Duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad

15 juni 2021

De fusie van de voormalige gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode naar de nieuwe gemeente Meierijstad in 2017 is een belangrijke aanleiding geweest om de huidige beleidsdocumenten te herijken en te integreren in een duurzame mobiliteitsvisie voor de gemeente Meierijstad.

Ook omdat ontwikkelingen steeds sneller gaan, is actualisering van het mobiliteitsbeleid nodig. Het doel van de duurzame mobiliteitsvisie is het hebben van een mobiliteitsvisie (met de kaders) waar we gezamenlijk aan willen werken, inclusief een (adaptief) uitvoeringsprogramma om naar de mobiliteitsvisie toe te kunnen werken. Onderwerpen die in de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad aan bod komen zijn bereikbaarheid auto, fiets, voetgangers, parkeren, openbaar vervoer, knooppunten, leefbaarheid, verkeersveiligheid, positieve gezondheid, duurzame mobiliteit, slimme mobiliteit, toegankelijkheid en mensgerichte maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en toegankelijkheid.

Met de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad streven we naar de drie hoofdambities:

  1. Bereikbaar Meierijstad “werken aan een economisch vitale stad”
  2. Leefbaar Meierijstad “zorgdragen voor een prettige en veilige leefomgeving”
  3. Duurzaam en gezond Meierijstad “transitie naar een duurzame, gezonde en slimme mobiliteit”

Op basis van de huidige en toekomstige knelpunten verkeer; beleidsdoelstellingen op andere beleidsthema’s met raakvlakken mobiliteit; landelijk, provinciaal en regionaal beleid en plannen; trends en ontwikkelingen; uitkomsten enquête duurzame mobiliteitsvisie, en input belangrijke betrokkenen, heeft Goudappel vijf strategische opgaven voor mobiliteit Meierijstad bepaald:

  • Multimodale bereikbaarheid bedrijventerreinen
  • Voorzieningen voor iedereen bereikbaar
  • Veilige mobiliteit
  • Kwaliteitssprong fiets: potenties optimaal benutten
  • Automobiliteit verduurzamen (incl. vergroenen van voertuigkilometers)

De duurzame mobiliteitsvisie is in samenwerking met bewoners, ondernemers en experts tot stand gekomen. Circa 400 inwoners en gebruikers van het gebied vulden de enquête in. Tijdens vier focusgesprekken zijn we ingegaan op de waardering die specifieke doelgroepen hebben voor de bestaande situatie en de ambitie die zij hebben voor de toekomst in de gemeente Meierijstad. Daarnaast dachten deze stakeholders actief mee in het vormgeven van de duurzame mobiliteitsvisie tijdens 5 werkateliers. Zo hebben we in de duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad samen gewerkt aan een pakket van maatregelen die de gemeente Meierijstad ook op termijn bereikbaar, veilig, leefbaar, duurzaam en gezond houden.

Opdrachtgever: Gemeente Meierijstad
Jaar: 2020-2021
Rapportage Meierijstad