Passende parkeernormen

De komende jaren moeten er in Nederland honderdduizenden woningen worden gebouwd. Hoeveel parkeerruimte er nodig is voor zulke ontwikkelingen, wordt berekend aan de hand van parkeernormen en -kencijfers. Uit onderzoek dat we deden op basis van CBS data, blijkt dat deze normen vaak veel hoger zijn dan het daadwerkelijke autobezit.

Parkeernormen en parkeerkencijfers

Parkeernormen en -cijfers worden gebruikt om te berekenen hoeveel parkeerruimte er nodig is bij bijvoorbeeld een nieuwbouwproject. Iedere gemeente stelt zelf haar parkeernormen vast, vaak gebaseerd op parkeerkencijfers van het kennisinstituut CROW. Parkeerkencijfers zijn echter ‘slechts’ een hulpmiddel om op basis van een landelijk gemiddeld beeld, een orde van grootte uit te rekenen voor het aantal aan te leggen parkeerplaatsen bij woningen. Parkeerkencijfers zouden daarom moeten dienen als basis voor lokaal maatwerk en niet om één-op-één overgenomen te worden. Vaak blijkt dan ook dat geldende parkeernormen niet goed aansluiten bij de praktijk.

Lees waarom beter passende parkeernormen nodig zijn
Parkeren Amsterdam

Negatieve gevolgen van te hoge of te lage parkeernormen

Te hoge parkeernormen hebben meerdere negatieve gevolgen. Ze kunnen leiden tot een minder aantrekkelijke of minder duurzame woon- en leefomgeving. Daarnaast vormt een te hoge norm vaak een barrière voor ontwikkelaars en coöperaties. Uit onderzoek van de Provincie Zuid-Holland (Parkeren en Verstedelijking, 2017) blijkt dat hoge parkeernormen voor binnenstedelijke projecten leidt tot desinvesteringen, financiële risico’s en daarmee forse belemmeringen voor woningbouwontwikkelingen. Een te lage parkeernorm is echter ook niet wenselijk, want dat kan leiden tot parkeeroverlast.

Negatieve gevolgen zoals hierboven genoemd. zijn vanzelfsprekend niet wenselijk, zeker niet nu er een enorm woningtekort is. Maar als parkeerkencijfers niet één op één overgenomen kunnen worden, hoe bepalen we dan de juiste parkeernorm voor een specifieke locatie? Dat kan door het daadwerkelijke autobezit als uitgangspunt te nemen.

Op de hoogte blijven van parkeernormen? Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Passendeparkeernorm.nl

Op basis van CBS-microdata hebben we onderzocht hoe het daadwerkelijke autobezit per type woning en per buurt zich verhoudt tot de geldende parkeerkencijfers. In totaal zijn twaalf woningtypes onderzocht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen koopwoningen, sociale huur en particuliere huurwoningen, en tussen vrijstaande, twee-onder-een-kap, rijtjeswoningen en appartementen.

Voorbeeld Deventer passendeparkeernormen.nl

Voorbeeldweergave van de kaart binnen de website

Belangrijkste conclusies

Uit ons onderzoek blijkt dat het daadwerkelijke autobezit in veel gemeenten vaak fors lager ligt dan de geldende parkeerkencijfers waar veel parkeernormen op gebaseerd worden. In het bijzonder (maar niet alleen) voor sociale woningbouw en appartementen zijn kencijfers vaak veel te hoog.

Om te voorkomen dat kosten voor woningbouwprojecten onnodig oplopen door de aanleg van overbodige parkeerplaatsen en daarmee kostbare openbare ruimte wordt gebruikt die we ook kunnen gebruiken voor meer groen en leefbaarheid, delen we de resultaten van ons onderzoek op de website www.passendeparkeernorm.nl

Parkeernorm Rivierenwijk

Voorbeeld Rivierenwijk (Deventer) binnen de website

Lees hier het Vexpansie-artikel over de website passendeparkeernorm.nl

Meerwaarde voor gemeenten

Op deze website is te zien of het daadwerkelijke autobezit afwijkt van het gangbare kencijfer. Als dat zo is - en de gemeentelijke parkeernorm is gebaseerd op deze kencijfers - dan kan dit een indicatie zijn dat parkeernormen aan actualisatie toe zijn. De informatie kan ook gebruikt worden voor het bepalen van een goed passende gebiedsindeling voor parkeernormen of voor het beantwoorden van specifieke deelvragen over bijvoorbeeld parkeernormen voor sociale huurwoningen.

Meerwaarde voor ontwikkelaars

Als ontwikkelaar bent u verplicht om bij woningbouwontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen aan te leggen. Met passendeparkeernorm.nl kunt u zien of het daadwerkelijke autobezit voor het type woningen dat in een buurt of wijk gebouwd gaat worden, afwijkt van de gemeentelijke parkeernorm. Als dat zo is en deze norm is gebaseerd op kencijfers, dan is dit een concrete aanleiding voor een gesprek met de gemeente over de hoogte van de parkeernorm. Het is daarbij wel noodzakelijk om ook inzicht te hebben in daadwerkelijke parkeerdruk op en rondom de ontwikkellocatie. Daarvoor is verdere analyse nodig.

Meer weten?

Zijn uw parkeernormen aan actualisatie toe? Of denkt u dat u goede redenen heeft om af te wijken van parkeernormen? Wij helpen u graag met het op de juiste wijze interpreteren van de onderzochte data, deze aan te vullen (met gegevens over parkeren door voertuigen met grijze kentekens en bezoekers) en uw casus/project op de juiste manier te duiden in de context van de omgeving en omliggende functies. Zo zorgen we samen voor meer betaalbare woningen in een betere woon- en leefomgeving!

Ga met ons in gesprek over passende parkeernormen

We helpen u graag met het analyseren en interpreteren van data om zo ruimte te maken voor passende parkeernormen.

Neem contact op met Frank