Parkeren

Parkeren

Wat is een passend parkeeraanbod voor de auto en fiets? Die vraag beantwoorden wij met grote regelmaat. Onze inzet: voorkomen dat parkeerplaatsen worden gerealiseerd die vervolgens leeg staan, maar ook voorkomen dat de druk op de omgeving ongewenst hoog wordt. En dat betekent niet alleen dat de aantallen moeten kloppen, maar ook dat het ontwerp en de tarifering goed moeten zijn.

Advies gebaseerd op data

Bij elke ontwikkeling kijken we eerst naar het gemeentelijke beleid: wat schrijft het beleid voor en welke mogelijkheden biedt het beleid voor maatwerk? Het verlenen van een omgevingsvergunning is altijd makkelijker als een onderbouwing binnen de beleidsruimte past. Maar dat betekent zeker niet dat wij daar stoppen. Wij kijken altijd kritisch naar de ontwikkeling: wat is passend op deze specifieke locatie en hoe onderbouw je dat? 

Passende parkeernormen

Wij beschikken over de resultaten van onderzoek op basis van niet-rechtstreeks-openbare CBS-microdata over het autobezit, inclusief leaseauto’s, per buurt, uitgesplitst naar bijvoorbeeld type woning en huishoudsamenstelling. Een schat aan informatie om heel gericht het benodigde parkeeraanbod bij een woningbouwontwikkeling te onderbouwen. In onze adviezen combineren wij deze gegevens met omgevingskenmerken als parkeerregulering en nabijheid van openbaar vervoer.

Lees meer over het belang van passende parkeernormen

Dynamische parkeerbalans Parkeer-in-Zicht

Om de parkeervraag en het aanbod in een stad in balans te houden, gebruiken we voor onze adviezen de dynamische parkeerbalans Parkeer-in-Zicht. Hiermee geven we inzicht in de gevolgen van ontwikkelingen voor de parkeerbalans in een stad, Door middel van verschillende scenario's kijken we naar het nu én de toekomst. Wat gebeurt er bijvoorbeeld wanneer we een parkeergarage bouwen in een stadscentrum? En welk effect heeft een gebiedsontwikkeling in gebied A op de parkeervraag in gebied B? Onze dynamische parkeerbalans geeft de antwoorden.

Fietsparkeren

Ook over andere parkeerfuncties hebben wij in de loop der jaren veel kennis opgedaan. Veelal zijn deze functies niet in een ‘parkeernorm-hokje’ te stoppen en vraagt de onderbouwing meer dan het toepassen van een getal. Dat geldt zeker ook voor het fietsparkeren. De fietsparkeerkencijfers zijn immers nog niet zo ver ontwikkeld als de parkeerkencijfers voor de auto.

Integrale parkeer- en mobiliteitsstrategie

Bij een gebiedsontwikkeling, en zeker bij een herstructurering, is het niet voldoende om alleen te kijken naar passende parkeernormen. Voor dergelijke plannen is een meer integrale blik onontbeerlijk. Het gaat dan om het uiteenzetten van een parkeer- en mobiliteitsstrategie met slimme oplossingen die passen bij de ambities en het plan, maar ook bij de locatie. In die plannen krijgen duurzame mobiliteit zoals het OV, lopen en fietsen, maar ook deelmobiliteit, nadrukkelijk een plek. Mensen blijven zich immers verplaatsen, de manier waarop is met een kwalitatief goed en integraal concept te beïnvloeden.

Het ontwerp van de openbare ruimte, met een goede locatie voor- en inpassing van parkeervoorzieningen, is vanzelfsprekend ook onderdeel van een kwalitatief goed en integraal concept. Het ontwerp van een parkeervoorziening dient het gebruik van duurzame vervoerswijzen te stimuleren, en begint altijd bij de aansluiting op de openbare weg of de omgeving. Zeker bij fietsparkeren is het heel belangrijk dat een stalling eenvoudig toegankelijk is zonder veel obstakels.

Parkeerbeheer

De juiste aantallen en een goed verkeerskundig ontwerp alleen zijn niet voldoende. De wijze waarop parkeervoorzieningen beheerd worden, heeft ook invloed op het gebruik. Tariefstelling is daarin een belangrijke aspect: gedrag wordt hierdoor sterk gestuurd. En dat vraagt balans zoeken tussen voldoende hoge tarieven voor autoparkeren om duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren, maar zonder uitwijkgedrag naar de omgeving te veroorzaken. Bij fietsparkeren gaat het meer om het beheer: gebruikers moeten zich veilig voelen en de fietsvoorziening moet netjes en opgeruimd zijn.

Hoe wij werken

Wij zoeken naar oplossingen die juridisch standhouden bij de Raad van State, mocht dit aan de orde komen. Onze kennis en objectieve data vinden daarnaast hun weg naar marktstandaarden, zoals CROW-parkeerkencijfers, CROW-verkeersgeneratie, NEN-2443, en FietsParkeur. Wij kennen als geen ander de achtergrond van deze standaarden, en weten dus ook wanneer afwijken van een standaard verstandig is en wanneer niet. Voor onze specialisten is geen ontwerpvraagstuk te complex. Wij maken zelf verkeerskundige ontwerpen, maar toetsen ook regelmatig ontwerpen aan de hand van NEN 2443. Vanuit onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van NEN 2443 kennen wij alle details en weten wij hoe de normen geïnterpreteerd moeten worden.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw parkeervraagstukken.

Neem contact op met Aukje