Milieueffecten

Milieueffecten

In ons relatief kleine land is vaak sprake van een spanningsveld tussen verkeer en milieu. Nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen in de openbare ruimte zijn van invloed op de leefomgeving. Omwonenden maken zich zorgen over geluidshinder of vervuilende stoffen in hun leefomgeving en zijn dan al snel geneigd zich tegen ontwikkelingen te keren. Bij de realisatie van nieuwe milieugevoelige functies of bij de aanleg of aanpassing van infrastructuur, is het dan ook van belang om te streven naar een goede verblijfskwaliteit. Daarbij dient ook te worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Zo hoog mogelijke verblijfskwaliteit

Voor zowel de Rijksoverheid, provincies en gemeenten als voor private partijen voeren we de benodigde verkeersgerelateerde milieuonderzoeken uit. Het is van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium van planprocessen de juiste keuzes te maken, om tot een gebied met een goede verblijfskwaliteit te komen. Daarom sluit Goudappel vaak in het begin van een traject aan en denken we mee over de uitwerking van deze plannen. 

Doelmatige oplossingen

Hiervoor toetsen wij situaties bijvoorbeeld aan de normen voor onder meer wegverkeersgeluid, railverkeersgeluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Wanneer normen overschreden worden, gaan wij op zoek naar passende oplossingen. Middels geluidsreducerende maatregelen kan de geluidsbelasting worden teruggebracht. Hierbij bepalen we de optimale omvang van doelmatige maatregelen.

Met een Basiskaart Geluidsemissie (BGE) voldoen aan de Omgevingswet

Het monitoren van de geluidsontwikkeling op gemeentelijke wegen met de Basiskaart Geluidsemissie (BGE)

Lees hoe wij u helpen

Oplossing

networks and modelling

Verkeersgerelateerde milieuaspecten

Ook bekijken we hoe we bijvoorbeeld kunnen zorgen voor een betere doorstroming van verkeer, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Milieuaspecten zoals geluidshinder, slaapverstoring of blootstelling aan vervuilende stoffen vormen ook een belangrijk afwegingskader in variantenstudies. Wij geven in milieueffectrapportages invulling aan de onderzoeken verkeer en diverse verkeersgerelateerde milieuaspecten.

Kies voor de beste balans tussen bereikbaarheid en uitstoot

Baseer de keuze voor een verkeersmodelvariant naast bereikbaarheid ook op milieueffecten met OmniTRANS Emissions.

Lees meer

Oplossing

OmniTRANS Emissions

Advies gebaseerd op data

Met de juiste basisgegevens uit onze verkeersmodellen en grote hoeveelheden ruimtelijke data kunnen we verkeersgerelateerde milieuonderzoeken effectief uitvoeren. Dat doen we door de verkeersgegevens en omgevingskenmerken te vertalen in heldere onderzoeksrapporten. Hiermee geven we invulling aan de milieuaspecten in ruimtelijke procedures. Goudappel biedt een unieke combinatie van data en advies dankzij onze verkeersmodelspecialisten, data-analisten en milieuadviseurs. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van milieueffecten.

Neem contact op met Jacob