Milieueffecten

Milieueffecten

In ons relatief kleine land is vaak sprake van een spanningsveld tussen verkeer en milieu. Nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen in de openbare ruimte zijn van invloed op de leefomgeving. Omwonenden maken zich zorgen over geluidshinder of vervuilende stoffen in hun leefomgeving en zijn dan al snel geneigd zich tegen ontwikkelingen te keren. Bij de realisatie van nieuwe milieugevoelige functies of bij de aanleg of aanpassing van infrastructuur, is het dan ook van belang om te streven naar een goede verblijfskwaliteit. Daarbij dient ook te worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Zo hoog mogelijke verblijfskwaliteit

Voor zowel de rijksoverheid, provincies, gemeenten als voor private partijen voeren wij de in planprocessen benodigde verkeersgerelateerde milieuonderzoeken uit. Vaak sluiten we al in het begin van een traject aan om mee te denken over de uitwerking van de plannen. In een zo vroeg mogelijk stadium dienen namelijk de juiste keuzes gemaakt te worden om te komen tot een gebied met een goede verblijfskwaliteit.

Hiervoor toetsen wij situaties bijvoorbeeld aan de normen voor onder meer wegverkeersgeluid, railverkeersgeluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Wanneer normen overschreden worden gaan wij op zoek naar passende oplossingen. Middels geluidsreducerende maatregelen kan de geluidsbelasting worden teruggebracht. Hierbij bepalen wij de optimale omvang van doelmatige maatregelen.

Ook bekijken wij bijvoorbeeld hoe we kunnen zorgen voor een betere doorstroming van verkeer, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Milieuaspecten zoals geluidshinder, slaapverstoring of blootstelling aan vervuilende stoffen vormen ook een belangrijk afwegingskader in variantenstudies. Wij geven in milieueffectrapportages invulling aan de onderzoeken verkeer en diverse verkeersgerelateerde milieuaspecten.

Kies voor de beste balans tussen bereikbaarheid en uitstoot

Baseer de keuze voor een verkeersmodelvariant naast bereikbaarheid ook op milieueffecten met OmniTRANS Emissions.

Lees meer

Oplossing

OmniTRANS Emissions

Advies gebaseerd op data

Vanuit onze verkeersmodellen en grote hoeveelheden ruimtelijke data beschikken wij over de juiste basisgegevens voor het uitvoeren van verkeersgerelateerde milieuonderzoeken. De verkeersgegevens en omgevingskenmerken vertalen we in heldere onderzoeksrapporten waarmee invulling wordt gegeven aan de milieuaspecten in ruimtelijke procedures. Doordat wij zowel beschikken over verkeersmodelspecialisten, data-analisten en milieuadviseurs, bieden wij een unieke combinatie van data en advies.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van milieueffecten.

Neem contact op met Jacob