Verkeerskundig- en verkeersmilieu-onderzoek voor Zeeuws ontwikkelplan Waterpark Veerse Meer

Project

Veerse Meer

Vlakbij het Zeeuwse Arnemuiden en aan het Veerse Meer plant ontwikkelaar Driestar een nieuw recreatiepark: Waterpark Veerse Meer. Het ontwikkelen van zo’n groot gebied – het plan beslaat ruim 89 hectare park en 13 hectare natuurgebied – vraagt om inzicht in de effecten op de (leef)omgeving. Ter onderbouwing van de planvorming, was Goudappel verantwoordelijk voor alle verkeerskundige onderzoeken en ondersteunden we bij de milieueffectrapportage. 

Bron afbeelding: https://planwaterparkveersemeernieuw.nl/ 

Verkeerskundige onderzoeken 

Iedere gebiedsontwikkeling vraagt om inzicht in de gevolgen voor verkeer. Vanaf 2019 hebben we daarom in opdracht van Driestar alle verkeerskundige onderzoeken voor dit ontwikkelplan uitgevoerd. We keken hierbij specifiek naar de verkeersgeneratie van een recreatiepark zoals dit, de invloed van de verschillende seizoenen (in het hoogseizoen is er meer verkeer dan gemiddeld), de geplande bouwroutes en de gevolgen voor de verkeersveiligheid en doorstroming in het gebied. 

Op basis van ons onderzoek constateerden we dat er door verschillende ontwikkelingen aan de zuidkant van het Veerse Meer (ook buiten het geplande Waterpark) knelpunten zouden ontstaan. Samen met wegbeheerders van de gemeente Middelburg, gemeente Goes, gemeente Borsele en experts van de Provincie Zeeland en het Waterschap Scheldestromen werkten we daarom aan een robuuste verkeersontsluiting voor dit gebied dat deze punten oplost.  

Om te komen tot oplossingen voor het totale gebied en het vergroten van draagvlak voor de plannen, doorliepen we een breed participatieproces met bewoners uit de omgeving. We organiseerden fysieke en online bewoners- en informatieavonden en meerdere kleinere sessies met groepen bewoners. 

Milieueffectrapportage 

Een andere belangrijke voorwaarde voor een plan zoals het Waterpark is inzicht in de milieueffecten. Daarom ondersteunden we ook bij de milieueffectrapportage, waarvoor we alle verkeersgerelateerde milieuconsequenties in beeld brachten. Zo beoordeelden we welke maatregelen nodig waren om het plan te laten voldoen aan de eisen voor luchtkwaliteit en geluidhinder. 

Bestemmingsplan onherroepelijk 

Op 6 maart 2024 besloot de Raad van State dat het bestemmingsplan voor het Waterpark Veerse Meer onherroepelijk is. Na vijf jaar voorbereiding, kan Driestar nu dus officieel van start met de verdere uitwerking en uitvoering van het Waterpark Veerse Meer

Groenstructuur Veerse Meer

Het Veerse Meer wordt een groen park in balans met de natuur

Belang van vroege betrokkenheid en brede inzetbaarheid 

Dit project bewijst hoe belangrijk het is om vroegtijdig verkeerskundig betrokken te zijn. Vanaf de start van de planvorming inzicht hebben in het effect op verkeer en milieu, helpt om eventuele knelpunten vroegtijdig in het proces te signaleren en daarop te acteren. In dit project specifiek door het opstarten van de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid waar de ruimtelijke projecten in samenhang met elkaar worden beschouwd en robuuste oplossingen worden opgesteld voor het gehele Veerse Meer Zuid-gebied. 

Bovendien bewijst dit project de meerwaarde van het in huis hebben van brede verkeerskundige expertise. Hierdoor konden we niet alleen het verkeerskundig advies en toetsing aan milieuwetgeving op ons nemen, maar richtte ons projectteam zich ook op de verkeersmodelberekeningen zelf en het beoordelen van de verkeersveiligheid van het gemaakte ontwerp. 

Opdrachtgever: Driestar (in samenwerking met gemeente Middelburg, gemeente Goes, gemeente Borsele, Provincie Zeeland en Waterschap Scheldestromen) 
Jaar: 2019 – 2024