Verstedelijking Arnhem

De regio Arnhem – Nijmegen en Foodvalley wil zich ontwikkelen tot een groene metropool. Een belangrijke opgave is de realisatie van 100.000 extra woningen. Een forse opgave. Hoe gaan we deze verstedelijkingsopgave realiseren met behoud van leefklimaat, bereikbaarheid en de kwaliteit van het unieke landschap? Om antwoord te geven op die vraag, voerden we een stresstest mobiliteit en bereikbaarheid uit potentiële woningbouwlocaties. De belangrijkste conclusie: woningbouw kan alleen plaatsvinden met afspraken over mobiliteit en bereikbaarheid.

16 potentiële woningbouwlocaties onderzocht

Met de stresstest wil de provincie een goed beeld te krijgen van de gevolgen van woningbouw op het mobiliteitsnetwerk. De 16 potentiële woningbouwlocaties en bijbehorende woningbouwaantallen zijn aangereikt door de opdrachtgever. Deze locaties en ook de aantallen woningen die daarbij zijn onderzocht liggen dan ook niet "hard" vast. Er zijn namelijk nog geen besluiten genomen door de betrokken partijen om ook daadwerkelijk het onderzochte aantal woningen op die bepaalde locaties te gaan realiseren.

Onderzochte locaties Foodvalley

De 16 onderzochte locaties in Arnhem-Nijmegen/Foodvalley

Inzicht per locatie

Uit de verkenning blijkt dat iedere potentiële woningbouwlocatie specifieke bereikbaarheidskwaliteiten en uitdagingen kent. Aan de hand van verschillende analyses zijn deze in beeld gebracht. Per locatie biedt de stresstest zo inzicht in:

  • de verkeersgeneratie van de woningbouwplannen
  • de effecten op het regionale en nationale verkeersnetwerk (groei, routes, knelpunten)
  • de betekenis voor multimodale bereikbaarheid en ontplooiingsmogelijkheden
  • adviezen voor duurzaam mobiliteitsbeleid

Belangrijkste conclusies en adviezen

Naast analyses, hebben we ook conclusies en adviezen opgesteld: 

  • Keuze voor locatie maakt groot verschil: we zien sterke verschillen in vervoermiddelkeuze tussen de verschillende locaties. Locaties met een hoge verstedelijking geven een hoger aandeel in fiets en ov-gebruik en een minder vanzelfsprekend gebruik van de auto.
  • Bereikbaarheid: opvallend is dat de 16 geselecteerde locaties veelal in de top 20% van de best multimodaal bereikbare plekken in Gelderland liggen.
  • Veel ontplooiingsmogelijkheden: woningbouwuitbreiding op deze locaties biedt de toekomstige inwoners onder andere veel arbeidsplaatsen binnen bereik met alle vervoerwijzen.
  • Verkeersafwikkeling onder druk: tegelijkertijd zet de toevoeging van 100.000 extra woningen de verkeersafwikkeling in de regio onder druk. Zonder flankerend mobiliteitsbeleid zorgen 100.000 nieuwe woningen voor circa 500.000 extra autoritten per dag.
  • Zet in op duurzame bereikbaarheid: om de effecten op mobiliteit en bereikbaarheid op te vangen zijn per locatie handreikingen voor een duurzame bereikbaarheid gedaan. De uitdaging is om deze adviezen ter hand te nemen en bij de eventuele uitwerking van locaties concreet te maken.

De stresstest maakt duidelijk dat de woningbouwopgave in Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (maar eigenlijk in iedere regio) aanvullende afspraken over mobiliteit vergt op alle schaalniveaus.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2021