Strategie en ruimte

Strategie en beleid

Sommige mobiliteitsvraagstukken zijn inhoudelijk complex én bestuurlijk-politiek gevoelig. Bij Goudappel beschikken we over experts met de benodigde ervaring om deze dossiers verder te brengen. We werken op alle niveaus van de beleidskolom: van het vaststellen van bestuurlijke doelen tot het ontwerp op straatniveau, inclusief de complexe beleids- en besluitvorming die daar bij komt kijken. We inspireren en faciliteren, met als drijfveer: de stad of regio die u wilt zijn.

Werken vanuit een integrale visie

We kijken met een integrale bril naar mobiliteitsvraagstukken en overstijgen zo het klassieke verkeerskundige denken. Deze aanpak heeft veel voordelen. Zo nemen we meerdere beleidsterreinen mee in het onderzoek en sluiten de oplossingen aan op de belangen van alle partijen. Dat doen we niet alleen vanuit bereikbaarheid, maar vanuit een brede welvaartsperspectief waarbij ons ook richten op andere maatschappelijke doelen zoals: duurzaamheid, gezondheid, sociale inclusiviteit, veiligheid en de economische vitaliteit van regio’s en steden.

Aanpakken van mobiliteitsongelijkheid

Met inzicht in, en oplossingen voor mobiliteitsongelijkheid zorgen voor een betere verdeling van mobiliteit in een bepaald gebied.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Man met wandelstok

Bekijk de mogelijkheden op het gebied van strategie en ruimte

 • Strategische mobiliteitsvraagstukken

  De juiste mobiliteitskeuzes maken, gebaseerd op gedeelde belangen en gedegen onderzoek.

  /nl/expertises/strategie-en-ruimte/strategische-mobiliteitsvraagstukken
 • Verkeers- en mobiliteitsplannen

  Een planproces met aandacht voor de thema's van nu, passend bij de lokale situatie, én inspelend op de toekomstige situatie.

  /nl/expertises/strategie-en-ruimte/verkeers-en-mobiliteitsplannen
 • Ontwerp en openbare ruimte

  Groenere en gezondere steden en dorpen die toekomstbestendig zijn, met een passende rol voor mobiliteit.

  /nl/expertise/strategie-en-ruimte/ontwerp-en-openbare-ruimte
 • Procesmanagement

  Voor complexe of gevoelige projecten waarbij veel verschillende stakeholders betrokken zijn, kan de inzet van een procesmanager van grote toegevoegde waarde zijn.

  /nl/expertises/strategie-en-ruimte/procesmanagement/procesmanagement
 • Aanbesteden

  Het kiezen van de juiste partijen als strategische voorbereiding op mobiliteitsvraagstukken.

  /nl/expertise/strategie-en-ruimte/aanbesteden

Strategieën en oplossingen voor de toekomst

In een voortdurend veranderende maatschappij is het van belang dat de strategieën die we uitwerken gericht zijn op de lange termijn. In ons advieswerk kijken we nauwlettend naar welke veranderingen er spelen, inclusief onzekerheden. We onderzoeken hoe we kunnen inspelen op ontwikkelingen en wegen wensen en belangen van alle betrokken partijen mee. Daarnaast kijken we met een scherpe blik naar technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Waar nodig onderbouwen we ons advies met data, gedragsonderzoek en modelscenario’s zoals onze aanpak op basis van systeemdenken.

Onze werkwijze: samen optrekken

Wij zien uw mobiliteitsopgave als een gezamenlijke creatieve zoektocht om te komen tot oplossingen die bijdragen aan brede maatschappelijke doelen. De politiek-bestuurlijke context is vaak complex, met veel actoren. Dankzij de breedte van onze organisatie hebben we zowel specialistische mobiliteitskennis als procesvaardigheden in huis. Die combinatie van inhoud en proceskwaliteit stelt ons in staat om te komen tot vernieuwende en wervende inzichten, en daarmee tot concreet handelingsperspectief voor morgen. We weten wat er kan en durven ongewone oplossingen voor te stellen wanneer dit nodig is. En minstens zo belangrijk: we nemen u mee op de weg daar naar toe.

Onze bijdrage aan uw mobiliteitsopgave kan variëren van een open klankbord-gesprek tot intensieve inhoudelijke en procesmatige begeleiding van uw bestuurlijk proces. Van een klassiek advies vanuit een frisse blik tot interactieve gezamenlijke werksessies en bijbehorende communicatiestrategieën, leidend tot een gezamenlijk product (co creatie).

Wat het u oplevert

U mag van ons verwachten dat er aan het einde van de rit een plan op tafel ligt dat u verder helpt in het proces. Naast helder advies, bevat zo’n plan concrete vervolgstappen voor de korte en de lange termijn. Onze norm is toewerken naar een hoogwaardig inhoudelijk resultaat waarin de betrokken stakeholders zich herkennen; een wervend, beeldend en toegankelijk product voor een breed publiek.

Krijg grip op het realiseren van een toekomstvisie met systeemdenken

Krijg grip op lange termijn-mobiliteitsbeleid en hou koers richting het realiseren van een toekomstvisie door middel van systeemdenken.

Lees meer

Oplossing

plein groen

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van strategie en ruimte.

Neem contact op met Christiaan