Gebieds- en locatieontwikkeling

Locatieontwikkeling

We verbinden bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in onze adviezen. Dat doen we zowel voor bestemmingsplannen, evenals voor de onderbouwing van aanvragen voor een omgevingsvergunning, of bij het geven van input tijdens planvorming. Soms verzorgen we een losstaand (deel)advies, maar veel vaker zijn we betrokken vanaf het eerste idee, waar nodig tot en met de Raad van State. Die ervaring nemen we in elk advies mee.

Invloed op verkeersaanbod, parkeerbehoefte en veiligheid

Elke ontwikkeling, hoe klein ook, heeft effect op het verkeersnetwerk. Wij brengen de toename van het verkeer in beeld en beoordelen of de verkeersveiligheid en doorstroming behouden blijven. Aanvullend brengen we in beeld wat de milieueffecten zijn, en waar nodig kijken we specifiek naar het expeditieverkeer. Voor ontwikkelingen onderbouwen we welk parkeeraanbod voor auto’s en fietsen passend is, zo nodig in combinatie met de inzet van deelmobiliteit. Voor de parkeervoorziening maken we een ontwerp, of toetsen we een ontwerp aan de NEN-voorschriften. Ook maken we inzichtelijk hoe de ontsluiting van de parkeervoorziening op de openbare weg zal plaatsvinden en hoe dit zich verhoudt tot fiets- en voetgangersstromen.

Meer over gebieds- en locatieontwikkeling

 • Verkeersafwikkeling

  Toetsen, analyseren en interpreteren van de verkeersafwikkeling rondom nieuwe en bestaande locaties.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/verkeersafwikkeling
 • Toetsen verkeersveiligheid

  Verkeersveiligheid; een essentiële randvoorwaarde bij iedere vorm van locatieontwikkeling.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/toetsen-verkeersveiligheid
 • Retail- en centrumontwikkeling

  Het bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden van centrumgebieden.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/retail-en-centrumontwikkeling
 • Parkeren

  Passend parkeeraanbod voor auto en fiets: kwalitatief en kwantitatief.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/parkeren
 • Milieueffecten

  Toetsing aan de normen voor geluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/milieueffecten
 • Verkeerskundig ontwerpen

  Ontwerpen voor parkeren en voor verkeer, volgens de geldende normen en richtlijnen.

  /nl/expertises/gebieds-en-locatieontwikkeling/verkeerskundig-ontwerpen

Gebiedsontwikkelingen in de breedte beoordelen

Bij gebiedsontwikkelingen is het ontwerp van de openbare ruimte minstens zo belangrijk. Daarbij gaat het over verblijven én verplaatsen. Stedelijke ontwikkeling en mobiliteit zijn in onze optiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verkeersveiligheid heeft daarbij onze expliciete aandacht. Daarom toetsen onze experts regelmatig bestaande situaties. Daarnaast brengen we de economische effecten van verkeersmaatregelen op het snijvlak van economie en mobiliteit in beeld. Ook voeren we ruimtelijk economische analyses uit, zoals studies ter onderbouwing van de “Ladder voor Duurzame Verstedelijking”.

Met een blik op de toekomst beoordelen we in hoeverre deelmobiliteit kansrijk is en welk effect dit heeft op de verkeersafwikkeling, parkeerbehoefte en het ontwerp. Wanneer deelmobiliteit wordt ondergebracht in een mobiliteitshub kijken we ook naar de ruimtelijke inpassing en de logistieke stromen.

Onze adviseurs benaderen elk vraagstuk integraal, maar u kunt ons natuurlijk ook inschakelen voor een deelaspect.

Slimme mobiliteitsoplossingen voor gebiedsontwikkelingen

Mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen optimaal organiseren door de inzet van slimme oplossingen.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van gebieds- en locatieontwikkeling.

Neem contact op met Robert