Retail- en centrumontwikkeling

In veel Nederlandse (centrum)gebieden is een transitie gaande. De winkelfunctie neemt op veel plekken af en de centra krijgen een steeds breder bezoek- en verblijfdoel. Binnen de schaarse ruimte is het altijd een afweging tussen verkeersruimte en verblijfsruimte. Vooral de positie van de auto staat vaak ter discussie. Onze specialisten op het gebied van retail- en centrumontwikkeling richten zich op de economische vitaliteit van winkel- en centrumgebieden. Wat is een passend detailhandelsbeleid? En vooral, welke impact hebben mobiliteitskeuzes op het economisch functioneren van onze prachtige stads- en dorpskernen?

Retail en centrumontwikkeling

Economische effecten van verkeersmaatregelen

Uit onderzoek en ervaringen weten wij dat een wijziging in bereikbaarheid gevolgen heeft voor het verblijfsklimaat, maar niet altijd hoeft te leiden tot omzetdaling voor de aanwezige retailers. Wij kunnen gericht inzicht bieden in verwachte economische effecten als gevolg van verkeersmaatregelen, zoals het autoluw maken van straten, het invoeren van eenrichtingsverkeer, een nieuw circulatieplan of het opheffen van parkeerplaatsen. Dit kan Goudappel zowel kwalitatief doen voor specifieke straten, als kwantitatief op basis van een uitgebreid ontwikkeld Koopstromenmodel. Dit is een model waarin de aantrekkingskracht van winkelcentra wordt gecombineerd met bereikbaarheid. Door het analyseren van veranderingen in bereikbaarheid en reistijden laten wij zien welke omzeteffecten voor welke type winkels verwacht kunnen worden. Daarbij nemen wij dus ook mee of een deel van de klanten inderdaad naar concurrerende winkelgebieden zal verdwijnen. Ideaal om te onderbouwen of verkeersmaatregelen ook vanuit economisch perspectief gewenst zijn.

Met het door ons ontwikkelde koopstromenmodel kunnen wij onderbouwd inzicht bieden in omzetveranderingen als gevolg van wijzigingen in de bereikbaarheid van winkelgebieden.

Verkeerskundige effecten van retailontwikkelingen

De Nederlandse retail is volop in ontwikkeling en op veel plekken leidt dit tot wijzigingen in de verkeerssituatie. Zo vraagt de realisatie van grote concepten als bouwmarkten, meubelzaken of herontwikkeling van winkelcentra om een analyse van de verwachte verkeersvraag en behoefte aan parkeerlocaties voor fiets en auto. Een goed doordacht mobiliteitsplan met bijbehorende onderbouwing is hiervoor een vereiste. Een vraag die bijvoorbeeld beantwoord dient te worden is: “Hoeveel parkeerplekken zijn er nodig en is het gewenst daar laadplekken bij te realiseren?” Een goed plan vraagt om een integrale benadering van alle verkeerskundige stromen: werknemers, bezoekers en logistiek.

Bij elke retailontwikkeling schetsen wij integraal de verkeerskundige effecten: inzicht in (fiets)parkeren, verkeersstromen, logistieke oplossingen en voetgangersstromen.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij realisatie van economische ontwikkelingen is het belangrijk dat deze bijdragen aan een deugdelijke ruimtelijke ordening en inpassing in de schaarse ruimte. We bouwen niet voor leegstand. Bij een wijziging van het bestemmingsplan ten behoeve van de ontwikkeling van retail, horeca en andere economische functies, is een toets volgens de “Ladder voor Duurzame Verstedelijking” een vereiste. Hiermee wordt inzichtelijk of de ontwikkeling in een regionale consumentenbehoefte voorziet, en welke effecten deze heeft op andere (winkel)gebieden, zodat leegstand wordt voorkomen. Wij kunnen deze laddertoets voor u uitvoeren. Aangezien voor een laddertoets voor een deel dezelfde uitgangspunten kunnen worden gebruikt als bij de verkeerskundige analyses, bent u bij ons aan het goede adres. Zo heeft u één aanspreekpunt om alle verschillende toetsen voor een positieve ontwikkeling van een bepaald gebied, te laten uitvoeren.

Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

Sinds 2015 brengt Goudappel de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden uit. Een integrale benadering van ruim 20 indicatoren dat het toekomstperspectief van de Nederlandse centra schetst. Deze resultaten worden door vele betrokkenen in centrumgebieden, maar ook door provincies gebruikt om te peilen hoe de centra ervoor staan, en welke acties nodig zijn om samen te zorgen voor een vitaal en passend centrum voor elke stad of dorp. Lees hier meer over de vitaliteitsbenchmark centrumgebieden.

Vestigingsplaatsonderzoeken

Een belangrijk onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving zijn vitale (centrum)gebieden met een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de omgeving. Maar wat is een geschikte locatie om een winkel of onderneming te vestigen? Dat maken we inzichtelijk met vestigingsplaatsonderzoeken. Lees hier meer.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied retail- en centrumontwikkeling.

Neem contact op