Slimme mobiliteitsoplossingen voor gebiedsontwikkeling

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png

Hoe vang je de mobiliteitsbehoefte goed op bij het bouwen van nieuwe woningen? Hoe grijp je gebiedsontwikkeling aan om de mobiliteitstransitie te stimuleren? En hoe bepaal je of de besluiten die je nu neemt ook toekomstbestendig zijn en kunnen rekenen op voldoende draagvlak onder al je stakeholders? Allemaal belangrijke vragen die spelen bij gebiedsontwikkeling en die wij u graag helpen te beantwoorden.

Slimme en schone mobiliteitsoplossingen in gebiedsontwikkelingen 

Nederland zal de komende jaren invulling moeten gaan geven aan de woningbouwopgave. Hierdoor krijgen (groot)stedelijke omgevingen te maken met inbreiding. Deze inbreiding zorgt voor een toename van mobiliteit in gebieden die al erg druk zijn. Hierdoor kan mobiliteit mogelijk een knelpunt vormen. Uitbreiden van de auto infrastructuur is lang niet altijd een optie. Hier is vaak geen ruimte voor, het is te duur en het draagt ook zeker niet altijd bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom is het van belang om naar slimmere en schonere mobiliteitsoplossingen te zoeken, waarmee het te ontwikkelen gebied toch goed bereikbaar wordt. Om ervoor te zorgen dat slimme mobiliteitsoplossingen optimaal bijdragen aan het creëren van een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving, hebben wij een aanpak ontwikkeld. 

Onze aanpak met inzet van het ‘smart mobility wheel’ 

Aan de hand van het door ons ontwikkelde ‘smart mobility wheel’ onderzoeken we mogelijke oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken die spelen bij gebiedsontwikkeling. We doorlopen een aantal stappen om te komen tot concreet handelingsperspectief voor onze klanten.  

smart mobility wheel

Smart mobility wheel

Onze aanpak in 6 stappen

 1. Bepalen uitgangspunten

  We nemen het huidige beleid van de klant en de hierbij behorende doelstellingen en ambities voor het te ontwikkelen gebied als uitgangspunt. 

 2. Scheppen kaders

  We scheppen kaders. Hiervoor brengen we in kaart welke vragen de gebiedsontwikkeling oproept wat betreft mobiliteit. “Hoeveel woningen komen er? Komt er een OV-knooppunt? Welke uitgangspunten hanteert men voor parkeren?” etc. Hierdoor verkrijgen we een goede indruk van de grootte van het vraagstuk. 

  Wanneer kwantificatie nodig blijkt om de grootte van het mobiliteitsvraagstuk nog beter in kaart te brengen, rekenen we de situatie door. Hiermee beantwoorden we vragen als “wat betekent de gebiedsontwikkeling voor de vervoerswijzekeuze van toekomstige bewoners of bezoekers, voor de verkeersbelasting van het netwerk, en voor de leefbaarheid van het gebied kijkend naar veiligheid en milieu?” 

 3. Onderzoeken oplossingen

  Aan de hand van ons ‘smart mobility wheel’ onderzoeken we mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk binnen 5 thema’s:  

  • Verdichten: Welke ruimtelijke mix van wonen – werken - voorzieningen zorgt voor minder (lange) verplaatsingen? 
  • Verbinden: Hoe bouw je een fijnmazige voetgangers- en fietsstructuur op met directe fietsroutes die aansluiten op hoofdfietsroutes? Hoe stimuleer je ketenmobiliteit door het aanbod van fietsenstallingen, parkeren en deelmobiliteit nabij OV-haltes? 
  • Veraangenamen: Hoe creëer je aantrekkelijke routes door in te zetten op beleving? Hoe ontwerp je verkeersveilige routes? En hoe zorg je voor ruimte voor groen, verblijven en spelen om zo de verblijfskwaliteit en de sociale veiligheid te optimaliseren?  
  • Verknopen: Kun je deelmobiliteit aanbieden zoals deel-(e)bikes, -bakfietsen, -auto’s, -stepjes? Is selectieve toegankelijkheid voor logistiek in te regelen?   
  • Verleiden: Kun je bewoners en bezoekers verleiden vaker te lopen, de fiets te pakken of gebruik te maken van deelmobiliteit of OV, door in te zetten op parkeren op grotere afstand van het eigen huis? 
 4. Kwantificeren effecten

  We selecteren samen met u de meest kansrijke ‘slimme oplossingen’ en kwantificeren waar mogelijk de effecten van deze oplossingen. Lees hier meer over onze aanpak.

 5. Advies over beste oplossingen

  Op basis van onze analyse en inzichten doen wij een voorstel welke mobiliteitsoplossingen het beste ingezet kunnen worden bij de gebiedsontwikkeling, om mobiliteit zo in te richten dat dit past binnen de gestelde kaders van de klant en bijdraagt aan een duurzame en aantrekkelijke leefomgeving. 

 6. Mobiliteitsprogramma van Eisen

  We leggen ons advies vast in een ‘Mobiliteitsprogramma van Eisen’, een mobiliteitsconcept, een mobiliteitsstrategie, of een projectnota. Zo bieden wij de klant de benodigde houvast om te starten met de volgende fase van de gebiedsontwikkeling, met de zekerheid dat mobiliteit geen knelpunt zal vormen en deze gebiedsontwikkeling zelfs bijdraagt aan de mobiliteitstransitie

Samengevat biedt onze aanpak u zicht op de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van gebiedsontwikkeling met betrekking tot mobiliteit, inzicht in welke slimme oplossingen toegepast kunnen worden en welk (kwantitatief) effect deze hebben, én concreet handelingsperspectief hoe mobiliteit optimaal in te richten, zowel gericht op de woningbouwopgave als op de mobiliteitstransitie. 

Waarom wij u goed kunnen adviseren over de inzet van slimme mobiliteit in gebiedsontwikkelingen 

 • Goudappel kan de integraliteit van mobiliteitsvraagstukken, en hoe deze samenhangen met andere onderwerpen bij gebiedsontwikkeling, goed overzien. Wij hebben adviseurs in huis die mobiliteit vanuit verschillende perspectieven benaderen, denk aan het ruimtelijk-, verkeerskundig-, veiligheids- of duurzaamheidsperspectief. Gezamenlijk komen onze experts tot een integrale aanpak.     
 • Onze adviseurs beschikken over de meest actuele kennis van de gehele reikwijdte van smart mobility én van het volledige mobiliteitsdomein. 
 • We baseren onze inzichten en adviezen op hoogwaardige mobiliteitsdata en modellen. Zo maken we bijvoorbeeld gebruik van OmniTRANS Spectrum.
 • We kunnen in zowel de strategische, als de tactische en de operationele fases van een gebiedsontwikkeling meepraten. Wij weten wat in welke fase van de gebiedsontwikkeling belangrijk is, maar ook wat de invloed van bepaalde beslissingen is op een vervolgfase. 
 • Wij kennen alle verschillende stakeholders in het proces, wat ons zeer geschikt maakt als procesbegeleider en waardoor wij een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van draagvlak onder alle stakeholders. 
Lees hier meer over ‘smart mobility’

Gerelateerd: krijg inzicht in de effecten van smart mobility

Wat levert smart mobility concreet op en onder welke omstandigheden? We ontwikkelden een methodiek om het inzichtelijk te maken.

Lees meer

Oplossing

Deelscooter

Meer weten?

Benieuwd hoe de inzet van smart mobility kan bijdragen aan uw gebiedsontwikkeling?

Neem contact op met Martijn