MPvE's voor gebiedsontwikkelingen Nieuw-Vennep-West en Cruquius-Zwaanshoek

Cruquius

De gemeente Haarlemmermeer wil voor 2040 minimaal 20.000 woningen bouwen. Daarvan komen er 9.000 in de nog te ontwikkelen gebieden Nieuw-Vennep-West en Cruquius-Zwaanshoek. Om de ruimtelijke uitgangspunten voor mobiliteit in deze gebieden helder te krijgen en vast te leggen, werkten we samen met de gemeente twee Mobiliteitsprogramma's van Eisen (MPvE) uit.

Waarom het Mobiliteitsprogramma van Eisen zo belangrijk is

Het MPvE is input voor- en onderdeel van de Stedenbouwkundig Programma’s van Eisen (kader voor ruimtelijke keuzes voor een ontwikkelgebied). In de uitwerking van MPvE’s worden gemeente-brede beleidsuitspraken en ambities met betrekking tot mobiliteit concreet gemaakt op gebiedsniveau. Dit zorgt ervoor dat in een vervolgfase mobiliteitskeuzes worden gemaakt die ook daadwerkelijk passen bij de kenmerken van het gebied en de beoogde (toekomstige) doelgroepen.

Het MPvE bevat concrete, toetsbare eisen, wensen en randvoorwaarden voor alle modaliteiten in het STOMP-principe. Hiermee wordt bereikbaarheid toekomstbestendig verankerd in ruimtelijke planvorming. Om te komen tot een breed gedragen MPvE, is het belangrijk om alle stakeholders al vroeg te betrekken bij het proces, zodat men tijdig de benodigde discussies voert over strategische keuzes.

MPvE's voor Nieuw-Vennep-West en Cruquius-Zwaanshoek

Deze aanpak gebruikten we ook voor het opstellen van de MPvE's voor Nieuw-Vennep-West en Cruquius-Zwaanshoek. Aan de hand van ons smart mobility wheel onderzochten we mogelijke oplossingen, zodat het echt bijdraagt aan de stedenbouwkundige opzet. Er werden gemeentebrede ambities opgehaald binnen zeven thema’s aan de hand van ons smart mobility wheel (Verdichten, Verbinden, Veraangenamen, Verknopen en Verleiden):

 1. Brede Welvaart
 2. Actieve Mobiliteit
 3. Openbaar vervoer
 4. Deelmobiliteit en hubs
 5. (e)Auto & Parkeren
 6. Logistiek
 7. Nabijheid

  “Dit was de eerste keer dat we MPvE’s hebben laten opstellen. Mobiliteit heeft een groot effect op de leefkwaliteit van mensen, dus het is bijzonder waardevol om op deze manier met mobiliteit bezig te zijn. Het is belangrijk dat we onszelf blijven prikkelen om écht innovatieve oplossingen te bedenken.”

  Saliha Azouagh (projectmanager gebiedsontwikkeling, gemeente Haarlemmermeer)

  Duurzame ambities die bijdragen aan brede welvaart

  De MPvE’s zijn opgesteld vanuit de vier domeinen voor brede welvaart in relatie tot mobiliteit: leefomgeving, bereikbaarheid, gezondheid en veiligheid. Vanuit deze vier domeinen hebben we alle eisen, wensen en randvoorwaarden voor mobiliteit in de gebiedsontwikkelingen bepaald.

  Voorbeelduitwerkingen per dimensie:

  1. LeefomgevingBinnen het plangebied Nieuw-Vennep-West vinden leveringen aan bewoners plaats via pakketkluizen op slimme locaties om te zorgen voor minder logistiek verkeer door de wijk. 
  2. BereikbaarheidDe werkgelegenheid in de omgeving van Cruquius-Zwaanshoek, zoals bij Schiphol, is bereikbaar via aantrekkelijke, veilige en directe fietsverbindingen, ook voor e-bikes en speed pedelecs.
  3. Gezondheid: HOV haltes zijn in Nieuw-Vennep-West zoveel mogelijk bereikbaar binnen loopafstand van woningen.
  4. Veiligheid: Er is aandacht voor sociale veiligheid in ontwerp van voetpaden binnen Cruquius-Zwaanshoek..

  “Het is belangrijk om al bij het begin van het ontwerpproces rekening te houden met hoe mensen zich verplaatsen, niet pas wanneer het ontwerp klaar is. Door het MPvE hebben we beter nagedacht over mobiliteit en kunnen we straks twee goede wijken opleveren voor de vele woningzoekenden in onze gemeente.”

  Sabrina Bruinsma (projectmanager ruimtelijke ordening, gemeente Haarlemmermeer)

  Aansluiting bij Omgevingsvisie 2040

  Deze aanpak sluit goed aan bij de beleidsambities van de gemeente Haarlemmermeer op het gebied van duurzaamheid en energie. Concrete doelen voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente zijn:

  • Goede verbinding naar omliggende kernen en steden met goede mobiliteitsconcepten
  • Goed bereikbare woon- en werkgebieden voor verschillende vervoersmiddelen, ingebed in het regionale netwerk
  • Verkeersveilig verplaatsen
  • Voldoende ruimte om te kunnen bewegen in natuur, landschap en openbare ruimte.

  Opdrachtgever: gemeente Haarlemmermeer
  Jaar: 2022

  Bekijk de MPvE's voor Nieuw-Vennep-West en Cruquius-Zwaanshoek hier