Inzicht in de effecten van smart mobility

Oplossing

Deelscooter

Smart mobility; we zijn al een tijdje bekend met dit concept. Maar wat levert smart mobility nu concreet op en onder welke omstandigheden? Hoe verschillen de effecten tussen ‘slimme’ en ‘traditionele’ mobiliteitsoplossingen? En wat gebeurt er wanneer we intelligentie toevoegen aan het huidige mobiliteitssysteem? Goudappel heeft een methodiek ontwikkeld om antwoord te geven op deze vragen. Door inzicht te geven in de effecten van smart mobility, maken we de besluitvorming over welke toepassingen ingezet kunnen worden om een bepaald doel te bereiken, eenvoudiger.

Smart mobility: een definitie 

Voordat we de methodiek uitleggen, is het goed om even stil te staan bij een definitie voor smart mobility. Bij Goudappel verstaan we het volgende onder smart mobility:    

 • Automatisch: automatisch rijdende voertuigen, waarbij de taken van een bestuurder steeds verder worden overgenomen; 

 • Verbonden: voertuigen die in contact staan met andere voertuigen en wegkantsystemen zoals in Talking Traffic; 

 • Elektrisch: een schone vorm van transport die stil en (lokaal) emissievrij is;  

 • Gedeeld: een voertuig is niet langer in het bezit van één eigenaar, maar beschikbaar voor iedereen. 

Een kennisbank als basis

Om u inzicht te bieden in de effectiviteit van huidig, dan wel toekomstig smart mobility-beleid hebben we een methodiek ontwikkeld. Hiervoor hebben we een kennisbank opgezet, bestaande uit pilotstudies, wetenschappelijk literatuuronderzoek, referentieprojecten en andere (data)bronnen. Deze kennisbank bevat informatie over de betrouwbaarheid van de effecten van smart mobility-toepassingen en over causale relaties die konden worden vastgesteld. Op basis van informatie in de kennisbank kunnen vragen worden beantwoord als “Wat zijn de maatschappelijke baten van de toegepaste smart mobility-technieken?” 

De methodiek voor het kwantificeren van smart mobility-toepassingen  

 1. Concretiseren van de klantvraag: waar wil men inzicht in?

  U heeft een bepaalde doelstelling en wilt weten welke smart mobility-toepassingen hieraan kunnen bijdragen en welke effecten worden verwacht. Denk aan: "Hoe kan ik er met smart mobility-toepassingen voor zorgen dat mobiliteit in mijn provincie in 2030 voldoet aan de normen van de klimaatdoelstellingen?" Inzicht in de effecten van bepaalde smart mobility-toepassingen kan ook gewenst zijn wanneer deze toepassingen al worden ingezet of omdat er plannen zijn deze in te gaan zetten. Waar dragen deze smart mobility-toepassingen aan bij en moeten we hierin (blijven) investeren? Bijvoorbeeld: "Wat betekent de inzet van MaaS voor mijn provincie?" of "In welke mate verbetert de luchtkwaliteit als we overal iVRI's installeren?" 

  Wanneer de klantvraag is geconcretiseerd, begeleiden we de afbakening van het onderzoek en bepalen we gezamenlijk met u welke indicatoren belangrijk zijn om de effecten van smart mobility in kaart te kunnen brengen. Denk aan indicatoren als reistijd, ongewenst gedrag, opvolggedrag, ongevallenrisico, intensiteit, aantrekkelijkheid van vervoermiddelen of uitstoot. Ook bepalen we welke data hiervoor eventueel aanvullend verzameld moet worden. 

 2. Actuele, beschikbare kennis ophalen uit de kennisbank

  We halen actuele kennis over de effecten van een bepaalde smart mobility-toepassing, en over hoe deze toepassing bijdraagt aan een gekozen(beleids)doel, uit onze kennisbank. Dit doen we door de beschikbare informatie rondom de in stap 1 geselecteerde indicatoren, in kaart te brengen. Locatie specifieke informatie zoals data, inzichten en uw eigen ervaringen, worden hieraan toegevoegd zodat een zo compleet mogelijk beeld van de beschikbare informatie ontstaat. 

 3. Opgehaalde informatie duiden

  Samen met u bekijken we de opgedane inzichten en toetsen we of we aan de hand van de geselecteerde indicatoren goed kunnen verklaren wat de effecten van de smart mobility-toepassingen zijn en waarom deze effecten optreden. Met onze heldere evaluatiestructuur kunnen de effecten zowel vooraf worden ingeschat, of achteraf worden gemeten. Indien inzicht in bepaalde effecten nog ontbreekt, doen we aanbevelingen voor aanvullend onderzoek om hier in de toekomst wel conclusies over te kunnen trekken. Denk aan het verder toetsen van oorzaak-gevolg-relaties: “Komt het effect door de maatregel of door omgevingsfactoren? En: “Wat is het verschil tussen intentie tot gebruik en het werkelijk gebruik van een toepassing? 

Resultaat: inzicht in de effecten van smart mobility 

Met behulp van onze methodiek wordt inzichtelijk wat de effecten zijn van bepaalde smart mobility-toepassingen en hoe deze effecten kunnen worden verklaard. Met deze kennis kunt u goed aan uw stakeholders uitleggen hoe met smart mobility een bepaald doel kan worden bereikt en waarom u bepaalde keuzes maakt. Ook wordt duidelijk welk vervolgonderzoek nodig is. Nog niet alle effecten van smart mobility zijn geheel bekend, maar door aannames te toetsen, onderzoek te doen naar ongewenste neveneffecten en oorzaken van effecten te verduidelijken, maken we de smart mobility-puzzel samen steeds completer.  

Lees ook ons CVS-paper over onze methodiek

Waarom Goudappel u goed inzicht kan bieden in de effecten van smart mobility 

 • We hebben jarenlange ervaring met de inzet van smart mobility-toepassingen en het evalueren van de resultaten. 

 • We ontwikkelden een reeds veelvuldig toegepaste methode om de effecten van smart mobility in kaart te brengen voor de provincie Noord-Holland. Deze methode wordt inmiddels ook gebruikt door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. 

 • Ook in het buitenland helpen wij partijen inzichtelijk te maken wat smart mobility hen oplevert.  

 • Wij werken altijd in co-creatie met u als klant en betrekken waar nodig externe partijen voor het verkrijgen van een integraal beeld. Deze werkwijze zorgt ervoor dat ook wij onze blik blijven verrijken. 

Meer weten?

We helpen u graag bij het in kaart brengen van de effecten van smart mobility op uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op met Anna