Evaluatie van de impact van C-ITS binnen het NordicWay onderzoeksprogramma

Zweden

C-ITS-diensten zoals GLOSA (Green Light Optimized Speed ​​Advisory) kunnen grote maatschappelijke voordelen opleveren. Het kwantificeren van de effecten blijft echter een uitdaging vanwege het ontbreken van grootschalige implementaties met echte verkeersomstandigheden. Dat maakt het moeilijk om een uitspraak te doen over de maatschappelijke baten. Samen met de Research Institutes of Sweden (RISE) en de gemeenten Göteborg, Stockholm en Uppsala in Zweden, deed Goudappel onderzoek naar de impact van C-ITS op de verkeersdoorstroming en leefbaarheid.

Simulatie als onderzoeksmethode 

Er is al bewijs van (positieve) effecten te vinden in de resultaten van pilots en demonstraties, maar de effecten moeten op grootschaliger niveau aantoonbaar zijn voordat men besluit om C-ITS-diensten te implementeren. Simulatie is een effectief hulpmiddel om besluitvormers te helpen het potentieel van C-ITS onder verschillende implementatiescenario’s te begrijpen. Het nadeel van simulaties is dat ze niet altijd representatief zijn voor de werkelijkheid. In dit onderzoek gebruikten we daarom microsimulaties, waarbij veel variatie mogelijk is in de inzet van verschillende gedragsparameters, het percentage uitrusting van C-ITS in auto's en het (juist of onjuist) gebruik daarvan. Op deze manier kunnen we de effecten van een C-ITS toepassing isoleren. Door de inzet van verschillende scenario's op verschillende tijdstippen gedurende de dag, creëren we verschillende situaties die zo dicht mogelijk overeenkomen met de situaties op straat.  

De aanpak 

We richtten ons op het onderzoeken van C-ITS-toepassingen op kruispunten; Green Light Optimized Speed ​​Advisory (GLOSA), Time to Red, Time to Green en prioritering van verschillende doelgroepen in het verkeer. Eerst verkenden we door middel van literatuuronderzoek en causale diagrammen de realistische gedragsopties en kritieke (technische) voorwaarden voor het succes van C-ITS. Vervolgens illustreerden we hoe deze in simulatie kunnen worden geïmplementeerd om de effecten van de C-ITS-toepassing te onderzoeken. We gebruikten statistische analyses om afhankelijkheden tussen variabelen te onderzoeken, die resulteerden in maatschappelijke effecten

Verkregen inzichten 

Uit de bevindingen kwam naar voren dat er in beperkte mate winst te behalen is door het inzetten van C-ITS. Dit is wel afhankelijk van verschillende factoren zoals de locatie, de verkeersituatie en de huidige verkeersregeling. Zo is er veel impact te behalen op het aantal stops. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn om geluid te beperken in een woongebied. Opvallend is dat de mindering van het aantal stops nauwelijks effect heeft op het verlagen van de uitstoot. Dit is te verklaren doordat de voertuigen niet tot stilstand komen, maar gemiddeld wel langzamer gaan rijden, waarmee voertuigen per gereden kilometer mogelijk meer uitstoten. We zien een beperkte afname van (CO₂-) uitstoot in sommige verkeerssituaties wanneer GLOSA wordt ingezet op kruispuntcorridors. 

De maatschappelijke effecten, gecombineerd met de kosten van C-ITS, worden toegepast in kosten-batenanalyses ter ondersteuning van de besluitvorming. Hiermee kunnen wegbeheerders besluiten op welke locaties C-ITS zinvol is en aan welke randvoorwaarden een succesvolle toepassing moet voldoen.  

Opdrachtgever: Research Institutes of Sweden (RISE) 
Jaar: 2021 - 2023 

Bekijk de rapportage (EN) hier