Brede welvaart

Zo zet u beleid om naar de praktijk
Brede Welvaart

Brede welvaart gaat over meer dan economische groei. Overheden die brede welvaart nastreven zijn op zoek naar meer sociale cohesie, het vergroten van de leefbaarheid en het halen van klimaatdoelen. Mobiliteit speelt een belangrijke rol in het vergroten van de brede welvaart. Hier leest u hoe u brede welvaart nastreeft in de praktijk. En hoe u concrete resultaten meet.

Brede welvaart in het kort:

 • Brede welvaart draait om het verhogen van de (im)materiële welvaart, nu en in de toekomst.
 • Doel is hogere / betere sociale inclusiviteit, gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, economische vitaliteit en duurzaamheid.
 • Brede welvaart nastreven vraagt om een integrale visie. Zo kan het invulling geven aan de grootste maatschappelijke uitdagingen.
 • Uw mobiliteitsbeleid speelt een belangrijke rol in het najagen van brede welvaart.
 • Tal van tools maken de effecten van beleidsmaatregelen op brede welvaart inzichtelijk

Brede welvaart: materiële én immateriële voorspoed

Het begrip welvaart is nauw verbonden met economische voorspoed. ‘Brede welvaart’ maakt die term veelomvattender. Brede welvaart kijkt zowel naar de materiële welvaart als de immateriële welvaart in een land, regio of gemeente. Brede welvaart draait dus om alles wat mensen belangrijk vinden, en focust daarmee op hun algehele welzijn.

Brede Welvaart 1

Brede welvaart: bijdragen aan maatschappelijk doelen

Omdat brede welvaart zo’n breed begrip is – ‘alles wat bijdraagt aan het algehele welzijn’ – hebben we 5 hoofddoelen opgesteld die u met het nastreven van brede welvaart kunt bereiken:

 1. economische vitaliteit - het versterken van de economische activiteiten in een regio
 2. sociale inclusiviteit – toegang voor een ieder tot de samenleving
 3. gezondheid – kwaliteit van leven
 4. kwaliteit leefomgeving – kwaliteit van onder meer lucht en water
 5. duurzaamheid – alles wat te maken heeft met de energietransitie en duurzaam gebruik van materialen

Die 5 hoofddoelen sluiten nauw aan op belangrijke maatschappelijke uitdagingen van dit moment:

 • het behalen van de Europese klimaatdoelen
 • het vergroten van de sociale cohesie 
 • het terugdringen van het woningtekort

Goudappel benadert vraagstukken altijd vanuit een integrale visie. De grote maatschappelijke uitdagingen staan immers niet op zichzelf, maar zijn sterk met elkaar verweven. We kijken dus niet alleen naar de effecten van maatregelen op mobiliteit, maar hebben oog voor de vijf doelen van brede welvaart.

Op de hoogte blijven van brede welvaart? Schrijf u in voor de nieuwsbrief
Brede welvaart nieuw

De vijf hoofddoelen van brede welvaart

De integratie van brede welvaart in uw mobiliteitsplannen

Mobiliteit heeft veel invloed op de brede welvaart. Mobiliteit kan de brede welvaart van mensen verhogen (een betere toegang tot werk, basisvoorzieningen en sociale contacten), maar ook verlagen (denk aan geluidsoverlast, milieuvervuiling, onveilig verkeer en klimaatverandering). Kortom, met uw mobiliteitsbeleid kunt u optimaal bijdragen aan maatschappelijke doelen, bijvoorbeeld door te streven naar:

 • De 15-minutenstad: De 15-minutenstad is een leefbare, duurzame en sociaal inclusieve stad die uitnodigt tot verblijven en elkaar ontmoeten. In de 15-minutenstad treffen bewoners binnen 15 minuten wandelen of fietsen alle essentiële voorzieningen aan.
 • Modal shift: de auto inruilen schonere en toegankelijke mobiliteitsmix: de modal shift vormt de basis voor de mobiliteitstransitie. De mobiliteitstransitie draagt bij aan het behalen van maatschappelijke doelen als sociale inclusiviteit en CO₂-reductie. Zo draagt de modal shift bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid van uw gemeente.
 • Zero-emissie stadslogistiek: sturend beleid op het gebied van zero-emissie stadslogistiek kan bijdragen aan een (binnen)stad waar de luchtkwaliteit verbetert en waar het verkeer beter doorstroomt (ten gevolge van nieuwe logistieke concepten).

Verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor menselijk gedrag

Goudappel heeft een unieke en effectieve verkeersveiligheidsaanpak ontwikkeld waarin menselijk gedrag meegenomen wordt in de analyse én oplossing.

Lees hier hoe

Oplossing

Amsterdam straat

Tools en kennis: van mobiliteitsbeleid naar concrete resultaten

Er bestaan verschillende concrete tools om met uw mobiliteitsbeleid de vijf hoofddoelen van brede welvaart na te streven en het effect ervan te meten.

 • Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden: Met de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden brengen we de aantrekkelijkheid en het toekomstperspectief van de 100 grootste centrumgebieden in Nederland integraal in beeld. Daarmee krijgt u een goed inzicht in de economische vitaliteit van het centrumgebied van uw gemeente in relatie met andere gemeenten.
 • Koopstromenmodel: dit model maakt het effect van verkeersingrepen op de omzeteffecten (en vitaliteit) van winkelgebieden inzichtelijk. Zo maakt u onderbouwde keuzes én creërt u draagvlak.
 • Maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA): een MKBA is een manier om de effecten van beleid op de brede welvaart in kaart te brengen. De kosten en baten – ook die niet in geld uit te drukken zijn – worden in euro’s vermeld, om een waarde toe te kennen. Zo kunnen effecten met elkaar vergeleken worden. Aandachtspunt bij MKBA’s is nuance.
 • Verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor menselijk gedrag – brede welvaart betekent ook oog hebben voor verkeersveiligheid. Wij analyseren de verkeersveiligheid in uw gemeente via onze unieke verkeersveiligheidsaanpak. Daarin kijken we niet alleen naar de fysieke eigenschappen van bijvoorbeeld een kruispunt, maar ook welk menselijk gedrag een verkeerssituatie uitlokt.
 • Aanpak mobiliteitsongelijkheid met de IKOB-methode – sociale inclusiviteit is onderdeel van de brede welvaart. Dat begint met het aanbieden van gepaste mobiliteit aan alle groepen in de samenleving. Dat voorkomt of verkleint vervoersarmoede. Met onze IKOB-methode pakt Goudappel vervoersarmoede aan. Indien nodig aangevuld met belevingsonderzoek.
 • Verkeersmodellen – De OmniTRANS-verkeersmodellen van Goudappel zijn ideaal tools om de effecten van mobiliteitsbeleid door te rekenen. Onze modellen zijn voortdurend in ontwikkeling, waardoor ze steeds nauwkeuriger worden en breder toe te passen.  

Omgaan met brede welvaart: op zoek naar de balans

Het vergroten van de brede welvaart via uw mobiliteitsbeleid luistert nauw. De vijf belangrijkste doelen (economische vitaliteit, sociale inclusiviteit, gezondheid, kwaliteit leefomgeving en duurzaamheid) zijn immers meestal communicerende vaten. De invoering van een 30 km/u zone in uw gemeente zorgt waarschijnlijk voor meer leefbaarheid, maar tegelijkertijd voor langere reistijden. Als u aan de ene knop draait, draait een andere vaak automatisch mee. Goudappel maakt de effecten van mobiliteitsmaatregelen inzichtelijk. Onze kracht is het vertalen van data en geavanceerde verkeersmodellen naar concrete adviezen voor de praktijk.

Aanpakken van mobiliteitsongelijkheid

Inzicht in mobiliteitsongelijkheid voor kwetsbare groepen én oplossingen verkennen om deze ongelijkheid te verkleinen?

Bekijk hoe onze aanpak helpt

Oplossing

Man met wandelstok

Brede welvaart in de praktijk

Metropoolregio Amsterdam: inzicht in mobiliteitsongelijkheid
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen er de komende jaren een kwart miljoen woningen bij. Tegelijkertijd groeit de werkgelegenheid met 230.000 banen. Dat betekent: een flinke groei in mobiliteit in de regio. Ondertussen wil de MRA de Europese klimaatdoelen halen én wil het haar brede welvaartsdoelen realiseren op het vlak van leefbaarheid en inclusiviteit. Haar Multimodaal Toekomstbeeld 2040 (MTB) onderzoekt hoe de mobiliteitsgroei en maatschappelijke opgaven kunnen samengaan.

Tilburg: het bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk houden van de binnenstad
Net als bijna elke gemeente groeit Tilburg rap. Die toename in woningen, winkels en werkgelegenheid brengt meer verkeer met zich mee. Om de stad ook in de toekomst bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden, ontwikkelde Tilburg een netwerkvisie voor 2040 waar Goudappel aan meeschreef.

Gelderland: vitaliteit centrumgebieden in kaart gebracht
Centrumgebieden hebben een belangrijke economische en maatschappelijke functie. Die functies staan echter vaak onder druk. Dat merkt ook de provincie Gelderland. Goudappel verzorgde voor de provincie haar Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden waarmee het kan werken aan toekomstbestendige centrumgebieden.

Advies bij brede welvaart

Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met Simon Bleijenberg, adviseur parkeren, retail & centrumontwikkeling bij Goudappel.

Neem contact op met Simon

Bekijk ook deze thema's

 • Fiets

  Een werkend mobiliteitssysteem in de stad kan niet zonder de fiets. Wij nemen u mee in de laatste ontwikkelingen.

  /nl/themas/fiets
 • Klimaat & energie

  Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. Ook op mobiliteitsgebied is er werk aan de winkel. Bij dat werk helpen we graag: in zowel visievorming, beleidsontwikkeling als monitoring.

  /nl/themas/klimaat-en-energie
 • Verkeersveiligheid

  Met als uitgangspunt 'iedereen elke dag veilige thuis' werken onze ontwerpers, verkeersveiligheidsauditoren en gedragsdeskundigen aan het verbeteren van verkeersveiligheid.

  /nl/themas/verkeersveiligheid