Klimaat en energie

Het belang van duurzame mobiliteit
Klimaat.jpg

Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging voor de komende decennia. En aangezien mobiliteit voor een kwart verantwoordelijk is voor de CO2-uitstoot, is er werk aan de winkel. Bij dat werk helpt Goudappel graag. In zowel visievorming, beleidsontwikkeling als monitoring.

Acteren op basis van data en modellen

Het Klimaatakkoord, de Klimaatwet en het Europese ‘Fit for 55’-pakket geven duidelijke richting aan de opgave voor CO2-reductie. Mobiliteit moet minder uit gaan stoten; meer dan 7 miljoen ton. Dat is twee keer de hoeveelheid die de Nederlandse bossen jaarlijks opnemen. Die opgave wordt vooral regionaal belegd. Met nulmetingen en het doorrekenen van maatregelen ondersteunen we gemeenten, regio’s en provincies bij hun Regionale Mobiliteitsplannen. We zorgen voor het inhoudelijke fundament op basis van data en modellen, en brengen partijen bij elkaar.

Een plan voor duurzame mobiliteit in 4 stappen

Een SUMP is een plan voor het verbeteren van duurzame mobiliteit dat voldoet aan Europese richtlijnen. We helpen u graag bij het opstellen van zo'n plan.

Lees meer

Oplossing

Gedrag en onderzoek

Integrale blik gericht op de langere termijn

We adviseren ook op het gebied van het verminderen en verkorten van reizen. Immers, elke kilometer die niet wordt afgelegd, hoeft ook niet verduurzaamd te worden. Door onze integrale kijk op mobiliteit en ruimte, gaan onze adviezen verder dan alleen het kiezen voor een passend verkeersmodel. Goudappel onderzoekt wat een ander ruimtelijk beleid op de langere termijn kan doen met reisafstanden en daaraan gekoppelde actieve vervoerswijzen, zoals e-bike, fietsen en lopen.

Openbaar vervoer en autodelen

Langere afstanden zullen er echter altijd zijn. Waar mogelijk, kan goed openbaar vervoer en autodelen een goed alternatief bieden voor eigen autobezit. Hiermee wordt ruimte bespaard en kan centraal worden ingezet op verduurzaming. Voor openbaar vervoer geldt dat dankzij het Bestuursakkoord “Zero Emissie Bus” inmiddels meer dan een kwart van de bussen emissievrij rijdt. Goudappel adviseert over visievorming, de plaatsing van stallingen met laadlocaties en de implementatie van e-bussen. Dit doen we in nauwe samenwerking met zowel overheden als marktpartijen. Ditzelfde geldt voor het aanbieden van (elektrische) deelautosystemen en de daarbij behorende laadinfrastructuur.

Kiezen voor de beste balans tussen uitstoot en bereikbaarheid

Draag actief bij aan klimaatdoelstellingen en baseer de keuze voor een verkeersmodelvariant op meer dan alleen bereikbaarheid.

Ontdek OmniTRANS Emissions

Oplossing

OmniTRANS Emissions

Meer over klimaat en energie

Elektrificatie van personenauto’s

Nederland telt 8 miljoen personenauto’s. Meer elektrisch rijdende auto’s brengt natuurlijk nieuwe vraagstukken met zich mee. Waar kunnen deze auto’s laden? En op welke manier? Wat voor impact heeft dit op ons energienet? We werken nauw samen met energiespecialisten om de wereld van energie en mobiliteit samen verder te brengen. Deze twee kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Beprijzen van mobiliteit

Sturen op anders beprijzen van mobiliteit kan een goed beleidsinstrument zijn om te komen tot een duurzamer mobiliteitssysteem. Goudappel heeft jarenlange nationale en internationale ervaring op het gebied van zero-emissiezones, heffingen en het stimuleren van anders en schoner reizen door middel van beprijzen. Hierbij kijken we nadrukkelijk verder dan alleen naar verkeersbewegingen. De uitdaging zit hem ook in een zo eerlijk mogelijk systeem neerzetten, waarin lagere inkomens niet zwaarder worden belast, maar juist extra worden ontzien.

Het klimaatadaptatie-label

Krijgt inzicht in het klimaatadaptieve vermogen van uw openbare ruimte én de verbeterkansen door middel van ontwerp.

Lees meer

Oplossing

Klimaat Adaptie Label

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw uitdagingen op het gebied van klimaat en energie.

Neem contact op met Claudia

Bekijk ook deze thema's

 • Deelmobiliteit

  Nooit een doel op zich maar een kansrijk middel voor maatschappelijke doelen zoals sociale inclusie.

  /nl/themas/deelmobiliteit
 • Verkeersveiligheid

  Iedereen heeft het recht om veilig thuis te komen. Daarom werken we iedere dag aan een veiliger Nederland.

  /nl/themas/verkeersveiligheid
 • Openbaar vervoer

  Een goede combinatie met de fiets: het openbaar vervoer. Welke potentie biedt het ov ons?

  /nl/themas/openbaar-vervoer