In 4 stappen een 'Sustainable Urban Mobility Plan' (SUMP) opstellen

Oplossing

Gedrag en onderzoek

Door Europese regelgeving is het vanaf 2027 verplicht om een ‘Sustainable Urban Mobility Plan’ - kort gezegd een SUMP - te hebben. Het opstellen van een SUMP leidt tot een duurzaam mobiliteitsbeleid. Beleid waar gemeentes, gezien de klimaatopgave, eigenlijk nu al mee bezig (zouden moeten) zijn. Bijkomend voordeel: gemeentes met een SUMP komen in aanmerking voor EU-subsidie. Wat houdt een SUMP precies in en hoe stel je een SUMP op? Wij voorzien u graag van antwoorden.

Wat is een SUMP? 

Een SUMP is een mobiliteitsplan dat voldoet aan Europese richtlijnen. Het is een integraal plan voor het duurzaam verbeteren van de mobiliteit in een stad of regio, zodat mobiliteit bijdraagt aan de leefbaarheid van het gebied. Bij het opstellen van een SUMP wordt extra aandacht besteed aan participatie van alle belanghebbenden en aan het monitoren en evalueren van beleid. Ook spelen (emissievrije) logistiek en mobiliteitshubs een prominente rol in SUMP's. Het gebied waarvoor een SUMP wordt opgesteld komt niet per definitie overeen met gemeentegrenzen zoals bij mobiliteitsplannen vaak het geval is. Een SUMP wordt opgesteld voor een urban node - een stedelijk knooppunt waar meerdere vervoersstromen samenkomen en dat onderdeel is van het Europese transportnetwerk (TEN-T).

Lees hier meer over SUMP's en waarom u er een nodig heeft

Wij helpen u graag bij het opstellen van een SUMP. Gezien de klimaat- en de woningbouwopgave waar we voor staan en de toegenomen ongelijkheid binnen onze maatschappij, is het goed nu al aan de slag te gaan met het opstellen van een plan dat bijdraagt aan het vergroten van de leefbaarheid. Dit kan door mobiliteit een passende en positieve rol te laten spelen in- en over de grenzen van uw gemeente. Hiervoor doorlopen we vier stappen.

In 4 stappen een SUMP opstellen

In 4 stappen een SUMP opstellen 

 1. Voorbereiding: huidige situatie in beeld brengen met behulp van data

  De Europese Unie werkt met een indeling in urban nodes (stedelijke knooppunten) en functional urban areas (FUA). De grenzen hiervan worden bepaald door de dagelijkse stroom van goederen en personen. We brengen deze grenzen in beeld  op basis van data over herkomsten en bestemmingen voor verschillende modaliteiten zoals auto, openbaar vervoer en fiets, of data uit verkeersmodellen. 

  Vervolgens analyseren we de uitdagingen en kansen binnen dit functioneel stedelijk gebied:   

  • We brengen de hoofdlijnen uit het huidige landelijke-, provinciale- én gemeentelijk beleid in kaart, met betrekking tot o.a. mobiliteit, veiligheid, woningbouw en duurzaamheid.   

  • We halen input op bij inwoners en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld via online enquêtes of focusgroepen.   

  • We verzamelen en analyseren kwantitatieve (mobiliteits)data; verkeersongevallen, modal split, autobezit, demografie, arbeidsplaatsen, etc.  

  • We brengen trends en ontwikkelingen in kaart, zoals vergrijzing, elektrificatie, thuiswerken en deelmobiliteit.

  Op basis van de opgedane inzichten trekken we conclusies over de uitdagingen en kansen binnen een functioneel stedelijk gebied en toetsen deze bij de belanghebbenden, zoals belangenvertegenwoordigers, inwoners, buurgemeenten en ondernemers.

 2. Strategieontwikkeling: visievorming 

  We stellen ambities, doelen en indicatoren vast: 

  • De ambitie, in andere woorden het hogere doel van de SUMP, stellen we samen met u vast. Deze komt voort uit bijvoorbeeld de omgevingsvisie of uit een coalitieakkoord.   

  • Op basis van de ambitie formuleren we samen met alle belanghebbenden welke doelen we willen behalen, zoals ‘het stimuleren van fietsen’ of ‘een dalende trend in het aantal verkeersongevallen’. We definiëren indicatoren om deze doelen meetbaar te maken. Dit worden ook wel ‘Sustainable Urban Mobility Indicators’ (SUMI’s) genoemd.  

  • Met behulp van bijvoorbeeld een systeemdynamisch model kunnen we toetsen welke scenario's er zijn om tot een bepaald doel te komen.   

  • We bekijken of- en hoe het huidige verkeerssysteem aangepast dient te worden. Daarbij houden we ook rekening met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.     

  • We zorgen voor een thematische uitwerking van de doelen, door bijvoorbeeld in kaart te brengen hoe deelmobiliteit de duurzaamheidsdoelstelling beïnvloedt.   

 3. Uitvoeringsprogramma samenstellen  

  We verzamelen een 'longlist’ van maatregelen die mogelijk bijdragen aan het behalen van de eerder gedefinieerde doelen. Hieruit selecteren we samen met de belanghebbenden de meest kansrijke maatregelen, waarbij we rekening houden met financiering, benodigde partners en planning.

 4. Implementatie en monitoring

  U gaat als gemeente aan de slag met het implementeren van de geselecteerde maatregelen. Wij kunnen u daarin ondersteunen. Wij helpen u vervolgens verder met het monitoren van de maatregelen:  

  • In het monitoring- en evaluatieplan beschrijven we welke indicatoren we gebruiken en welke data daarvoor verzameld moet worden. Hiervoor maken we gebruik van de eerdergenoemde ‘Sustainable Urban Mobility Indicators’ (SUMI’s).  

  • We houden structureel bij welke middelen zijn ingezet, welke activiteiten zijn uitgevoerd en welke prestaties zijn behaald, om daaruit lessen te trekken voor de toekomst. 

Financiële ondersteuning  

Wanneer u over een SUMP beschikt, komt u mogelijk in aanmerking voor nationale of Europese subsidie voor de uitvoering van onderdelen van uw plan. Het is dan ook altijd verstandig om hierover in contact te treden met mensen binnen uw organisatie die zich bezighouden met die financieringsmogelijkheden.

Lees hier welke Nederlandse steden een SUMP nodig hebben

Waarom Goudappel u uitstekend kan helpen bij het opstellen van uw SUMP 

 • SUMP-expert: We zijn volledig op de hoogte van de SUMP-richtlijnen en weten als geen ander waar een SUMP aan moet voldoen. Op dit moment werken we aan SUMP's voor de Nederlandse steden Arnhem en Dordrecht. Ook internationaal werken we aan verschillende SUMP-projecten, zoals een SUMP voor de Turkse stad Düzce.
 • Kwalitatief hoogwaardige data: Wij hebben toegang tot kwalitatief hoogwaardige data uit zowel openbare bronnen zoals GIS, als tot onze eigen databronnen zoals het NVP, OmniTRANS Spectrum, Nederlands Loopstromenmodel en onze verkeersmodellen. Deze data zetten we om in heldere beslisinformatie. 
 • Participatie en procesbegeleiding: Wij begrijpen de belangen van verschillende groepen en kunnen als onafhankelijke partij zorgen voor de juiste gesprekken met de juiste spelers. Goudappel heeft veel ervaring met het organiseren van enquêtes, focusgroepen, raadbijeenkomsten en inloopavonden.   
 • Monitoring & evaluatie: We beschikken over uitstekende tools om de uitkomsten van een SUMP te kunnen monitoren, evalueren en bijsturen waar nodig.  
 • Efficiënt en effectief: We hebben alle expertise met betrekking tot mobiliteit in de breedte in eigen huis. Daardoor kunnen we de integraliteit van het plan waarborgen. We kunnen snel schakelen tussen verschillende subexpertises, zoals ov, parkeren, logistiek, mobiliteitshubs, voetgangers, fiets en klimaat & energie. 
 • Ruime ervaring: We hebben in de 60 jaar dat Goudappel bestaat alle ontwikkelingen rond mobiliteit meegemaakt en mede gevormd. Ook hebben we de afgelopen vijf jaar zo'n 40 mobiliteitsplannen en -visies opgesteld voor onze klanten, waarmee we ruime ervaring hebben opgedaan. 

Schakel onze hulp in

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van SUMP’s?

Neem contact op met Floris