SUMP

U heeft waarschijnlijk al een mobiliteitsplan. Wist u dat - als uw gemeente meer dan 100.000 inwoners heeft - u vanaf 2027 door Europese regelgeving verplicht bent om ook een SUMP te hebben? Wat een SUMP precies is en waarom het belangrijk is voor gemeentes of regio's om er een te hebben (ook met minder dan 100.000 inwoners) leest u hieronder.

Wat is een SUMP? 

Een SUMP is eigenlijk ook een mobiliteitsplan, maar dan een dat voldoet aan de Europese richtlijnen. SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan. Het is een integraal plan voor het duurzaam verbeteren van de mobiliteit in een stad of regio.

De Europese Commissie houdt de volgende definitie voor een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) aan:  

Een Sustainable Urban Mobility Plan, oftewel een Duurzaam Stedelijk Mobiliteitsplan, is een strategisch plan dat is ontworpen om te voorzien in de mobiliteitsbehoeften van mensen en bedrijven in steden en hun omgeving, met als doel het verbeteren van de leefbaarheid. Het plan vormt een kader voor de aanpak van alle gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van stedelijke mobiliteit, het biedt een integrale aanpak, en het doet dienst als mobiliteitsplan voor de lange termijn met maatregelenpakketten die gericht zijn op het behalen van kortetermijndoelstellingen.

Waarom heb ik een SUMP nodig? 

De EU stemde in het voorjaar van 2024 in met nieuwe regelgeving om duurzame mobiliteit te stimuleren. Hiermee verplicht de EU Europese steden met meer dan 100.000 inwoners om vanaf 1 januari 2027 een SUMP te hebben. Zonder SUMP is het na deze datum niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor eventuele EU-subsidie uit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) voor uitvoering van mobiliteitsgerelateerde projecten.

Let wel; om subsidie te kunnen krijgen moet een stad, naast het hebben van een SUMP, ook op het TEN-T netwerk liggen (Trans-European Network for Transport). Dit netwerk omvat de belangrijkste Europese transportcorridors via weg, water, spoor en lucht en is feitelijk het Europese basisnetwerk voor transport. 

Lees hier welke Nederlandse steden vanaf 2027 een SUMP nodig hebben

Ook belangrijk voor gemeenten met minder dan 100.000 inwoners

Ligt uw stad niet op het TEN-T netwerk of heeft uw gemeente minder dan 100.000 inwoners? Ook dan is een SUMP belangrijk. Het leefbaar houden van een omgeving is in elke regio een aandachtspunt, gezien de uitdagingen waar we voor staan op het gebied van klimaat, milieu, gezondheid, bevolkingsgroei en het toegankelijk houden van mobiliteit voor alle verschillende bevolkingsgroepen in de samenleving. Door een SUMP op te stellen, komen deze aandachtspunten terug in een overkoepelend mobiliteitsplan dat rekening houdt met zowel de huidige situatie als met toekomstige veranderingen.  

In vier stappen een 'Sustainable Urban Mobility Plan' (SUMP) opstellen

Het opstellen van een SUMP leidt tot een duurzaam mobiliteitsbeleid en is vanaf 2027 verplicht. Ontdek hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen en implementeren van een SUMP.

Lees meer

Oplossing

Gedrag en onderzoek

Hoe verschilt een SUMP van een mobiliteitsplan? 

Een SUMP verschilt op de volgende punten van een mobiliteitsplan: 

 • Monitoren en evalueren van beleidsimplementatie. Het regelmatig beoordelen van de geboekte vooruitgang op vooraf bepaalde indicatoren is belangrijk in de SUMP-aanpak. Dit betekent dat er aanzienlijk vaker en meer data verzameld moeten worden. 
 • Participatie gedurende het gehele proces. Het actief betrekken van burgers en andere belanghebbenden moet omvattender gebeuren en tijdens alle fasen van het opstellen van een SUMP.  
 • Mobiliteitsvisie voor de functional urban area (FUA). Het studiegebied van een SUMP komt niet per definitie overeen met gemeentegrenzen zoals dat bij mobiliteitsplannen wel het geval is, maar richt zich op urban nodes (stedelijke knooppunten). Als grenzen van het studiegebied voor een SUMP, gebruiken worden functional urban areas gebruikt. Hoe groot die regio is, wordt bepaald door de dagelijkse stroom van personen en goederen. Deze wordt aan het begin van het proces vastgesteld. Doel is dat binnen een FUA de maatregelen elkaar versterken door samenwerking tussen gemeentes, ook wat betreft formele afspraken op het gebied van verantwoordelijkheden en financiering. 
 • Prominentere rol voor (stedelijke) logistiek. Anders dan in een mobiliteitsplan omvat een SUMP ook de binnenstedelijke logistiek en de stedelijke verbindingen met het TEN-T netwerk voor goederenvervoer over lange afstand. Het doel is om emissievrije stedelijke logistiek en last-mile-leveringen te bereiken. 
 • Mobiliteitshubs als onderdeel van afgewogen oplossingen. Een SUMP dient een afweging te omvatten ten aanzien van mobiliteitshubs voor zowel personen- als goederenvervoer waarbij ook de integratie van beide wordt bekeken. 

Samengevat is een SUMP een belangrijk instrument voor gemeentes om hun mobiliteit te verbeteren op een duurzame manier. Het draagt ​​bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de stad of regio en aan de gezondheid van de inwoners. Bovendien is het hebben van een SUMP vanaf 2027 een wettelijke verplichting voor Europese steden met meer dan 100.000 inwoners. Aan de slag met het opstellen van een SUMP? Wij helpen u graag.

Lees meer over onze aanpak

Een SUMP wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

 1. Een plan voor duurzame mobiliteit in een “functioneel stedelijk gebied” 
 2. Samenwerking tussen partijen op verschillende bestuurlijke niveaus 
 3. Betrek burgers en belanghebbenden  
 4. Beoordeel de huidige situatie en toekomstige scenario’s  
 5. Definieer een langetermijnvisie en een duidelijk implementatieplan 
 6. Ontwikkel alle vervoerwijzen op een integrale manier 
 7. Zorg voor structurele monitoring en evaluatie 
 8. Zorg voor kwaliteit en vergelijkbaarheid

Meer weten?

Wilt u meer weten over SUMP's en hoe wij u kunnen helpen bij het opstellen en implementeren hiervan?

Neem contact op met Floris