Mobiliteitsplan Noordoostpolder 2030: focus op verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid

Mobiliteitsplan Noordoostpolder (bron: gemeente Noordoostpolder)

De gemeente Noordoostpolder in Flevoland is een uniek stukje Nederland: een relatief jonge gemeente van bijna 50.000 inwoners (waarvan meer dan de helft in de plaats Emmeloord) die in korte tijd tot stand is gekomen. Destijds is het gebied planmatig ontworpen, inmiddels is het ruimtelijk gebruik van de polder veranderd. Dat stelt andere eisen aan het mobiliteitssysteem. Om de gemeente voor te bereiden op de toekomst, hielpen we met een nieuw mobiliteitsplan.

Bron afbeelding: gemeente Noordoostpolder

Input van bewoners

Om inzicht te krijgen in welke vraagstukken er spelen bij inwoners rondom mobiliteit, werden er enquĂȘtes en dorpsbijeenkomsten gehouden. Dit leverde concrete vraagstukken op: zo zijn er zorgen over verkeersveiligheid en hoge snelheden in het buitengebied, verkeershinder van doorgaand verkeer en de verkeersleefbaarheid in dorpen. Ook zijn er zorgen over de toekomstige ov-bereikbaarheid.

Vijf strategische mobiliteitsopgaven met elkaar in samenhang

Alle analyses en gesprekken met stakeholders in de gemeente Noordoostpolder leiden tot vijf strategische mobiliteitsopgaven:

  1. Effectiever beheer van veilige infrastructuur
  2. Verbeteren veilig en prettig fietsen in buitengebied
  3. Innovatieve vormen van ov in de Noordoostpolder
  4. Versterken Emmeloord als aantrekkelijk voorzieningencentrum
  5. Vitale dorpen met verblijfskwaliteit
opgaven noordoostpolder

De vijf strategische mobiliteitsopgaven

Denkkader voor nieuw mobiliteitsplan

Deze vijf opgaven vormen het denkkader voor het nieuwe mobiliteitsplan. Door vanuit deze vijf opgaven te redeneren, kunnen ook concretere verkeersknelpunten opgelost worden (omdat ze worden benaderd vanuit het grotere geheel). Er bestaat veel samenhang tussen de opgaven: oplossingen voor de een dragen ook bij aan de andere opgaven.

De belangrijkste aspecten uit het nieuwe mobiliteitsplan:

  1. Gebruik van superblocks: naar voorbeeld van Barcelona wordt door middel van pilots het concept superblocks toegepast. Erftoegangswegen zijn hierbij alleen bedoeld voor bestemmingsverkeer en/of doorgaand fietsverkeer. Doorgaand autoverkeer wordt via de omliggende wegen gestuurd.
  2. Verlaging maximumsnelheid: buiten de bebouwde kom van 80 naar 60 km/u, binnen de bebouwde kom van Emmeloord van 50 naar 30 km/u.
  3. Verbeteren fietsnetwerk met onder andere fietsstraten tussen dorpen
  4. Inzet op deelmobiliteit en mobiliteithubs: o.a. via dorphubs en HOV-hubs
  5. Optimaal benutten van betaalbaar openbaar vervoer: o.a. de Lelylijn vormt een kans voor Emmeloord om vanuit duurzame mobiliteit te groeien

In april 2023 werd het Mobiliteitsplan unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

"Goudappel heeft ons geholpen met concrete en passende oplossingen voor ons unieke gebied. Zowel voor het landelijk gebied, als in ons stedelijk gebied is Goudappel met oplossingen gekomen die bijdragen aan het vergroten van onze ambities op het vlak van mobiliteit en verkeer. De advisering, kennis en kunde en de uitgebreide begeleiding hebben gezorgd voor een passend en realistisch Mobiliteitsplan."

Dennis Weda (beleidsadviseur fysieke leefomgeving gemeente Noordoostpolder)

Opdrachtgever: gemeente Noordoostpolder
Jaar: 2022 - 2023