Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie (M&E) is een onmisbare schakel in de beleidscyclus. Helemaal nu we in een mobiliteitstransitie verkeren, en het vakgebied zeer snel verandert. Daar wil je als beleidsmaker grip op krijgen, en daarvoor is het nodig voortdurend te kunnen meten en bijsturen. We gaan en moeten daarvoor ook steeds meer data-driven werken. Alleen op die manier kunnen we ook daadwerkelijk effectief monitoren en evalueren.

Monitoring en evaluatie

Meten is weten 

Als beleidsmaker wil je namelijk vooraf (ex-ante) inschatten wat de effecten zijn van je beleid om een goede afweging tussen maatregelen te kunnen maken. Ook wil je tussendoor de voortgang meten om te bepalen of eventuele bijsturing nodig is om de effectiviteit te vergroten. Achteraf (ex-post) wil je weten of de gewenste effecten zijn behaald om verantwoording af te leggen op de vastgestelde ambities en daaraan gekoppelde beleidsdoelen, maar natuurlijk ook lessen je mee kunt nemen bij de ontwikkeling van toekomstig beleid. M&E is daarmee een cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid(smaatregelen).

De mogelijkheden

Onze onderzoekers helpen overheden bij de opzet en uitvoering van monitoring en evaluatie in de verschillende fases in het beleidsproces, gericht op zowel afzonderlijke projecten en maatregelen, als op programma’s. Wij voeren zowel project- als procesevaluaties uit.

Wij ondersteunen en adviseren bij: 

  • Het bepalen van de ambities en doelen van maatregelen, projecten en programma’s; wat wilt u met uw beleid bereiken?
  • Het doorvertalen van deze ambities en doelen in concrete en meetbare indicatoren (KPI’s)
  • Het inwinnen, toetsen, verwerken en presenteren van data .
  • Het bepalen van effectiviteit en efficiëntie van beleid, zowel vooraf, tijdens als achteraf.
  • Het formuleren van aanbevelingen voor beter en effectiever beleid.

Toepassen van onderzoekstechnieken

Voor het verzamelen en analyseren van de benodigde data, bestaan verschillende methoden. Denk bijvoorbeeld aan interviews, enquêtes en observaties. Binnen deze methoden kunnen verschillende technieken worden gebruikt. Een enquête kan bijvoorbeeld face-to-face of online worden afgenomen. En een interview kan open, semigestructureerd of gestructureerd zijn. Wij hebben ervaring met alle verschillende methoden en technieken, in alle fasen van het beleidsproces. Wij verzorgen zowel kwantitatief (bv. enquêtes, modelstudies) als kwalitatief onderzoek (bv. documentstudies, interviews). Voorafgaand aan elk onderzoek bepalen we welke (combinatie van) methoden en technieken het beste ingezet kunnen worden om de benodigde data te verzamelen om uw mobiliteitsvraag te beantwoorden.

Data en duiding

Eén van de grootste uitdagingen is grip te krijgen op de data die voorhanden is. Goudappel heeft veel ervaring met het analyseren van complexe databestanden, zoals het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), Onderweg in Nederland (ODiN), Floating Car Data (FCD) en data uit het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Ook hebben wij ons eigen Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), waarmee we continu (24/7) het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking meten. Vaak worden de verzamelde mobiliteitsdata gekoppeld aan andere databronnen, zoals locatie specifieke gegevens, om zo de resultaten beter te kunnen duiden.

Daarnaast hebben wij verschillende tools ontwikkeld om effecten van maatregelen te kunnen bepalen, zoals Octavius (onze microsimulator die de vervoersvraag in beeld brengt) en het Koopstromenmodel (ons model dat omzeteffecten van o.a. bereikbaarheidsveranderingen op winkellocaties in beeld brengt). Ook ontwikkelen wij dashboards in eigen beheer om de verzamelde data en beslisinformatie op een overzichtelijke manier te visualiseren en presenteren, bijvoorbeeld met behulp van interactieve grafieken en heldere infographics.

Regionale kennis

In evaluatieonderzoek trekken de onderzoekers van Goudappel vaak samen op met onze adviseurs binnen het bedrijf, die veelal in een specifieke regio werken en zo over veel lokale kennis beschikken. In deze rollen sluiten we optimaal aan bij de vaak lokale inbedding van vraagstukken en borgen we tegelijkertijd een onafhankelijk en gedegen onderzoek.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij vertellen u graag meer over wat monitoring en evaluatie kan betekenen voor uw mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op