Klimaatadaptatie-label

Oplossing

Klimaat Adaptie Label

We weten allemaal dat we onze leefomgeving meer klimaatadaptief moeten maken. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? En hoe beoordelen we een gebied hierop? Daarvoor ontwikkelden wij in het Goudappel Innovatielab het “Klimaatadaptatie-label”. Het klimaatadaptatie-label maakt het mogelijk om het klimaatadaptieve vermogen van de huidige situatie van een gebied, en dat van een nieuw ontwerp in beeld te brengen en met elkaar te vergelijken.

Hoe werkt het klimaatadaptatie-label?

Een gebied is voldoende klimaatadaptief wanneer het goed kan omgaan met hitte, met wateroverlast door hevige neerslag, en met droogte; dit noemen we hittestress, waterstress en droogtestress. Door onze aanpak wordt het in één oogopslag mogelijk om de bestaande situatie te vergelijken met een nieuw ontwerp of met mogelijke ontwerpvarianten. Ook is het mogelijk om ontwerpvarianten onderling te vergelijken. Zo maken we klimaatadaptatie een integraal onderdeel van ons ontwerpproces.

Het berekenen van de score van een gebied met het label werkt als volgt:

 1. Maken berekening

  We maken een berekening van de oppervlaktes groen, boomkronen, waterberging en waterinfiltratie. Deze onderdelen hebben een positief effect op de klimaatopgaven in de stad: hittestress, waterstress en droogtestress.

 2. Beoordelen van de locatie

  Ook kijken we naar de locatie in Nederland. Het maken van een klimaatadaptief ontwerp is dus altijd maatwerk.

 3. Toekennen label

  Vervolgens kennen we een label toe aan zowel de huidige situatie als het nieuwe ontwerp. Dit doen we aan de hand van een A-label voor een hoog klimaatadaptief vermogen tot en met een E-label bij een laag klimaatadaptief vermogen.

Het label uitgelegd in een video

De voordelen van het klimaatadaptatie-label

 • In één oogopslag vergelijken wat de verschillende ontwerpen doen voor het klimaatadaptief vermogen van een omgeving, en wat het verschil is met de huidige situatie.
 • Per omgevingsfactor inzichtelijk maken wat het effect van aanpassing van dit specifieke element is.
 • Visueel kunnen overbrengen dat rekening wordt gehouden met klimaatadaptatie. Hiermee kan meer draagvlak worden gecreëerd voor een herontwerp of de keuze voor een specifiek ontwerp, en kunnen besluitvormingsprocessen en inspraakprocedures worden versneld.
 • Begrijpelijk voor alle stakeholders van een herontwerp traject: bewoners, ondernemers en de politiek.
 • Biedt kansen voor bredere subsidies binnen mobiliteitsopgaven.
Lees meer over het klimaatadaptatie-label in dit Biind-artikel

Schuif de slider om het verschil te zien tussen de huidige situatie en het ontwerp

Eenvoudig in gebruik

Ondanks de kwantitatieve onderbouwing en maatwerk, is dit een klimaattool die eenvoudig toepasbaar en gebruiksvriendelijk is. Het klimaatadaptatie-label is gebaseerd op gegevens die makkelijk herleidbaar en transparant zijn, en de calculatie is begrijpelijk en navolgbaar.

Klimaatadaptatie

Factoren uit het klimaatadaptatie-label met bijbehorende klimaatopgaven en indirecte effecten

Projecten waarin we het klimaatadaptatie-label toepasten

Meer weten?

Weten hoe klimaatadaptief uw openbare ruimte is, en hoe u het klimaatadaptieve vermogen kunt verbeteren?

Neem contact op met Marco