Smart mobility verankeren in gebiedsontwikkelingen met een Mobiliteitsprogramma van Eisen: 5 tips

Achtergrond

area and location development

Hoe grijp je gebiedsontwikkeling aan om de mobiliteitstransitie te stimuleren? En hoe veranker ik smart mobility-oplossingen in stedenbouwkundige plannen? Een handig hulpmiddel voor het vastleggen van eisen en randvoorwaarden voor mobiliteit in een gebiedsontwikkeling is het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE). Een goed MPvE opstellen is echter best een uitdaging. Daarom in deze blog vijf tips voor succes.

Mobiliteitsprogramma van Eisen

Mobiliteit komt nog regelmatig te laat in het proces van een gebiedsontwikkeling aan bod. Tegelijkertijd gaan ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit vaak te snel om onderdeel te zijn van de traditionele beleidscyclus. Reden genoeg voor de MRA om de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility uit te brengen. Een leidraad met als doel meer co-creatie tussen overheden en marktpartijen om zo mobiliteit op een slimme manier te versleutelen in het stedenbouwkundig plan van gebiedsontwikkelingen.

Een van de onderdelen van de leidraad is het Mobiliteitsprogramma van Eisen (MPvE). In een MPvE staan alle ruimtelijke uitgangspunten die gelden voor mobiliteit in een gebiedsontwikkeling. Het concretiseert regionale en gemeentelijke ambities en beleid met behulp van eisen, wensen en randvoorwaarden die aansluiten bij het mobiliteitsprofiel van toekomstige bewoners, werknemers of bezoekers van plangebieden. De uitgangspunten worden zoveel mogelijk uitgewerkt in concrete en SMART geformuleerde eisen en wensen voor een gebied. 

5 tips voor een ijzersterk MPvE

Een Mobiliteitsprogramma van Eisen opstellen is een uitdaging. Hierbij onze vijf tips voor succes:

 1. Start vroeg in planvorming met het MPvE
  Het MPvE komt het best tot z’n recht bij de definitiefase van de stedenbouwkundige kaders. Hiermee heeft het MPvE een sturende werking om ambities te bereiken. Het te vroeg inzetten van het MPvE in een eerder stadium kan ervoor zorgen dat het te breed wordt opgezet, waardoor de sturende werking beperkt is. Het pas in een later stadium inzetten van het MPvE kan juist weer zorgen voor een ambitieniveau dat vooral aansluit bij het traditioneel denken over mobiliteit in verband met beperkte speelruimte, terwijl mogelijke nieuwe oplossingen niet worden benut.
   

 2. Betrek relevante stakeholders bij het proces 
  Om te zorgen voor een breed gedragen MPvE met een hoogwaardige kwaliteit dienen stakeholders met relevante expertise en belangen op de juiste momenten te worden betrokken in het proces. Dit zorgt er bovendien voor dat verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan, wat weer bevorderlijk is voor regionale of bestuurlijke samenwerking.

   
 3. Bewaak de balans tussen sturing en beleid
  Om de stedenbouwkundige en beleidsmatige ambities van de gebiedsontwikkeling in kaart te brengen, moet tijdens de analyse informatie worden ingewonnen bij stakeholders. Vervolgens is het zaak om in overleg met experts, die kennis hebben van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, een passend kader voor op te stellen. Hiermee wordt de juiste sturing aangebracht in het MPvE om ervoor te zorgen dat mobiliteit slim bijdraagt aan de stedenbouwkundige ambities.
   
 4. Houd beleidskeuzes tegen het licht
  Het is belangrijk om mee te bewegen met beleidskeuzes van gemeenten, vervoerregio’s of provincies, maar tegelijkertijd ook een kritische houding aan te nemen door duidelijk te maken wat ervoor nodig is om deze ambities te bereiken. De steeds sneller gaande ontwikkelingen in mobiliteit zorgen ervoor dat het mobiliteitsbeleid van overheden steeds sneller verouderd. Keuzes bij gebiedsontwikkeling gaan vaak langer mee en moeten duurzame oplossingen bieden. Het MPvE legt pijnpunten bloot en is een goed startpunt om deze aan te pakken door middel van discussie. Dat leidt tot nieuwe inzichten die weer kunnen leiden tot het aanpassen van mobiliteitsbeleid. 

   
 5. Beschouw mobiliteit als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling
  Mobiliteit dient in een MPvE niet te worden beschouwd als een doel op zich, maar als een middel om bepaalde ambities te bereiken. Mobiliteit alleen bij aan stedenbouwkundige ambities als je mobiliteit op integrale wijze beschouwd. Bij Goudappel doen wij dit door gebruik te maken van ons zelf ontwikkelde Smart Mobility wheel.
smart mobility wheel

Het smart mobility wheel

Ook aan de slag met een Mobiliteitsprogramma van Eisen?

We helpen u graag met onze aanpak voor smart mobility in gebiedsontwikkeling. Aan de hand van ons eigen smart mobility wheel onderzoeken we mobiliteitsoplossingen voor het plangebied, kwantificeren deze en adviseren u over de meest kansrijke oplossingen. Dat advies leggen we vast in een Mobiliteitsprogramma van Eisen, een mobiliteitsconcept of een projectnota.

Smart mobility in gebiedsontwikkeling

Mobiliteit bij gebiedsontwikkelingen optimaal organiseren door de inzet van slimme oplossingen? Ontdek onze aanpak op basis van het smart mobility wheel.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Smart mobility gebiedsontwikkeling.png