Smart mobility in gebiedsontwikkeling: 5 tips voor een ijzersterk MobiliteitsProgramma van Eisen

Achtergrond

Smart mobility gebiedsontwikkeling

In 2019 verscheen de Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility, opgesteld door de MRA. Deze leidraad heeft als doel om mobiliteit op een slimme manier te versleutelen in het stedenbouwkundig plan van gebiedsontwikkelingen. Het MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) is een centraal onderdeel van deze leidraad. Een goed MPvE opstellen is echter nog best een uitdaging. Wij geven u vijf tips voor succes.

Versleuteling van mobiliteit in gebiedsontwikkelingen

De MRA constateert dat bij gebiedsontwikkelingen mobiliteit vaak te laat in het proces aan bod komt. Ook gaan trends en ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit vaak te snel om onderdeel te zijn van de traditionele beleidscyclus. De Leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility geeft een handelingsperspectief voor meer co-creatie tussen overheden en marktpartijen. Dit zorgt ervoor dat mobiliteit op een slimme manier versleuteld kan worden in het stedenbouwkundig plan van gebiedsontwikkelingen.

MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE)

Het MobiliteitsProgramma van Eisen (MPvE) vormt een belangrijk onderdeel van de hierboven genoemde leidraad, waarin kansen die Smart Mobility biedt bij gebiedsontwikkelingen, samenkomen voor verschillende mobiliteitsthema’s. In het MPvE worden regionale en gemeentebrede ambities en beleid geconcretiseerd met behulp van eisen, wensen en randvoorwaarden, die aansluiten bij het mobiliteitsprofiel van toekomstige bewoners, werknemers of bezoekers van plangebieden.

5 tips voor een ijzersterk MPvE

 1. Start vroeg in planvorming met het MPvE
  H
  et MPvE komt het best tot z’n recht bij de definitiefase van de stedenbouwkundige kaders. Hiermee heeft het MPvE een sturende werking om ambities te bereiken. Het inzetten van het MPvE in een eerder stadium kan ervoor zorgen dat het MPvE te breed wordt opgezet, waardoor de sturende werking beperkt is. Het pas in een later stadium inzetten van het MPvE kan juist weer zorgen voor een ambitieniveau dat vooral aansluit bij het traditioneel denken over mobiliteit i.v.m. beperkte speelruimte, terwijl mogelijke nieuwe oplossingen niet worden benut.
   
 2. Betrek relevante stakeholders bij het proces 
  Om te zorgen voor een breed gedragen MPvE met een hoogwaardige kwaliteit dienen stakeholders met relevante expertise op de juiste momenten te worden betrokken in het proces. Dit zorgt er bovendien voor dat verschillende partijen met elkaar in gesprek gaan, wat weer bevorderlijk is voor regionale of bestuurlijke samenwerking.

   
 3. Zorg voor een goede balans tussen sturing vanuit experts en beleidskeuzes 
  Om de stedenbouwkundige ambities van de gebiedsontwikkeling in beeld te brengen moet informatie worden ingewonnen bij stakeholders tijdens de analysefase. Experts hebben actuele kennis van trends en ontwikkeling en kunnen vanuit daar zorgen voor sturing in het MPvE. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om mee te bewegen met beleidskeuzes van gemeenten, vervoerregio’s of provincies. 

   
 4. Houd beleidskeuzes tegen het licht
  De steeds sneller gaande ontwikkelingen in mobiliteit zorgen ervoor dat het mobiliteitsbeleid van overheden steeds sneller verouderd. Keuzes bij gebiedsontwikkeling gaan vaak langer mee en moeten duurzame oplossingen bieden. Het MPvE legt pijnpunten bloot en is een goed startpunt om deze aan te pakken door middel van discussie. Dat leidt tot nieuwe inzichten die weer kunnen leiden tot het aanpassen van mobiliteitsbeleid.

   
 5. Beschouw mobiliteit als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling
  Mobiliteit dient in een MPvE niet te worden beschouwd als een doel op zich, maar als een middel om bepaalde ambities te bereiken. Door te werken vanuit een brede welvaarts-perspectief op mobiliteit kan een MPvE fungeren als sleutel voor een prettige leefomgeving voor iedereen.

Meer weten over MobiliteitsProgramma’s van Eisen?

We helpen u graag met het scheppen van de juiste kaders voor mobiliteit in uw gebiedsontwikkeling.

Neem contact op