Regiopoorten (bron BVR adviseurs)

Regiopoorten vormen de schakel tussen stad en land door middel van P+R voorzieningen en verbindingen naar werklocaties en het omliggende landschap. Binnen U Ned en de Regio Amersfoort werken Rijk en regio samen aan de ontwikkeling van Regiopoorten in de provincie Utrecht. Het gaat om gebiedsontwikkelingen binnen loop- en fietsafstand van ov-knooppunten rondom Utrecht en Amersfoort, waar substantieel ontwikkelruimte is voor een nieuw gemengd stedelijk milieu. Welke groeipotentie hebben Regiopoorten hier? En wat zijn daarvoor de randvoorwaarden? Goudappel onderzocht het in een consortium samen met de BVR Groep en ondernemingsplatform Fakton.

Afbeelding: BVR adviseurs

Hoge verstedelijking en beperkte parkeergelegenheid 

Voor het bepalen van de groeipotentie is vooral gekeken naar het gebied waarbinnen een redelijke kans is dat mensen ook daadwerkelijk vaker van het openbaar vervoer gebruik gaan maken. Zoals gebieden met een hoge verstedelijking (woon-, werk- en onderwijsfuncties) én een beperkte parkeergelegenheid. Gebruik maken van het openbaar vervoer gaat immers niet vanzelf. Er is inzichtelijk gemaakt welke investeringen van de diverse partners nodig zijn om binnen een Regiopoort meer ruimte te creëren voor bijvoorbeeld woningen en andere voorzieningen. Zoals investeringen in de kwaliteit van de ov-knoop zelf en/of verbindingen ernaartoe. Maar ook het elders in de regio beschikbaar stellen van bedrijfskavels zodat extensieve bedrijven rondom de Regiopoort hun bedrijfsprocessen kunnen verplaatsen en er meer ruimte komt voor bijvoorbeeld intensieve bedrijvigheid en investeringen in groene en water gerelateerde voorzieningen.

Breed perspectief

De BVR Groep heeft per Regiopoort verkend welke bijdrage deze kan leveren aan de woningbouwopgave. Goudappel heeft onder meer inzichtelijk gemaakt hoe de huidige inwoners meeprofiteren van de ontwikkeling. Krijgen zij meer keuzemogelijkheden in hun dagelijkse mobiliteit zodat zij – net als andere gebruikers van de nieuwe functies - hun reisgedrag kunnen aanpassen? Met de juiste keuzes zorgen we voor duurzame mobiliteit.

Vervolgens is de gezamenlijke kracht van de Regiopoorten in beeld gebracht. Deze ligt in het duurzaam ontsluiten van recreatiegebieden, het bijdragen aan energiebesparing en - opwekking, en aan de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte. Belangrijk bij de ontwikkeling van Regiopoorten is het bereikbaar maken van banen, het creëren van gemengde milieus met verschillende aantrekkelijke voorzieningen zonder dat er een sterke toename is van autoverkeer. Voorzieningen met een juiste verkeersafwikkeling zorgen voor een effectieve mobiliteitstransitie.

Het onderzoek geeft belangrijke input voor een gezamenlijke ontwikkelingsstrategie met daarin de benodigde vervolgstappen van de verschillende partners om de ontwikkeling van Regiopoorten te kunnen starten.

De landelijke impact van Regiopoorten

Met de sterke groei van het aantal inwoners en arbeidsplaatsen én de rol van Utrecht als draaischijf in het nationale wegennet, neemt de groei en het aantal knelpunten van het autoverkeer op het hoofdwegennet rondom Utrecht en Amersfoort sterk toe. Aanvullend en integraal beleid is nodig om de groei van het autoverkeer te verminderen en de knelpunten op het hoofdwegennet beheersbaar te houden. Verstedelijkingskeuzes hebben grote invloed op de levenskwaliteit, duurzaamheid en veerkracht van steden, hun inwoners en de regio’s er omheen. De juiste ontwikkeling van ov-knooppunten zoals Regiopoorten draagt hieraan bij en heeft daarmee ook een landelijke impact.

Illustratief voorbeeld van verschillende Regiopoorten met bijbehorende functies

Illustratief voorbeeld van verschillende Regiopoorten met bijbehorende functies

Opdrachtgever: U10 (in deze netwerkorganisatie werken 16 gemeenten in de regio Utrecht samen op grote maatschappelijke thema's als mobiliteit, economie, wonen, gezondheid en inclusiviteit, groen en landschap en duurzaamheid)
Jaar: 2023

In samenwerking met: BVR adviseurs en Fakton

Aanpak voor het inrichten van ov-knooppunten

Op gestructureerde wijze komen tot een integraal en gedragen beeld voor een toekomstig ov-knooppunt, met concreet handelingsperspectief voor alle betrokken partijen.

Lees meer

Oplossing

ov-knooppunten