Strategische aanpak OV-knooppunten met Landelijke Actie-agenda

OV Knooppunten

OV-knooppunten zijn belangrijke locaties om snel, veilig en comfortabel op- en over te stappen op duurzame vervoermiddelen. Maar het zijn ook steeds meer plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Om die potentie te verzilveren, werkten we mee aan de landelijke Actie-agenda voor OV-knooppunten.

Het belang van OV-knooppunten

Naast overstapplekken zijn OV-knooppunten steeds meer dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, nieuwe werkgelegenheid en bovenlokale voorzieningen. Goede OV-knooppunten nodigen namelijk uit tot het gebruik van het openbaar vervoer en leveren zo een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan een bereikbaar en leefbaar Nederland.

Opgaven waaraan OV-knooppunten bijdragen

Opgaven waaraan OV-knooppunten bijdragen

Actie-agenda OV-knooppunten

Maar de potentie van OV-knooppunten verzilveren, vraagt om een gerichte aanpak. Daarom hebben we samen met andere partijen gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke landelijke Actie-agenda OV-knooppunten. De Actie-agenda is het resultaat van jarenlang onderzoek vanuit het programma Toekomstbeeld OV en bundelt inzichten in de uitdagingen op nagenoeg 700 locaties verspreid over het land.

De agenda onderstreept de groeiende belangstelling voor knooppuntontwikkeling in Nederland. Na de grootschalige aanpak van grote stations zoals Rotterdam Centraal en Arnhem Centraal breekt hiermee een nieuwe fase aan met hernieuwde aandacht voor OV-knooppunten in heel Nederland, zowel groot als klein.

De Actie-agenda bevat diverse hulpmiddelen, zoals landelijke werkwijzen, databronnen en handreikingen. Ook wordt een loket en kennispool ingericht om alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van OV-knooppunten te ondersteunen en kennisuitwisseling te bevorderen.

Bekijk de Actie-agenda OV-knooppunten hier

Factsheets per gebied

De omvang van deze opgave vraagt om slimme keuzes. Daarom is in de agenda al een eerste selectie gemaakt van 150 OV-knooppunten waar in eerste instantie de focus op ligt. Deze selectie draagt bij aan een gezamenlijke programmering en nadere besluitvorming over mogelijke investeringen in de toekomst. Samen met alle stakeholders in de verschillende landsdelen, hebben we daarom factsheets opgesteld waarin de belangrijkste opgaven en focusknooppunten per gebied worden weergegeven. Deze factsheets vormen de basis van de landelijke Actie-agenda.

Factsheet

Voorbeeld van het factsheet van regio Oost

Vervolg

De Actie-agenda is op 16 juni 2022 vastgesteld door de Landelijke OV- en Spoortafel en op 24 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer door Staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Het verschijnen van de Actie-agenda is niet het einde van het traject. De betrokken partijen gaan zich de komende jaren inzetten om intensiever en sector overschrijdend samen te werken om beleid en besluitvorming over OV-knooppunten efficiënter en effectiever te maken.

Jaar: 2021-2022
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat