Strategische aanpak ov-knooppunten met Landelijke Actie-agenda

OV Knooppunten

Ov-knooppunten zijn belangrijke locaties om snel, veilig en comfortabel op- en over te stappen op duurzame vervoermiddelen. Maar het zijn ook steeds meer plekken om te verblijven en elkaar te ontmoeten en kansrijke locaties voor de verdichtingsopgave. Om die potentie te verzilveren, werkten we mee aan de landelijke Actie-agenda voor ov-knooppunten.

Het belang van ov-knooppunten

Naast overstapplekken zijn ov-knooppunten steeds meer dé locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, nieuwe werkgelegenheid en bovenlokale voorzieningen. Goede ov-knooppunten nodigen namelijk uit tot het gebruik van het openbaar vervoer en leveren zo een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan een bereikbaar en leefbaar Nederland.

In het kader van het Toekomstbeeld OV wordt met alle partijen het gesprek gevoerd over de aantrekkelijkheid van het ov. De partijen hebben de gezamenlijke ambitie om het ov een belangrijke rol te laten spelen in het duurzaam verbinden, het faciliteren van de woningbouwopgave en bij het opvangen van de groeiende behoefte aan mobiliteit. Ov-knopen zijn hier onmisbare schakels in.

Ov-knooppunten zijn cruciaal voor het goed functioneren van het mobiliteitssysteem en het behalen van doelen als het realiseren van de mobiliteitstransitie. Naast dat ov-knopen mobiliteitsoverstapppunten zijn, zijn het plekken om te verblijven en kansrijke locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen als woningbouw.

Rotterdam Centraal

Rotterdam Centraal: een voorbeeld van een sterk ov-knooppunt

Actie-agenda ov-knooppunten

Maar om de potentie van ov-knooppunten verzilveren, is een gerichte aanpak nodig. Daarom hebben we samen met andere partijen gewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke landelijke Actie-agenda ov-knooppunten, onderdeel van het Toekomstbeeld OV. De Actie-agenda bundelt inzichten in de uitdagingen op nagenoeg 700 locaties verspreid over het land en biedt een overzicht van 150 ov-knooppunten waar in eerste instantie de focus op moet liggen.

De agenda onderstreept de groeiende belangstelling voor knooppuntontwikkeling in Nederland. Na de grootschalige aanpak van grote stations zoals Rotterdam Centraal en Arnhem Centraal breekt hiermee een nieuwe fase aan met hernieuwde aandacht voor ov-knooppunten in heel Nederland, zowel groot als klein. De actieagenda draagt bij aan nadere landelijke programmering en besluitvorming over mogelijke investeringen in ov-knooppunten vanuit het MIRT.

De Actie-agenda bevat diverse hulpmiddelen, zoals landelijke werkwijzen, databronnen en handreikingen. Ook wordt een loket en kennispool ingericht om alle partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van ov-knooppunten te ondersteunen en kennisuitwisseling te bevorderen.

Bekijk de Actie-agenda OV-knooppunten hier

Factsheets: opgaven per landsdeel

De omvang van deze opgave vraagt om slimme keuzes. Daarom is in de agenda al een eerste selectie gemaakt van 150 ov-knooppunten waar in eerste instantie de focus op ligt. Samen met alle stakeholders in de verschillende landsdelen, zijn verdiepende factsheets opgesteld waarin de belangrijkste opgaven en focusknooppunten per landsdeel worden weergegeven. Deze factsheets vormen de basis van de landelijke Actie-agenda en geven een totaalbeeld van de grootte van de golf aan benodigde besluiten die eraan gaat komen en inzicht in de wens aan benodigde budgetten die nog niet beschikbaar zijn.  

Factsheet

Voorbeeld van het factsheet van regio Oost

Bundelopgaven

Naast inzicht in specifieke locaties is er aandacht voor zogenoemde bundelopgaven. Dit zijn thematische opgaven die op meerdere knooppunten spelen. Een bredere aanpak en/of kennisuitwisseling over landsdelen kan hier een meerwaarde bieden.

Opgaven waaraan OV-knooppunten bijdragen

De landelijke bundelopgaven

Vervolg

De Actie-agenda is op 16 juni 2022 vastgesteld door de Landelijke ov- en Spoortafel en op 24 juni 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer door Staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Het verschijnen van de Actie-agenda is niet het einde van het traject. De betrokken partijen gaan zich de komende jaren inzetten om intensiever en sector overschrijdend samen te werken om beleid en besluitvorming over ov-knooppunten efficiënter en effectiever te maken.

Jaar: 2021-2022
Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bekijk ook de presentatie van Rianne over waarom ov-knooppunten dé sleutels vormen in de mobiliteitstransitie