Milieueffecten

In ons relatief kleine land is vaak sprake van een spanningsveld tussen verkeer en milieu. Nieuwe ontwikkelingen of aanpassingen in de openbare ruimte zijn van invloed op de leefomgeving. Omwonenden maken zich zorgen over geluidshinder of vervuilende stoffen in hun leefomgeving, en zijn dan al snel geneigd zich tegen ontwikkelingen te keren. Bij de realisatie van nieuwe milieugevoelige functies of bij de aanleg of aanpassing van infrastructuur, is het dan ook van belang om te streven naar een goede verblijfskwaliteit. Daarbij dient ook te worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.

Milieueffecten

Zo groot mogelijke verblijfskwaliteit

Voor zowel de rijksoverheid, provincies, gemeenten en private partijen voeren wij de in planprocessen benodigde verkeersgerelateerde milieuonderzoeken uit. Vaak sluiten we al in het beginstadium aan om mee te denken over de uitwerking van de plannen. In een zo vroeg mogelijk stadium dienen namelijk de juiste keuzes gemaakt te worden om te komen tot een gebied met een goede verblijfskwaliteit.

Hiervoor toetsen wij situaties bijvoorbeeld aan de normen voor onder meer wegverkeersgeluid, railverkeersgeluid, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Wanneer normen overschreden worden gaan wij op zoek naar passende oplossingen. Middels geluidsreducerende maatregelen kan de geluidsbelasting worden teruggebracht. Hierbij bepalen wij de optimale omvang van doelmatige maatregelen.

Ook bekijken wij bijvoorbeeld hoe we kunnen zorgen voor een betere doorstroming van verkeer, waardoor de luchtkwaliteit verbetert. Milieuaspecten zoals geluidshinder, slaapverstoring of blootstelling aan vervuilende stoffen vormen ook een belangrijk afwegingskader in variantenstudies. Wij geven in milieueffectrapportages invulling aan de onderzoeken verkeer en diverse verkeersgerelateerde milieuaspecten.

Advies gebaseerd op data

Vanuit onze verkeersmodellen en grote hoeveelheden ruimtelijke data beschikken wij over de juiste basisgegevens voor het uitvoeren van verkeersgerelateerde milieuonderzoeken. De verkeersgegevens en omgevingskenmerken vertalen we in heldere onderzoeksrapporten waarmee invulling wordt gegeven aan de milieuaspecten in ruimtelijke procedures. Wij bieden hiermee een unieke combinatie van data en advies.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van milieueffecten.

Neem contact op