Grip op het geluid van wegverkeer in de regio Twente

Project

Basiskaart geluidsbelasting voor de regio Twente

Met een volwaardig geluidsmodel en een basiskaart geluidsemissie (BGE) voldoen de gemeenten in de regio Twente nu al aan één van de eisen die de nieuwe Omgevingswet stelt: grip krijgen op de geluidsontwikkeling.

Monitoring geluid met Basiskaart geluidsemissie (BGE) per gemeente

Om grip te houden op geluidshinder als gevolg van wegverkeer, is onder de nieuwe Omgevingswet bepaald dat elke gemeente vanaf 2026 moet beschikken over een basiskaart geluidsemissie (BGE). Op deze kaart wordt de geluidsemissie van gemeentelijke wegen in een referentiejaar vastgelegd. Vervolgens wordt elke vijf jaar de feitelijke ontwikkeling van het geluid gemonitord en vergeleken met de basiskaart. Indien geluidsnormen worden overschreden of dreigen te worden overschreden, kan de gemeente indien nodig maatregelen nemen. Dit is echter geen verplichting; het nemen van maatregelen vereist een bestuurlijke afweging.

Volwaardig en actueel geluidsmodel voor toetsing van geluidsimpact

Aangezien voorkomen beter is dan genezen, wordt de ontwikkeling van geluid idealiter niet alleen achteraf beoordeeld, maar worden grote ruimtelijke ingrepen ook vooraf getoetst op hun geluidsimpact. Voorbeelden hiervan zijn wegverbredingen of de realisatie van nieuwe woonwijken die veel verkeer aantrekken. Voor het doen van onderzoek naar geluidsimpact, is het essentieel om te beschikken over een volwaardig en actueel geluidsmodel waarmee effecten kunnen worden geanalyseerd.

Regio Twente voorbereid op monitoring geluidsnormen

De gemeenten in de regio Twente besloten zich in 2023 samen voor te bereiden op de toekomst. Zij hebben ervoor gekozen om onder regie van de Omgevingsdienst Twente gezamenlijk een actueel geluidsmodel en een BGE op te stellen. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de resultaten van het provinciaal dekkend verkeersmodel (RVMO), dat is ontwikkeld door de provincie Overijssel in samenwerking met alle gemeenten. Met dit geluidsmodel wordt inzicht is verkregen in zowel de huidige als de toekomstige geluidssituatie. Hiervoor zijn berekeningen uitgevoerd met behulp van de RMG-rekenmethode en de AREG-methode, om zowel gegevens beschikbaar te hebben voor projecten die onder de overgangsregeling vallen als voor projecten die volledig onder de nieuwe Omgevingswet vallen. Nu er meer duidelijkheid is over de manier waarop de BGE in de nieuwe Omgevingswet is geïmplementeerd, zal hier gezamenlijk invulling aan worden gegeven. Hiermee verzekeren alle gemeenten in de regio Twente zich van het hebben van grip op het geluid van het wegverkeer en voldoen ze tijdig aan de eis van de Omgevingswet om per 2026 een Basiskaart Geluidsemissie (BGE) te kunnen overleggen.

Opdrachtgever: alle gemeenten in de regio Twente
Jaar: 2023