Provinciale Geluidskaart Utrecht: inzicht in huidige en toekomstige geluidsbelastingen

Project

Geluidskaart Utrecht

De provincie Utrecht heeft, in samenwerking met alle gemeenten en omgevingsdiensten, een Provinciale Geluidskaart laten ontwikkelen door Goudappel. Op deze kaart worden zowel de huidige als toekomstige geluidsbelastingen als gevolg van het wegverkeer weergegeven.

De geluidskaart als basis

Met deze geluidskaart kunnen de gemeenten en de provincie invulling geven aan diverse wettelijke geluidstaken, die voortkomen uit de introductie van de Omgevingswet. Hiermee is het voor de provincie mogelijk om de GeluidsProductiePlafonds (GPP-waarden) te bepalen, en kunnen de gemeenten de Basiskaart Geluid Emissie (BGE) gaan opstellen. Daarnaast kan de geluidskaart worden gebruikt als input voor het opstellen van de Omgevingsvisie en als basis voor de EU-geluidsbelastingkaarten.

Opgebouwd uit verschillende elementen

Om te komen tot de provinciale geluidskaart, is er per gemeente een geluidsmodel gemaakt, en zijn vervolgens de resultaten hiervan samengevoegd tot één provinciedekkende geluidskaart. Voor de opbouw van het geluidsmodel zijn eerst provinciedekkende databestanden opgebouwd, waarin informatie is vastgelegd over de ruimtelijke omgeving en de wegen. Bij de opbouw is ervoor gekozen zoveel mogelijk gebruik te maken van open databestanden waarvan de kwaliteit en continuïteit is gewaarborgd. Voor de verkeersgegevens is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de verschillende verkeersmodellen die operationeel zijn binnen de provincie Utrecht. Voor de wegen van lagere orde is gebruik gemaakt van de uitkomsten van OmniTRANS Spectrum.

Provinciale geluidskaart Utrecht

Provinciale geluidskaart Utrecht

Onderhoudsvriendelijk

De bestanden zijn opgebouwd via een geautomatiseerd proces, waardoor het beheer en onderhoud van het geluidsmodel zijn vereenvoudigd. Vanuit de Omgevingswet hebben de wegbeheerders namelijk de verplichting om elke vijf jaar inzicht te geven in de ontwikkeling van de geluidsbelastingen. Met de opbouw van de provinciale geluidskaart is een belangrijke stap gezet om hier invulling aan te geven.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2021

Bekijk de provinciale geluidskaart hier