Monitoring milieueffecten

Heeft u inzicht nodig in neerslag van stikstof, of de geluidsbelasting op gevels in uw regio? Wij brengen de effecten die ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit hebben op het milieu en klimaat in beeld, en toetsen deze aan wettelijke kaders. Denk hierbij aan geluidshinder, luchtkwaliteit en uitstoot van broeikasgassen.

Milieu effecten

Wettelijke verplichting

Voor het monitoren van milieueffecten maken we gebruik van landelijk gestandaardiseerde rekenmodellen voor emissies en immissies. Voor veel overheden is het een wettelijke verplichting om geluidskaarten op te stellen, en de luchtkwaliteit te monitoren. Wij kunnen u helpen aan deze verplichting te voldoen.  

Met kennis van mobiliteit

De effecten voor klimaat en milieu worden vastgesteld op wegvakbelastingen voor een gemiddelde weekdag, waarna vaak een omrekening moet plaatsvinden naar de verkeerskundig gebruikte intensiteiten voor een gemiddelde werkdag. Hiervoor gebruiken wij onze kennis op het gebied van mobiliteit, en de inzichten waarover wij beschikken wat betreft de verkeersintensiteiten in uw studiegebied. Met deze informatie als input berekenen wij de uitgestoten schadelijke stoffen (emissies).

Oplevering naar keuze

Rekening houdend met omgevingsfactoren zoals bebouwing, bomen, wegdekverharding en wettelijke toegestane snelheden, brengen we de geluidsbelasting per gevel, en de luchtkwaliteit per straat in beeld (immissies). De resultaten van deze analyses ontsluiten we voor u in onze eigen webbased applicatie iCinity, of leveren we op in gangbare databaseformaten of kaartbeelden. Ook voor vraagstukken op het gebied van milieumodellering kunt u bij ons terecht.

Meer weten?

Ga met ons in gesprek over het monitoren van milieueffecten.

Neem contact op met Jakob