Verkeerskundig ontwerpen

Verkeerskundig ontwerp

Onder een 'verkeerskundig ontwerp' verstaan wij een ontwerp dat voldoet aan de vigerende normen en richtlijnen, en daardoor goed berijdbaar en veilig is voor alle typen weggebruikers. We maken onderscheid in verkeerskundig ontwerpen voor parkeren en voor verkeer.

Parkeren

Na het in kaart brengen van de parkeerbehoefte in een bepaald gebied, is het van belang te weten of de benodigde parkeerbehoefte fysiek inpasbaar is. Om hierop een antwoord te geven, vertalen wij de benodigde parkeerbehoefte naar een integraal ontwerpvoorstel. Dit kan zijn parkeren op maaiveld en/of een gebouwde parkeervoorziening. Als basis voor het opstellen van het ontwerp van een parkeervoorziening, hanteren wij de NEN 2443 ‘parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’. Ook is het mogelijk dat wij een ontwerpvoorstel enkel voor u toetsen aan de NEN 2443 en vervolgens in overleg met de architect komen tot verbetervoorstellen.

Verkeer

Na het bepalen van de benodigde verkeersruimte om het verkeer als gevolg van een ontwikkeling verkeersveilig af te wikkelen, bekijken we of deze ruimte buiten op straat beschikbaar is. Van de theoretisch bepaalde benodigde verkeersruimte maken wij een verkeerskundig ontwerp dat voldoet aan de vigerende normen en richtlijnen. Zaken die een belangrijke rol spelen bij het opstellen van het verkeerskundige ontwerp zijn:

  • Verkeersafwikkeling
  • Verkeersveiligheid
  • Fietsers
  • Voetgangers

Door een ontwerp op al deze elementen te toetsen, en door rekening te houden met alle verkeersgebruikers, ontstaat er niet alleen een ontwerp dat het verkeer daadwerkelijk kan afwikkelen, maar dat tevens veilig is voor alle typen gebruikers. We maken hierbij gebruik van CurSim, de door ons zelf ontwikkelde software voor Rijcurvesimulaties.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeerskundig ontwerpen.

Neem contact op met Robert