Steenwijk

In Steenwijk gaven bewoners bij de gemeente aan dat zij de T-splitsing op de Tukseweg en Woldpoort verkeersonveilig vinden. De verwachting is dat de route de komende jaren meer verkeer aantrekt waardoor de verkeersveiligheid nog meer onder druk komt te staan. Daarom analyseerden we de weg en adviseerden we hoe de gemeente de verkeersveiligheid kan verbeteren.

Over de Tukseweg-Woldpoort

Op deze relatief smalle 30 km/u-weg passeren automobilisten fietsers rakelings. Fietsers komen hierdoor bijna ten val of rijden het trottoir op om zichzelf in veiligheid te brengen. Ook zijn er klachten over de snelheid waarmee het autoverkeer passeert.

Schouw van de weg en omgeving

Om de verkeersveiligheid te beoordelen, voerden we een schouw uit. Hierbij houden we rekening met de interactie tussen infrastructuur, omgeving en gedrag. We beoordeelden de invloed van ruimtelijke ordening (de weg is een doorgaande route en is een belangrijke route naar twee supermarkten) en de omgeving, de inrichting van de infrastructuur, of weggebruikers veilig gebruik kunnen maken van de infrastructuur en of ze hun gedrag aanpassen aan de situatie.

Onze bevindingen

De rijbaan bleek inderdaad smal. Tijdens de schouw zagen we dat fietsers bijna klem worden gereden als auto’s hen passeren. Een aanzienlijk deel van de fietsers kiest ervoor te stoppen of het voetpad op te rijden. Dat levert gevaar op als ze verderop vanaf het trottoir weer de weg op rijden. Door de smalle rijbaan is de bocht naar de Woldpoort moeilijk te maken. Voordeel is dat daardoor de snelheid laag is. Dat draagt positief bij aan verkeersveiligheid.

Tijdens een paar uur schouwen viel op dat in situaties waarbij van alle richtingen auto’s aankomen, de kans bestond dat fietsers over het hoofd gezien werden. Vanwege de lage snelheid en veel correctieruimte voor automobilisten op het kruisvlak lukte het altijd om te corrigeren, maar dit is een kritiek punt.

Beoordelen alternatief ontwerp

Vervolgens beoordeelden we of een alternatief ontwerp dat de gemeente al had laten maken de problematiek oplost. Het nieuwe ontwerp houdt rekening met de groei van het autoverkeer en introduceert een extra toegang naar een parkeerterrein voor winkels. Het inpassen van deze toegang is keurig uitgevoerd, maar levert voor de verkeerstaak extra uitdagingen op. Het ontwerp introduceert op een kleine ruimte extra complexiteit en extra benodigde handelingen waardoor kansen op ongevallen als gevolg van vergissingen toenemen

Om de situatie veiliger te maken, hebben we geadviseerd over aanpassingen in de infrastructuur en over hoe het autoverkeer verminderd kan worden waardoor sommige infrastructurele maatregelen niet nodig zijn (minstens zo belangrijk). Een van onze ontwerpers heeft de gemeente vervolgens geholpen met het ontwerp.

Opdrachtgever: gemeente Steenwijk
Jaar: 2023

Kies ook voor een verkeersveiligheidsanalyse met aandacht voor gedrag

In een aantal stappen werken we toe naar een goed onderbouwde verkeerskundige oplossing, die rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de mens.

Lees meer over onze aanpak

Oplossing

Amsterdam straat