Herontwerp Kronenburg

Wereldhave is van plan winkelcentrum Kronenburg te herontwikkelen tot een full service center en de gemeente Arnhem wil nieuwe woningen bouwen rondom het winkelcentrum. In een werkgroep met alle betrokken partijen gaven wij advies over de verkeerskundige gevolgen van deze plannen.

Winkelcentrum Kronenburg

Winkelcentrum Kronenburg is een winkelcentrum in Arnhem Zuid dat in 1978 geopend werd. Eigenaar Wereldhave is van plan het winkelcentrum te herontwikkelen tot een full service center. Kronenburg moet een one stop locatie worden waar boodschappen doen, winkelen, gezondheid, werken, sporten, ontspanning en andere vrijetijdsbesteding samen komen. Rondom het winkelcentrum is de gemeente Arnhem samen met ontwikkelaar Amvest bovendien van plan om nieuwe woningen bij te bouwen.

Wat hebben we gedaan?

Ontwikkelingen zoals deze vragen om een brede aanpak. Daarom dachten wij in een werkgroep met alle betrokken partijen, mee over de verkeerskundige gevolgen van de plannen. Voor het winkelcentrum en het plan van de woningen berekenden we het benodigde aantal parkeerplaatsen. Met behulp van het verkeersmodel zijn de huidige en toekomstige verkeersstromen geanalyseerd en zijn voor verkeerskundige knelpunten oplossingsrichtingen verkend. Hierbij hielden we rekening met de belangen, wensen en eisen van de verschillende stakeholders.

Daarna hebben we samen met Urbis verkeerskundige schetsontwerpen opgesteld voor de inrichting van de buitenruimte na aanpassing van de routering van en naar de parkeervoorzieningen van de toekomstige woningen en het winkelcentrum. Dit alles is samengebracht in een ontwikkelvisie voor het gebied dat inmiddels is vastgesteld door de gemeenteraad.

  Visie Kronenburg

  Visualisatie van de gebiedsvisie voor Kronenburg

  Enkele punten uit de ontwikkelvisie

  • Parkeerplekken worden opgelost in gebouwde parkeergarages
   • Parkeergarage wordt beter ingericht en overzichtelijker
  • Aantrekkelijkere buitenruimte met goede en veilige looproutes naar entrees
  • Verbeteren van de aan- en afvoer van verkeer van en naar het centrum
  • Toevoegen van goede fietsenstallingen
  • Toevoegen van buurt- en maatschappelijke functies om meer binding met de wijk te krijgen

   Mede dankzij onze inzet is voor deze plannen de Subsidie Woningbouw Impuls toegekend aan de gemeente Arnhem. Lees hier de hele ontwikkelvisie van de gemeente Arnhem.

   Opdrachtgever: Wereldhave NV en Amvest/Gemeente Arnhem
   Jaar: 2021