Parkeernormen als sleutel voor stedelijke groei in Oss

Project

Parkeernormen woningbouw

Gemeenten worden regelmatig benaderd met allerlei vragen over parkeernormen. Sluiten de parkeernormen nog wel aan bij de praktijk? Is het mogelijk om af te wijken van de parkeernorm of deze op een andere manier in te vullen? Wat moet er geregeld worden voor de fiets? Zo ook in Oss. De gemeente heeft behoefte aan parkeernormen die aansluiten bij haar beleid en uitlegbaar zijn aan initiatiefnemers. Wij hielpen hen hierbij.

Evaluatie van het huidige beleid

We zijn gestart met een inventarisatie van het huidige beleid en de ervaringen die de gemeente heeft met toepassing van de huidige nota. Doel van deze evaluatie is om het goede te behouden, maar tegelijkertijd passend te adviseren richting de toekomst. Omdat het stimuleren van duurzame vervoerwijzen één van de ambities van de gemeente is, zijn nu ook fietsparkeernormen opgesteld. Hiermee worden initiatiefnemers verplicht om ook na te denken over goede fietsvoorzieningen. Ook is gekeken welke autoparkeernormen voor Oss passend zijn. Voor deze analyse gebruikten we als basis het daadwerkelijke autobezit per woningtype. Vervolgens is deze basis verrijkt tot een passende parkeernorm.

Resultaat: goed onderbouwde parkeernormen

Het resultaat is een goed onderbouwde en uitlegbare Nota Parkeernormen, die enerzijds gebaseerd is op harde data en anderzijds op de beleidsdoelstellingen van de gemeente. In de nieuwe Nota Parkeernormen is meer maatwerk mogelijk dan in het verleden. Ontwikkelaars worden niet meer verplicht om onnodig veel parkeerplaatsen te realiseren, maar juist uitgedaagd om te komen met een goede onderbouwing. Dit creëert ruimte voor andere ambities; bijvoorbeeld een groene inpassing van een bouwplan, klimaatadaptieve maatregelen of de realisatie van speelvoorzieningen.

De komende jaren hoeft parkeren in Oss dus geen struikelblok meer te vormen bij de ontwikkeling van plannen en kan de gemeente haar ambities op het gebied van duurzame mobiliteit goed verantwoorden. Dit project bewijst bovendien het belang van goede cijfermatige analyses en politiek draagvlak. De inmiddels vastgestelde nota past namelijk goed binnen de ambities van de Koersnota Mobiliteit van Oss, waar we samen aan werkten.      

Opdrachtgever: gemeente Oss
Jaar: 2023