Parkeervisie Oosteindedriehoek Aalsmeer: grote rol voor duurzame mobiliteit

Aalsmeer Oosteindedriehoek

Een drietal ontwikkelaars is betrokken bij de ontwikkeling van een nieuwe wijk in de gemeente Aalsmeer: Oosteindedriehoek. Goudappel werd gevraagd om een visie op parkeren op te stellen voor een van de deelgebieden van deze wijk.

Bron foto: Van Wanrooij

Een visie op parkeren

Oosteindedriehoek wordt een mix van woningen en enkele maatschappelijke ontwikkelingen. Duurzame mobiliteit staat centraal in deze wijk. Zo ligt de focus op verplaatsingen te voet en met de fiets, worden ov-verbindingen versterkt en wordt er straks deelmobiliteit ingezet om in (een deel van) de mobiliteitsbehoefte te voorzien. Daarnaast is er ook voldoende ruimte beschikbaar voor privéauto's.

Zo'n ontwikkeling vraagt om een visie op parkeren. Dat hebben we dan ook gedaan voor een van de deelgebieden in de Oosteindedriehoek. In de visie geven we aanvulling aan de ambities op het gebied van duurzame mobiliteiten en hanteren we passende parkeernormen voor privéauto's. 

Passende parkeernormen

We hebben onderzocht wat passende parkeernormen zouden zijn voor de Oosteindedriehoek. Hierbij hebben we geredeneerd vanuit het STOMP-principe. STOMP staat voor: Stappen, Trappen, ov, Mobility-as-a-Service en de Privéauto. 

In de wijk komt de nadruk te liggen op het verblijfskarakter. De auto is hier te gast en voetgangers en fietsers krijgen voorrang. Door aanvullend de aansluiting met het openbaar vervoer te versterken, worden toekomstige bewoners minder afhankelijk van de auto. Er zijn al voornemens om de openbaar vervoervoorzieningen te behouden en versterken. Daarnaast zijn de ontwikkelaars van plan om deelmobiliteit te faciliteren en het gebruik hiervan de stimuleren. Dit wordt gedaan door in te zetten op drie buurthubs, waarbij niet alleen deelauto’s, maar ook e-bikes/scooters en elektrische bakfietsen worden gestald. Mogelijk wordt hierbij ook een pakketmuur voorzien. Ten slotte is ook de privéauto niet onbelangrijk: hoewel de auto te gast is in de wijk, dient er wel ruimte beschikbaar te zijn om de eigen auto te parkeren.

Hiervoor is aan de hand van microdata van het CBS onderzocht of de huidige parkeernormen passend zijn bij de te ontwikkelen woningen. Hieruit is gebleken dat het autobezit van bewoners in de huidige situatie en vergelijkbare gebieden overeenkomt met de parkeernormen zoals vastgesteld door de gemeente Aalsmeer. Wel is daarbij aangemerkt dat voor kleinere woningen een nieuwe woningcategorie dient te worden toegevoegd. Voor kleine woningen is het advies dan ook om een aparte parkeernorm op te nemen, die beter aansluit bij het autobezit van de doelgroep voor wie die woningen specifiek aantrekkelijk zijn.

Dit laatste past goed bij het STOMP-principe, dat rekening houdt met alle modaliteiten om zo invulling te geven aan het begrip duurzame mobiliteit.

Opdrachtgever: Van Wanrooij Projectontwikkeling, Roosdom Tijhuis en Eigen Haard
Jaar: 2021