Parkeerbeleid Zandvoort: van rekenkameronderzoek naar concrete uitwerking en implementatie

Project

Zandvoort (Bron: Dronepic)

In Zandvoort is parkeren is al jarenlang een veelvuldig besproken onderwerp. In 2017 hebben we daarom in opdracht van de Rekenkamer antwoord gegeven op de vraag: “Hoe bereik je een optimaal parkeerbeleid in de gemeente Zandvoort?” Maar het kwam in Zandvoort maar niet tot een doorbraak. Tot in 2020, mét inzet van een procesmanager.

(bron foto: dronepicr)

Het maken van keuzes

Eén van de belangrijkste aanbevelingen in ons eindrapport in 2017 was dat er een keuze moest worden gemaakt in het beleid, en dat daar vervolgens aan moest worden vastgehouden. Ook hebben we de optimale situatie geschetst voor Zandvoort.

Het college en de gemeenteraad onderschrijven begin 2018 de lijn van het rekenkamerrapport. Bij de start van de nieuwe raadsperiode in datzelfde jaar werd het rapport uitdrukkelijk als start- en ijkpunt van het beleid benoemd. Na een moeizaam proces en een bestuurscrisis stelde de gemeenteraad in september 2020 de kaders en uitgangspunten voor mobiliteit en parkeren vast.

De noodzakelijke doorbraak

De tijd om binnen de raadsperiode tot een herziening van het parkeerbeleid te komen was echter beperkt. Daarom benaderde de gemeente Zandvoort ons met het verzoek om de gewenste versnelling en de noodzakelijke doorbraak te realiseren. Met inzet van een procesmanager die op creatieve wijze beoordeelde wat wél mogelijk was, lukte het ons, in iets meer dan een jaar tijd, van de vastgestelde kaders en uitgangspunten te komen tot een geheel nieuwe Parkeerverordening en Verordening Parkeerbelastingen. Met de vaststelling van deze stukken heeft de gemeenteraad besloten om vanaf de zomer van 2022 in heel Zandvoort een uniform parkeerregime in te stellen en daarbij direct een digitaliseringsslag te maken.

Procesmanagement

Voor complexe of gevoelige projecten waarbij veel stakeholders betrokken zijn, kan de inzet van een procesmanager van grote toegevoegde waarde zijn.

Lees meer

Oplossing

Procesmanagers begeleiden complexe trajecten

Het belang van structuur

De toegevoegde waarde van de procesmanager zat tijdens dit proces in het voortdurend overzicht behouden, waarbij stap voor stap de kaders en uitgangspunten steeds verder werden uitgewerkt richting het einddoel. Eerst met een plan van aanpak waar de gemeenteraad unaniem mee instemde. Vervolgens met tussenberichten om de gemeenteraad op de hoogte te houden, daarna met een businesscase ten aanzien van de benodigde investeringen en uiteindelijk de formele regelgeving. Op die manier werd de gemeenteraad bij alle essentiële keuzes betrokken.

De inhoud ligt gevoelig

Ondanks de consensus over het feit dat er iets moest veranderen, was het in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voor elke partij belangrijk uiteenlopende politieke meningen over hoe het parkeerbeleid werd herzien, uit te dragen. De aanpak van onze procesmanager om met stapsgewijze besluitvorming alle partijen de ruimte te bieden hun politieke perspectieven te uiten, leidde dit proces in goede banen.

Gezien de beperkte tijd om tot een herziening van het parkeerbeleid te komen, besloot de politiek unaniem om geen uitgebreid participatietraject uiteen te zetten. Dat lag gevoelig en veroorzaakte de nodige onrust. Dit is ondervangen met een evaluatie, waarbij na een jaar beperkte aanpassingen in de regelgeving zijn doorgevoerd.

Opdrachtgever: Gemeente Zandvoort
Jaar: 2020 – 2022