Ontwikkelen en delen van kennis

Goudappel heeft met ruim 250 adviseurs, die expert zijn op verschillende deelaspecten van het vakgebied mobiliteit, een schat aan kennis in huis. Kennis die we voortdurend verder brengen, waarbij door tal van activiteiten, zeker ook in samenwerking met partners, innovaties worden gerealiseerd. Die kennis wordt niet alleen ingezet tijdens onze dagelijkse werkzaamheden en in de samenwerking met onze klanten. We houden ons naast kennisontwikkeling ook nadrukkelijk bezig met kennisdeling, zowel nationaal als internationaal. Dit zien wij als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en een goede manier om een bijdrage te leveren aan het vergroten van de brede welvaart.

Delen van kennis

Over de grenzen van het mobiliteitsdomein

Om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren die daadwerkelijk bijdraagt aan de brede welvaart in onze maatschappij, moeten we ook als Goudappel over de grenzen van het mobiliteitsdomein heen kijken. Mobiliteit speelt een belangrijke rol in vraagstukken als de woningbouwopgave, klimaatopgave of stikstofreductie. Allemaal vraagstukken die op elkaar ingrijpen en vragen om een integrale benadering. Om mobiliteit op de juiste manier in te vullen om zo bij te dragen aan oplossingen, moet het samenspel met de andere elementen binnen een vraagstuk goed worden doorgrond, en worden meegenomen in de besluitvorming. Dat vraagt om samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen (triple helix), maar ook om interactie met de burgers (quadrupel helix). Goudappel draagt bij aan deze ecosystemen waarin kennis uitgewisseld en verder ontwikkeld wordt, om zo gezamenlijk te komen tot oplossingen voor de grootste uitdagingen die momenteel spelen in Nederland.

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

Goudappel werkt nauw samen met diverse opleidingsinstituten, zoals de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, Breda University of Applied Sciences en Windesheim. Zo is een aantal van onze adviseurs verbonden aan een universiteit of hogeschool, en verzorgen ze daar in samenwerking met opleidingen, vakken die bijvoorbeeld gaan over verkeersmodellering, data science, smart mobility en planologie. Goudappel stelt daarnaast licenties beschikbaar van bijvoorbeeld verkeersmodelleringssoftware OmniTRANS Expert die tijdens opleidingen gebruikt worden. Ook geven onze adviseurs met regelmaat gastcolleges en begeleiden ze op jaarbasis een groot aantal studenten in hun stage- en afstudeeropdrachten.

DTV Consultants biedt in samenwerking met Goudappel de post hbo-opleiding Verkeersplanologie aan. Een aantal van onze Goudappel-adviseurs stelt grotendeels de inhoud van deze opleiding samen, en treedt op als gastdocent. Daarnaast biedt Goudappel via kennisplatform CROW diverse cursussen aan.

Goudappel treedt ook op als partner in diverse onderzoeksprojecten die aan universiteiten of hogescholen worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn STAD, SCRIPTS, RADD en LCBOp deze manier leveren we actief een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het mobiliteitsdomein, en stomen we een nieuwe generatie mobiliteitsadviseurs klaar voor de toekomst. 

Promovendi

Het vergroten van onze kennis en een bijdrage leveren aan wetenschappelijke kennisontwikkeling op mobiliteitsvlak, is onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Wij maken wetenschappelijk onderzoek praktisch toepasbaar in de praktijk. Niet voor niets werken er bij ons een groot aantal adviseurs die gepromoveerd zijn, of nog werken aan hun promotieonderzoek. Goudappel faciliteert dergelijke trajecten en daarmee zijn continue diverse promovendi verbonden aan ons bedrijf. Zo zorgen we ervoor dat we als organisatie voortdurend gevoed worden met wetenschappelijke kennis die ingezet kan worden in innovatietrajecten en in projecten in de praktijk.

Kennis delen

Partners en events

Goudappel werkt met verschillende kennisorganisaties samen in het kader van informatie-uitwisseling en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. Zo zijn we onder anderen partner van de Dutch Cycling Embassy, Railforum, Geobusiness, Vexpan en Connekt, en publiceren we in diverse vakbladen en op kennisplatforms als NM-magazine, verkeerskunde.nl, mobiliteitsplatform.nl, ovmagazine.nl en biind.nl.

Ook nemen Goudappel-adviseurs zitting in diverse adviescommissies, zoals bijvoorbeeld van het ETC-congres, Platos of het CVS-congres, maar ook in adviescommissies van hogescholen als Windesheim en NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast geven onze adviseurs regelmatig lezingen of workshops tijdens events zoals het NVC-congres, tijdens de vakbeurs mobiliteit, Intertraffic, het Nationaal Parkeercongres, de Verkeersgedragdag, en het ITS-congres, en organiseren we zelf evenementen zoals de jaarlijkse EYE-bijeenkomst.

Lees hier meer over onze samenwerkingsverbanden.

Ga met ons in gesprek

Meer weten over hoe Goudappel haar kennis ontwikkelt en deelt?

Neem contact op met Luc