Ontwikkelen en delen van kennis

Met ruim 250 adviseurs, experts op verschillende deelaspecten van mobiliteit, hebben we een schat aan kennis in huis. Kennis die we graag met onze klanten delen, zelfstandig en in samenwerking met onze partners. Nationaal én internationaal. Dit zien we als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Delen van kennis

Over de grenzen van het mobiliteitsdomein

Voor het realiseren van een duurzame samenleving waarin mobiliteit bijdraagt aan brede welvaart, kijkt Goudappel over de grenzen van het mobiliteitsdomein. Want mobiliteit speelt een belangrijke rol in vraagstukken als de woningbouwopgave, de klimaatopgave en de stikstofreductie. Vraagstukken die op elkaar ingrijpen en een integrale benadering vergen. Om mobiliteit integraal te laten bijdragen aan de oplossingen, moet de interactie met andere domeinen binnen een vraagstuk worden onderzocht. Dat vraagt om samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen (triple helix) en om interactie met burgers (quadrupel helix). Goudappel neemt deel aan deze ecosystemen om gezamenlijk de grote uitdagingen waar Nederland voor staat het hoofd te bieden.

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

Goudappel werkt nauw samen met diverse opleidingsinstituten, zoals de Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool van Amsterdam, Breda University of Applied Sciences, Saxion en Windesheim. Zo leveren we actief een bijdrage aan de kennisontwikkeling binnen het mobiliteitsdomein, en stomen we een nieuwe generatie mobiliteitsadviseurs klaar voor de toekomst. Onze adviseurs geven vakken en gastcolleges die gaan over bijvoorbeeld verkeersmodellering, data science, smart mobility en planologie. Ook begeleiden ze studenten in hun stage- en afstudeeropdrachten. 

De licenties van de verkeersmodelleringssoftware OmniTRANS Expert stelt Goudappel voor deze opleidingen kosteloos beschikbaar.  

In onderzoeksprojecten aan universiteiten of hogescholen treedt Goudappel regelmatig op als partner. Voorbeelden hiervan zijn WIJSTADSCRIPTS, RADD en LCB

Ook zijn we partner van Stadscampus De Kien. Een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheden in het gebied tussen het NS-station en de binnenstad van Deventer.

DTV Consultants biedt in samenwerking met Goudappel de post hbo-opleiding Verkeersplanologie aan. Daarnaast biedt Goudappel via kennisplatform CROW diverse cursussen aan. Ook bieden we zelf een ontwerpcursus aan.

Promovendi

Het bijdragen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling op mobiliteitsvlak, is onderdeel van onze dagelijkse praktijk. Wij maken wetenschappelijk onderzoek praktisch toepasbaar. Niet voor niets heeft Goudappel een groot aantal adviseurs die gepromoveerd zijn, of nog werken aan hun promotieonderzoek, in dienst. We faciliteren dergelijke trajecten en verbinden zo promovendi aan ons bedrijf. Als innovatieve organisatie is het continu toetsen en toepassen van moderne wetenschappelijke kennis essentieel. 

Kennis delen

Partners en events

Goudappel werkt met verschillende kennisorganisaties samen in het kader van informatie-uitwisseling en het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe kennis. Zo zijn we onder anderen partner van de Dutch Cycling Embassy, Railforum, Geobusiness, Vexpan en Connekt, en publiceren we in diverse vakbladen en op kennisplatforms als NM-Magazine, Verkeerskunde, Mobiliteitsplatform, OV-magazine en Biind.

Ook nemen Goudappel-adviseurs zitting in diverse adviescommissies, zoals van het ETC-congres, Platos of het CVS-congres, maar ook in adviescommissies van hogescholen als Windesheim en NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast geven onze adviseurs lezingen en workshops tijdens events zoals het NVC-congres, de Vakbeurs Mobiliteit, Intertraffic, het Nationaal Parkeercongres, de Verkeersgedragdag, en het ITS-congres, en organiseren we elk jaar ons eigen evenement SAMEN RUIMTE MAKEN.

Lees meer over onze samenwerkingsverbanden

Ga met ons in gesprek

Meer weten over hoe Goudappel haar kennis ontwikkelt en deelt?

Neem contact op met Luc