Een pragmatische risico gestuurde aanpak van verkeersveiligheid

Vanuit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) wordt een risico gestuurde verkeersveiligheidsaanpak gepromoot. De achterliggende gedachte is dat ongevallen deels door toeval ontstaan. Daarnaast is een kruispunt waar net een ernstig ongeval heeft plaatsgevonden, niet per se onveiliger dan een vergelijkbaar kruispunt, waar al twee jaar geen ernstig ongeval heeft plaatsgevonden. Door dit als uitgangspunt te nemen, voorkom je dat de emotie van het moment vraagt om zo snel mogelijk maatregelen te treffen bij het ene kruispunt, terwijl het andere kruispunt net zo veel aandacht vraagt.

Ongeval tijdelijk

Risico gestuurde aanpak

Met een risico gestuurde aanpak kijk je waar de kans op een ernstig ongeval het grootst is, en daar ga je maatregelen treffen. Wij merken dat veel gemeentes worstelen met deze aanpak. Deels komt dat doordat de roep om maatregelen op het ene kruispunt vanuit de samenleving sterk is, maar deels ook doordat het best moeilijk blijkt te zijn om te bepalen waar de ongevalsrisico's het grootst zijn.  

Eén van de oorzaken hiervan is dat de modellen en methoden die worden ingezet lacunes bevatten in data, en moeilijk te controleren en begrijpen zijn. In plaats van uit te gaan van kenmerken waarvan bekend is dat ze de verkeersveiligheid beïnvloeden, en te kijken of die kenmerken in kaart gebracht kunnen worden (de roze pijl in het schema), gaan veel methodes uit van beschikbare data (de grijze pijl in het schema) en moet de ambtenaar bedenken welke data hij relevant vindt.  

Een pragmatische risico gestuurde aanpak van verkeersveiligheid

Het verband tussen beschikbare data en bewijs voor verkeers(on)veiligheid

Een plan van A tot Z

Wij helpen gemeentes aan de hand van dit schema en factsheets van het Kennisnetwerk SPV en SWOV om helder te krijgen welke data wel, en welke data niet belangrijk zijn. Vervolgens helpen we met de stap van data interpreteren, naar risico’s in kaart brengen en deze prioriteren. Daarin houden we rekening met de gemeentelijke praktijk. Een breed gedeeld gevoel van onveiligheid is geen garantie voor hoge risico's, maar kan toch een reden zijn om actie te ondernemen. Na een eerste prioritering raden wij aan om buiten op straat te gaan kijken. Hoe is de verkeerssituatie en wat zijn de mogelijkheden voor verbeteringen? Dergelijke schouws en verkeersveiligheidsaudits kan Goudappel eveneens uitvoeren. Tenslotte houden wij rekening met het beheer- en onderhoudsprogramma. Want door werkzaamheden te combineren, kun je misschien voor hetzelfde geld wel drie risico's uit de subtop oplossen, in plaats van één net wat hoger risico.  

Draagvlak creëren

En hoe nu verder met de vragen uit de gemeenteraad en op social media over maatregelen na dat ernstige ongeval? Daarvoor helpt het implementeren van een verkeersveiligheidsprotocol en het hebben van een door de raad geaccordeerd verkeersveiligheidsplan. Daarmee kan aangetoond worden dat verkeersveiligheid serieus wordt genomen en dat er iets gebeurt met evident onveilige locaties. Goudappel heeft veel ervaring met het opstellen van verkeersveiligheidsplannen, inclusief afstemming met de politiek en bewoners voor het benodigde draagvlak. Zo ontzorgen wij u van het begin tot het eind wat betreft uw verkeersveiligheidsvraagstukken.  

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek over uw vraagstukken op het gebied van verkeersveiligheid.

Neem contact op met Joep