Landelijke summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service

24 maart 2017

13 Marktpartijen en 6 decentrale overheden hebben vandaag in Sassenheim tijdens de landelijke bijeenkomst ‘Mobility, Safety and Smart Centers as a Service’ bekendgemaakt hoe zij gaan zorgen dat provincies en gemeenten de prestaties op hun vaarwegen en wegen gaan verbeteren, de reizigers beter gaan bedienen en daarmee ook nog eens veel geld kunnen besparen. Dat is de boodschap van de Summit Mobility, Safety and Smart Centers as a Service waarin meer dan 200 deskundigen vanuit overheden en het bedrijfsleven deelnemen. Ook Guodappel Coffeng en DAT.Mobility nemen deel aan dit initiatief.

Decentrale overheden hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een forse stap voorwaarts te zetten in de manier waarop bediencentrales momenteel werken. Dit gaat om centrales voor het bewaken en bedienen van tunnels, het op afstand bedienen van bruggen en sluizen, het uitvoeren van verkeersmanagement (waaronder het aansturen van verkeerregelinstallaties en dynamische routeinformatiepanelen boven de weg) en het monitoren en aansturen van stadstoegang en stadsbeheer (cameratoezicht). Voor de centrale bediening in deze 6 domeinen ontwikkelen de 13 marktpartijen geïntegreerde commerciële diensten die worden aangeboden aan meerdere decentrale weg- en stadsbeheerders, die hieruit straks kunnen kiezen als een soort cafetariamodel op basis van eigen wensen en behoeften.

Besparing van zeker 10-20%
Momenteel hebben decentrale overheden (weg- en stadsbeheerders) in Nederland meer dan 150 centrales in eigendom waar zij met eigen personeel en met gekochte technische systemen die zij zelf beheren de centrale bediening van één of hooguit twee domeinen verzorgen. De precieze kosten zijn niet bekend, maar naar schatting kost centrale bediening de gezamenlijk decentrale overheden in Nederland ruim €200 miljoen per jaar. Veel van de taken bestaan uit het bewaken en monitoren en verreweg de meeste tijd van de dag heeft het bedienend personeel weinig te doen. Door deze taken slim te integreren kunnen volgens experts de kosten met 10-20% oftewel met €20-40 miljoen per jaar worden verlaagd. Terwijl de prestaties van de ‘natte en droge’ netwerken (vaarwegen en wegen) door meer afstemming met 5-15% kunnen verbeteren.

Slim integreren en combineren
De lagere kosten en betere prestaties kunnen worden behaald door (1) slim integreren van de centrale bediening over de domeinen en niet meer één centrale per domein te gebruiken, (2) slim integreren van de centrale bediening voor meerdere decentrale overheden en niet meer als decentrale overheid zelf één of meerdere centrales in eigendom te hebben en (3) slim combineren van de expertise van marktpartijen en centrale bediening niet meer uit te voeren als decentrale overheid maar dit als dienst met een abonnement van een maand of jaar af te nemen bij een private partij. Zeker dit laatste, het afnemen van centrale bediening als een dienst of ‘as a service’ is nieuw. Maar het ligt helemaal in de lijn van transities in veel andere gebieden, waarin niet meer het bezit maar het gebruik centraal staat.

Merkbare resultaten
Het gezamenlijke publiek/private programma is een initiatief van de provincie Noord-Holland en wordt ondersteund door het programma Beter Benutten/het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste concrete resultaten worden nu al beproefd: een slimme combinatie van stadstoezicht en verkeersmanagement bij de gemeente Rotterdam, de slimme combinatie van bewaking en bediening van tunnels, het op afstand bedienen van bruggen en sluizen en verkeersmanagement bij de provincie Noord-Holland en het afnemen van diensten as a service door de gemeente Almere. Tot eind 2017 beproeven de 13 private partijen en de decentrale overheden samen de slimme geïntegreerde commerciële diensten in de praktijk en vanaf 2018 zijn deze diensten landelijk beschikbaar.

Alle invalshoeken
Goudappel Coffeng en DAT.Mobility zetten zich in voor veilige, duurzame en toekomstvaste mobiliteitssystemen. Wij benaderen mobiliteitsvraagstukken vanuit alle invalshoeken: van planologie tot gedragsverandering, van geavanceerde verkeersmodellen tot bestuurlijke procesregie, van strategisch advies tot en met exploitatie. De combinatie van inhoudelijke kennis en procesvoering zetten wij in voor onze opdrachtgevers. Wij initiëren nieuwe ontwikkelingen, innoveren technisch en organisatorisch en ondersteunen onze opdrachtgevers om binnen deze dynamiek succesvol te kunnen opereren. We richten ons gezamenlijk op drie elementen: advies, ICT en diensten. Waar Goudappel Coffeng zich meer richt op het advies, richt DAT zich vooral op ICT. Gezamenlijk worden de diensten opgepakt.

Veranderende rol- en taakverdeling
Daarmee kan de stap worden gezet naar de toekomst. Belangrijke ontwikkelingen hierbij zijn allereerst de veranderende rol- en taakverdeling tussen publiek en privaat, een belangrijk aspect in het programma iCentrale, maar ook in het Beter Benutten programma van I&M. Ten tweede is de verschuiving van wegkant- naar in-carsystemen een belangrijke ontwikkeling: minder wegkantsystemen, wat betreft de sensoren (zoals lusdetectoren) en actuatoren (zoals DRIPs) en meer adviezen in informatie in het voertuig. Ten derde krijgen we te maken met de opkomst van meer automatisch rijdende voertuigen. Dat gaat nogal wat betekenen voor de sturing en geleiding van het verkeer en de rol van verkeerscentrales. Het volgen van deze ontwikkelingen en het doordenken van de consequenties is noodzakelijk gegeven de hoge ambitie van Nederland.

Goudappel Coffeng en DAT.Mobility willen zich positioneren tussen de fysieke inwinning en de finale bediening van de consument. We willen onze expertise verder vergroten door het begrijpen, kunnen toepassen en fuseren van data en het daaruit afleiden van adviezen. Niet direct aan de consument maar aan publieke partijen, bedrijven en service providers. Voor de rol en taakverdeling tussen publiek en privaat vereist dat andere vormen van samenwerking. Een vorm die vooral gericht moet zijn op uitwisseling van informatie tussen deze sectoren, het elkaar helpen bij het sturen en geleiden van het verkeer en het begrijpen van elkaars ambities, verdienmodellen en verantwoordelijkheden. Omdat wij daarin als toeleverancier van data en diensten willen optreden, kunnen we vanuit een onafhankelijke positie aan deze discussie mee doen. We hebben vooral een belang bij wát er gebeurt, maar veel minder bij wie dat doet.
Bovenstaande visie sluit naadloos aan op de doelstellingen van het programma iCentrale en daarom zijn wij trotse partners van dit programma.

Wij zien vooral mogelijkheden als het gaat om het beschikbaar maken van:

  • Een informatiedienst waarbij alle relevante informatie 24/7 geleverd wordt aan een (i)Centrale - Afnemers zijn de bedrijven die de bediening en/of de techniek van de (i)Centrale verzorgen, of de centrale zelf;
  • Korte Termijn Voorspelling (iRadar) - De Informatiedienst kan uitgebreid worden met de module KTV, waarmee behalve de actuele situatie ook de verwachte ontwikkeling in beeld gebracht wordt. Afnemers zijn de bedrijven die de bediening en/of de techniek van de (i)Centrale verzorgen, of de centrale zelf;
  • Event Management As A Service (EMAAS) - Grote evenementen gaan vaak gepaard met filevorming in de regio met alle ellende van dien. Event Management As A Service zorgt er voor dat weggebruikers beter geïnformeerd en begeleid worden door integratie van wegkant- en in-carsystemen en samenwerking tussen publieke en private partijen, zodat de beschikbare ruimte in het netwerk, maar ook bijvoorbeeld parkeercapaciteit, zo optimaal mogelijk benut wordt en doorstroming zo optimaal mogelijk blijft verlopen. Het EMAAS-platform kan door de stakeholders (organisator, wegbeheerder, vergunningverlener, (i)Centrale) ‘off the shelf’ worden ingezet in situaties waarbij sprake is van een structurele of incidentele verhoogde verkeersintensiteit (met meerdere partners);
  • Beeldregisseur – Camera’s zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld en langs wegen. In binnensteden hangen camera’s voor stadstoezicht en langs wegen hangen camera’s voor verkeersmanagement. Daarnaast zijn er nog bewakingscamera’s voor diverse andere doeleinden. De Beeldregisseur kijkt over grenzen van domeinen en beheersgebieden heen. Wij koppelen de camera’s van de verschillende domeinen en zorgen ervoor dat de systemen in de (i)Centrale geïntegreerd worden met de Beeldregisseur. Deze dienst kan worden afgenomen in situaties met of zonder camera’s. In dat laatste geval verzorgen wij ook de camera’s met vergunningen. Afnemers zijn de bedrijven die de bediening en/of de techniek van de (i)Centrale verzorgen of de centrale zelf (met meerdere partners).

Voor verdere informatie kunt u naar de website: www.maasandmore.com