Maak werk van voorzieningen voor de snellere fiets

De organisatie “Tour de Force” heeft een doel geformuleerd: 20% meer fietskilometers in 10 jaar tijd. Dit gebeurt door de schaalsprong fiets niet alleen in de stad, maar ook in de omliggende regio’s gestalte te geven. Snelle fietsroutes in combinatie met snelle (elektrische) fietsen zorgen voor een gewenste sprong, en dat draagt dan weer aanzienlijk bij aan bereikbaarheid (niet meer in de file), leefbaarheid van steden en dorpen, maar ook aan gezondheid (beweging), en een schonere omgeving.

Snelle fiets

Een multimodale benadering

We pleiten ervoor om ons niet blind te staren op het dichtslibben van het wegennet maar flink werk te maken van fietsafstanden tot 15 kilometer. Dit vraagt om een multimodale benadering, om non-stopfietsroutes in stad en regio te realiseren, en om de rol van de fiets in de ketenreis goed te faciliteren. Bovendien moeten fietsenstallingen en deelfietssystemen bij OV-knopen, in binnensteden en aan de rand van steden, meer aandacht krijgen. Dit alles ondersteund met aantrekkelijke fietsstimuleringscampagnes, verkeersveiligheidseducatie (gericht op bijvoorbeeld ouderen op e-bikes), en gedragsbeïnvloeding zoals de werkgeversaanpak.

Financiering

Financiering komt tot stand uit mobiliteitsvisies, omgevingsvisies en fietsplannen van steden, provincies en regio’s, met ondersteuning van het Rijk en de Europese Unie. Ook het bedrijfsleven heeft daarin belangen en kan daarin bijdragen. Verstedelijkingsimpulsen, klimaatakkoorden en verkeersveiligheidsafspraken (SPV) zijn de actuele beleidskaders om goede investeringen te doen om meer mensen over langere afstanden op de fiets te krijgen.

Inzicht verkrijgen

Als u wilt weten waar u het beste kunt beginnen om uw netwerk voor de fiets te verbeteren, kunt u in veel regio’s gebruik maken van een verkeersmodel waar de fiets als modaliteit onderdeel van uitmaakt. Bekijk bijvoorbeeld OmniTRANS Horizon: onze oplossing voor toekomstbestendige verkeersmodellering. Ook is inzicht in fietsdata natuurlijk cruciaal voor het trekken van de juiste conclusies. Voor een eerste indruk van de potentie van de snelle fiets ontwikkelden we de tool e-bikeproof. Inmiddels is er ook een versie voor Vlaanderen.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Ga met ons gesprek over de mogelijkheden invulling te geven aan snelle fietsverbindingen.

Neem contact op