Ruimte voor Lopen: de voetganger voorop

Ruimte voor Lopen is een samenwerking van gemeenten, organisaties en professionals voor de uitwisseling van informatie, kennis en ervaring op het gebied van lopen. Het platform dient als inspiratiebron en bevat kennis en voorbeelden van loopbeleid, voetgangersdata- en gedrag en ontwerp van de openbare ruimte. Gezamenlijk doel is het creëren van ruimte voor lopen in zowel beleid als in de openbare ruimte.

Voetgangers in het centrumgebied

Het doel van Ruimte voor Lopen 

Naast het Platform Ruimte voor Lopen startte in december 2020 de gelijknamige City Deal, een samenwerking van steden, gemeenten en beleidsverantwoordelijken die experimenteren met loopbeleid aan de hand van voorbeeldprojecten en kennisuitwisseling. Het platform en de City Deal werken aan hetzelfde doel, namelijk de omstandigheden voor lopen in de openbare ruimte verbeteren om zo lopen te stimuleren. Goudappel is sinds 2022 verbonden aan de City Deal Ruimte voor Lopen.

Het doel wordt uitgewerkt aan de hand van 5 werklijnen:

  1. De ideale voetgangersstad
  2. Samen oplopen
  3. Verleiden om te lopen
  4. Een vitaal stedennetwerk
  5. Innovatie versnellen en verspreiden

Werklijnen 4 en 5 zijn gericht op het structureren en vergroten van de impact van de City Deal Ruimte voor Lopen, terwijl de eerste 3 werklijnen meer inhoudelijk van aard zijn. Deze vormen de basis voor de periode 2020-2024:  

Werklijn 1: de ideale voetgangersstad

Deze werklijn staat in het teken van de stad van de toekomst. Door inzicht in de aantallen voetgangers die zich door de stad bewegen krijgt de voetganger een prominente plek bij de inrichting van de fysieke leefomgeving en het afwegingsproces. De Toolbox Loopbeleid helpt gemeenten en provincies hierbij door middel van zes belangrijke speerpunten. 

Werklijn 2: samen oplopen

In deze werklijn speelt integraal werken een belangrijke rol voor het creëren van draagkracht binnen overheidsinstanties om lopen tot een succesvol samenbindend middel te maken. Het is hierbij van belang dat lopen als beleidsthema zichtbaarder wordt zodat dit onderwerp goed landt binnen verschillende beleidstakken zoals sport, gezondheid, mobiliteit en ruimtelijke ordening. 

Werklijn 3: verleiden om te lopen

De derde werklijn staat in het teken van de stimulans om mensen daadwerkelijk meer te laten lopen. Steden en organisaties kunnen veel leren van goede voorbeelden en initiatieven. Ook speelt gedragswetenschap en belevingsonderzoek een belangrijke rol om mensen te verleiden meer te lopen.

Meer weten over belevingsonderzoek?

Lees hier hoe aantrekkelijkheid en beleving een belangrijke rol spelen in het oordeel van gebruikers over een locatie, dienst, of product.

Ontdek hoe

Oplossing

Belevingsonderzoek

Partners van Ruimte voor Lopen 

Ruimte voor Lopen is een landelijke samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Ruim 60 organisaties zijn partner van Ruimte voor Lopen. Voorbeelden zijn kennisinstelling CROW, NS, diverse gemeenten zoals Utrecht, Tilburg, Leiden, Nijmegen en Amersfoort, meerdere provincies zoals Provincie Noord-Holland, Provincie Groningen en Provincie Gelderland en belangenorganisaties zoals Rover en Wandelnet. 

Bekijk hier alle partners van Ruimte voor Lopen.

De rol van Goudappel binnen Ruimte voor Lopen 

Goudappel denkt en werkt mee aan de innovatie rondom stedelijk loopbeleid. We zetten ons actief in als coördinator van de Werkgroep Voetgangersnetwerken. De doelstelling van de werkgroep is om gemeenten een handvat te bieden welke keuzes te maken zijn bij het ontwikkelen van een voetgangersnetwerk. Dit doen we door voorbeelden en geleerde lessen mee te geven bij het opstellen van een voetgangersnetwerk, zodat zij dit makkelijk zelf kunnen opstellen en uitvoeren. De werkgroep Voetgangersnetwerken richt zich voornamelijk op het verdiepen van bestaande informatie. 

De werkgroep werkt in 2024 aan de beantwoording van de volgende vragen:

  1. Hoe pas je het gewenste voetgangersnetwerk in met de netwerken van de andere modaliteiten in relatie tot de ruimteclaims van alle modaliteiten? 
  2. Tot hoever gaan we het netwerk verbinden tussen stad en land?

Daarnaast nemen we deel aan de werkgroep voor het opstellen van het Nationaal Masterplan Lopen en de werkgroep Lopen in het hoger onderwijs.  

Op basis van onze eigen innovaties en de kennis en kunde vanuit de partners van het platform, innoveren wij onze eigen processen en geven we de voetganger een meer prominente plaats in onze adviezen. We zetten ons expliciet in om niet alleen de voetganger als belangrijkste modaliteit te benoemen, maar om beleidsmakers duidelijke en concrete handvatten te geven om die prioriteit ook in de praktijk te realiseren.  

Ontwikkelingen ontstaan vanuit het platform Ruimte voor Lopen

Onze deelname aan Ruimte voor Lopen leidde al tot diverse ontwikkelingen:

  • De looptool die we ontwikkelden in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarmee we de toegankelijkheid van een gebied in kaart brengen.
  • Het door ons ontwikkelde Nederlands Loopstromenmodel dat inzicht geeft in voetgangersbewegingen en -motieven.
  • Walking Minute Maps waarmee de beloopbaarheid van belangrijke bestemmingen in een gebied aantrekkelijk visualiseren.

Ook aan de slag met het stimuleren van lopen?

We adviseren graag hoe uw mobiliteitsbeleid daaraan bij kan dragen.

Neem contact op met Dennis