Gedragsonderzoek

Gedragsonderzoek

'Gedrag' heeft betrekking op alle aspecten van een reis: duurzaam reizen, zoals bestemmings- en modaliteitskeuzes, veilig ontworpen wegen, veilig gedrag van de reiziger, zoals afleiding en rijden onder invloed, en oriëntatie (wayfinding) binnen een omgeving. We onderzoeken altijd vanuit het perspectief van de reiziger en houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de mens.

Onze expertise

Goudappel heeft specialisten in dienst die expert zijn in het: 

Integrale gedragsbenadering  

Wij werken integraal samen met onze andere verkeerskundige disciplines. Onze redenering vanuit de mens integreren we in de aanpak van onze collega’s. Een oplossing is dan ook nooit alleen maar een gedragsmaatregel, maar een integrale oplossing waarin de gedragsaanpak de basis legt voor een oplossing vanuit menselijk perspectief. Dit zorgt voor betere analyses en effectievere maatregelen.

De mens centraal: human factors en sociale beïnvloeding 

We stellen de mens centraal. Vanuit onderzoek en vanuit de wetenschappelijke gedragsmodellen voorspellen en verklaren we het gedrag van de reiziger. We integreren deze kennis in een breed gedragen oplossing of advies. Onze gedragsdeskundigen beheersen de cognitieve psychologie (human factors) en de sociale psychologie. 

Verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor gedrag

In 8 stappen toewerken naar een effectieve verkeersveiligheidsaanpak met aandacht voor de wisselwerking tussen infrastructuur en gedrag.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Amsterdam straat

Human factors

Human factors gaat over de wijze waarop de weggebruiker interacteert met medeweggebruikers, en met systemen zoals voertuig en infrastructuur. Het heeft een sterke link met de cognitieve psychologie en richt zich op informatieverwerking en taakbelasting bij het verklaren of voorspellen van gedrag. Zeker in de mobiliteitswereld van nu, waarin snelheden en complexiteit toenemen, en nieuwe ontwikkelingen en innovatie belangrijke thema’s zijn, is de benadering vanuit human factors een onmisbare deskundigheid.

Sociale beïnvloeding 

Sociale beïnvloeding gaat over de invloed van anderen op het denken, voelen en gedrag van de individuele reiziger. Gedraging als rijden onder invloed en snelheidsovertredingen, maar ook mobiliteitskeuze en duurzaam gedrag, hangen sterk samen met de bereidwilligheid van mensen om gewenst gedrag te vertonen. In de mobiliteitswereld is dit wat vaak wordt bedoeld als wordt gesproken over gedragsbeïnvloeding. Vanuit de sociale psychologie adviseren wij op welke manier de reiziger tot ander gedrag te verleiden is, door bijvoorbeeld onbewuste beïnvloeding, educatie, campagnes en belonen of straffen.

Bekijk ons webinar "De spanning tussen richtlijnen en gedrag"

Houden richtlijnen voldoende rekening met menselijk gedrag? Bekijk bovenstaand webinar voor het antwoord.

Data als onderbouwing en verklaring van gedrag

Voor het nemen van beslissingen zijn betrouwbare data zeer belangrijk. We stemmen de dataverzameling af op uw vraag. We verzamelen  zelf data met enquêtes, focusgroepen, expertmeetings, keuze-experimenten, belevingsonderzoek, interviews en onderzoek op locatie en schouws. We schatten (keuze)modellen om gedrag(sveranderingen) beter te kunnen begrijpen en verklaren. De uitkomsten leiden direct tot een advies, of we gebruiken de uitkomsten om in onze tools gedragsveranderingen inzichtelijk te maken.

Voorbeelden hiervan zijn onze microsimulator Octavius, die ook de basis vormt van ons verkeersmodel OmniTRANS Horizon, en het Koopstromenmodel, waarmee we veranderingen in de vervoersvraag of winkelgedrag in beeld brengen. 

Daarnaast werken we met databronnen zoals het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), OVIN/ODIN en MPN, NDW, HERE-data, Flitsmeister en ViaStat. We analyseren met deze data actueel gedrag en trends en ontwikkelingen in het reisgedrag van uw doelgroep. We zoeken zelf de doelgroep op en werken met verschillende partijen samen om zo dicht mogelijk bij uw doelgroep te komen, zoals Knox (gecertificeerd in Facebook-data) en representatieve online acces panels. 

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

We vertellen u graag wat gedragsonderzoek kan betekenen voor uw mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op met Matthijs