Monitoring en evaluatie

Monitoring & Evaluatie

De wereld om ons heen verandert continu. Nieuwe technologieën beïnvloeden de manier waarop we werken, reizen en goederen vervoeren. Tel daarbij op de toenemende bevolkingsgroei in steden, de klimaatopgave en de geplande woningbouw van één miljoen woningen voor 2030 en we staan voor een forse uitdaging om Nederland bereikbaar, duurzaam en veilig te houden. Om dit doel te bereiken, werken overheden aan verschillende beleidsmaatregelen. Monitoring en evaluatie (M&E) is een onmisbare schakel in deze beleidscyclus. Niet alleen om de effecten van beleidsmaatregelen inzichtelijk te maken, maar ook om grip te houden op beleid en (indien nodig) tussentijds bij te sturen.

Meten is weten 

Om een goede afweging tussen maatregelen te maken, wilt u als beleidsmaker vooraf (ex-ante) kunnen inschatten wat de effecten zijn van beleid. Ook wilt u tussendoor de voortgang meten om te bepalen of bijsturing nodig is om de effectiviteit te vergroten. Achteraf (ex-post) wilt u weten of de gewenste effecten zijn behaald om verantwoording af te leggen op de vastgestelde ambities en daaraan gekoppelde beleidsdoelen. Deze lessen neemt u vervolgens weer mee bij de ontwikkeling van toekomstig beleid. M&E is daarmee een cruciaal onderdeel bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid(smaatregelen).

Datagedreven mobiliteitsbeleid

Mobiliteitsdoelen behalen door het continu meten en bijsturen op basis van betrouwbare data.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

datagedreven mobiliteitsbeleid

De mogelijkheden op het gebied van monitoring en evaluatie

Onze onderzoekers weten wat er nodig is voor goede monitoring en evaluatie, welke data hiervoor beschikbaar of nodig zijn en hoe uitkomsten kunnen worden gebruikt voor effectievere beleidsvorming. Wij helpen u graag bij de opzet en uitvoering van monitoring en evaluatie in de verschillende fases in het beleidsproces. Dat doen we voor afzonderlijke projecten en maatregelen maar ook voor gehele programma’s. Ook voeren we zowel project- als procesevaluaties uit.

Wij ondersteunen en adviseren bij: 

  • Het bepalen van de ambities en doelen van maatregelen, projecten en programma’s; wat wilt u met uw beleid bereiken?
  • Het vertalen van deze ambities en doelen naar concrete en meetbare indicatoren (KPI’s)
  • Het inwinnen, toetsen, verwerken en presenteren van data
  • Het vertalen van monitoringsgegevens en evaluatieresultaten naar sturingsinformatie
  • Het bepalen van effectiviteit en efficiëntie van beleid (zowel vooraf, tijdens als achteraf)
  • Het formuleren van aanbevelingen voor beter en effectiever beleid

Toepassen van onderzoekstechnieken

Wij hebben ervaringen met alle verschillende methoden en technieken die nodig zijn voor het verzamelen en analyseren van data. Zo gebruiken we:

  • Kwantitatief onderzoek zoals enquêtes (face-to-face of online) of modelstudies
  • Kwalitatief onderzoek zoals documentstudies, interviews (open, semigestructureerd of gestructureerd) of mystery-guest-onderzoek

We hebben bovendien veel ervaring met statistische toetsen om data te interpreteren en verbanden te leggen. Voorafgaand aan elk onderzoek bepalen we welke (combinatie van) methoden en technieken het beste ingezet kunnen worden om de benodigde data te verzamelen en uw mobiliteitsvraag te beantwoorden.

Inzicht in de effecten van smart mobility

Welk effect hebben smart mobility maatregelen op de leefbaarheid en bereikbaarheid? Onze methodiek geeft inzicht.

Lees meer over de methodiek

Oplossing

Deelscooter

Data en duiding

Door digitalisering komen steeds meer data beschikbaar, ook over ons mobiliteitsgedrag. De uitdaging is om hier grip op te krijgen. We hebben veel ervaring met het analyseren van complexe databestanden, zoals het Mobiliteitspanel Nederland (MPN), Onderweg in Nederland (ODiN), Floating Car Data (FCD) en data uit het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW). Ook gebruiken we het door onszelf ontwikkelde Nederlands Verplaatsingspanel (NVP), waarmee we continu (24/7) het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking meten. Vaak koppelen we de verzamelde mobiliteitsdata aan andere databronnen, zoals locatie specifieke gegevens of weersomstandigheden, om zo de resultaten beter te duiden.

Daarnaast hebben we verschillende tools ontwikkeld om de effecten van maatregelen te bepalen, zoals OmniTRANS Horizon (microsimulator om de vervoersvraag in beeld te brengen) en het Koopstromenmodel (model dat inzicht geeft in de omzeteffecten van o.a. bereikbaarheidsveranderingen op winkellocaties). Ook ontwikkelen we dashboards in eigen beheer om de verzamelde data en beslisinformatie op een overzichtelijke manier te visualiseren en presenteren, met behulp van interactieve grafieken en heldere infographics.

NVP Analyzer: onderbouw beslissingen met verplaatsingsdata

Een laagdrempelige analyse-omgeving met de multimodale verplaatsingen en reismotieven van meer dan 25.000 Nederlanders.

Bekijk hoe het werkt

Oplossing

NVP Analyzer

Regionale kennis

In evaluatieonderzoek trekken onze onderzoekers vaak samen op met andere adviseurs binnen Goudappel, die veelal in een specifieke regio werken en zo over veel lokale kennis beschikken. Door deze samenwerking sluiten we optimaal aan bij de vaak lokale inbedding van vraagstukken en borgen we tegelijkertijd onafhankelijk en gedegen onderzoek.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Ga met ons in gesprek over uw mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op met Marie-José