Nederlands innovatie-consortium voor betere regie op het gebruik van de openbare ruimte

Pers

DRO

Nederlandse steden en regio’s streven naar schonere, veiligere en inclusievere mobiliteit, maar ervaren toenemende druk op de beschikbare ruimte. De gemeenten Amsterdam en Almere, en Groningen Bereikbaar bundelen daarom de krachten met private partijen en vormen het consortium ‘DRO’: Digitale regie op de openbare ruimte. Het consortium maakt deel uit van het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem en ontving eind 2023 een innovatieopdracht van het ministerie van IenW. Vandaag zetten alle partners hun handtekening om zich aan te sluiten. Met een budget van ruim 23 miljoen euro werkt DRO-DMI de komende 5 jaar aan de ontwikkeling van digitale instrumenten om beter regie te kunnen voeren op het gebruik van de openbare ruimte.

Steden en regio’s van de toekomst 

Steden en regio's staan voor complexe uitdagingen op het gebied van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Traditionele instrumenten, zoals infrastructurele aanpassingen, conventionele verkeerslichten en verkeersregelaars, lijken echter lang niet altijd toereikend in het dynamische mobiliteitslandschap van vandaag en morgen. Amsterdam, waar het aantal inwoners in 2030 groeit tot meer dan een miljoen, zoekt naar manieren om de druk op de openbare ruimte te verminderen, de veiligheid te vergroten en tegelijkertijd het gebruik van milieuvriendelijk en toegankelijk transport te bevorderen. Almere kampt met bovengemiddelde huisvestingsambities, gecombineerd met groeiende mobiliteitsbehoeften en toenemende mobiliteitsarmoede. Groningen, een belangrijk verkeersknooppunt in Noord-Nederland, ervaart dagelijks verkeersopstoppingen op de toegangswegen vanuit Drenthe, Friesland en Duitsland. Aanvullend digitaal instrumentarium is daarom nodig om steden en regio’s toegankelijk en leefbaar te houden.

Schaalbare, op data gebaseerde oplossingen 

DRO-DMI verkent, ontwikkelt en test digitale, op data gebaseerde oplossingen om beter regie te kunnen voeren op het gebruik van de openbare ruimte. Door bijvoorbeeld toegang te reguleren op basis van kenmerken van gebruikers of modaliteiten, zorgen we er nu al voor dat vervuilende voertuigen op bepaalde plekken niet zijn toegestaan. Ook kan gedacht worden aan het sturen op onbenutte parkeercapaciteit en de mogelijkheid om deze schaarse ruimte toe te kennen aan bepaald gebruik of bepaalde gebruikers. Andere voorbeelden zijn gericht op het spreiden en mijden van dagelijkse verkeersdrukte door beter te communiceren met reizigers voorafgaand aan of tijdens hun reis. Hiermee stellen we de gebruiker van de openbare ruimte in staat flexibele keuzes te maken en bij te dragen aan efficiënter verkeer. Zo streeft DRO-DMI naar het maken van bewuste keuzes over het gebruik van schaarse ruimte. Digitale instrumenten kunnen hierbij helpen om te zorgen dat steden en regio’s voor alle doelgroepen toegankelijk en leefbaar blijven.

Over het DMI-ecosysteem

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van IenW en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. DMI is mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds en richt zich op slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing. Het voorziet de domeinen van mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Binnen het DMI-ecosysteem brengt het DRO-DMI consortium verschillende steden, technologie organisaties en onderzoeksinstituten samen. Partners zijn Gemeente Amsterdam, Gemeente Almere, Groningen Bereikbaar, Goudappel, Vianova, Technolution, en AMS Institute. Dit consortium werkt samen met andere partijen zoals TNO en Vervoerregio Amsterdam.

Joost de Bruijn, directeur bij Dat.mobility (onderdeel van Goudappel) is trots partner te zijn van het DRO-DMI Consortium: “Met onze deelname kunnen we de stap maken naar een meer dynamische, datagedreven en inclusieve aanpak bij het verduurzamen van steden waarin iedereen zich prettig kan bewegen. Een ambitie die Goudappel hoog in het vaandel heeft staan.”

Meer informatie?

Neem contact op met Ilone Tijsseling, communicatieadviseur bij Goudappel.

Neem contact op met Ilone