4 tips voor het integreren van logistiek in verkeersbeleid

logistiek 1.png

Logistiek is een onmisbaar onderdeel van ons mobiliteitssysteem. Toch wordt goederenvervoer nog niet integraal meegenomen in verkeersbeleid. Hoe kan dat? En wat kunnen we daaraan doen? Lees onze tips.

Goederenvervoer en planologie: nog geen harmonieus huwelijk

Nederland is een land van transport en overslag. Dankzij de havens van Rotterdam en Amsterdam; Schiphol en hun uitstekende achterlandverbindingen richting Frankrijk, Italië, Duitsland en de Baltische Staten staan we bekend als de ‘Gateway to Europe’. Goederenvervoer omhelst echter meer dan alleen het vervoer van containers en bulkgoederen over het Europese transportnet (TEN-T).  

Denk aan de levering van bouwmaterialen, gereedschappen en personeel aan bouwplaatsen, het op- en afbouwen van evenementen of het inzamelen en verwerken van PMD, GFT en papier. Al deze vormen van goederenvervoer bieden werkgelegenheid in Nederland. Daarnaast heeft goederenvervoer een cruciale functie om ervoor te zorgen dat wij als inwoners onze activiteiten kunnen ontplooien. Toch is deze diversiteit aan type vervoer nauwelijks zichtbaar: letterlijk en figuurlijk. Letterlijk omdat vaak data ontbreekt over logistieke stromen op het vaar-, spoor en wegennet en figuurlijk omdat, soms ook bewust, goederenvervoer vaak als ‘lelijke’ ongewenste stroom wordt gezien. Dat heeft ervoor gezorgd dat in Nederland goederenvervoer nog niet integraal wordt meegenomen in verkeersplanologie en stedenbouw.

Groei van aantal inwoners = groei goederenvervoer 

Nederland staat voor een woningbouwopgave; we gaan bijna één miljoen woningen bouwen. Deze groei van woningen en daarmee inwoners zorgt direct ook voor een toename van goederenvervoer. Onderstaande voorbeelden illustreren deze wisselwerking tussen goederenvervoer, ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid:  

 • Naast wonen moet er voldoende ruimte zijn voor werken en recreëren. De groei in aantal woningen zorgt voor een groei van andere functies, zoals bedrijven, retail, horeca en sportvoorzieningen. En voor elk van die functies is een goede toevoer van diverse goederen en diensten essentieel om te functioneren.  
   
 • Nieuwe stedenbouwkundige plannen betreffen vaak het herontwikkelen van bestaande gebieden, zoals verouderde industrieterreinen. Denk daarbij aan de Merwede Kanaalzone in Utrecht, Haven-Stad in Amsterdam, of de Binckhorst in Den haag. Toch vindt op deze terreinen nog veel logistieke activiteiten plaats, zoals bijvoorbeeld afvalinzameling- en verwerking. Het verplaatsen van deze activiteiten in niet alleen een ruimtelijk vraagstuk, maar heeft ook direct impact op de gehele logistieke keten.

  Ter illustratie: het verplaatsen van een stedelijk afvaloverslagpunt naar een andere locatie kan leiden tot meer gereden kilometers en benodigde tijd voor de vuilniswagens en dus al snel tot een aanzienlijke verhoging van de afvalstoffenheffing.
   

   
 • Nederland zet in op een energietransitie, waarbij een diversiteit aan schone energiebronnen ons moet helpen, zo ook waterstof. De havens van Amsterdam en Rotterdam zetten dan ook in op de overslag van de dergelijke stoffen waarna deze via binnenvaart of spoor verder het land of naar Europa worden vervoerd. Binnen de stedenbouw is veel aandacht voor het verdichten rondom ov-knooppunten, maar ook watergebonden wonen. Deze ontwikkelingen hebben direct impact op de mogelijkheden om deze duurzamere energiebronnen te kunnen vervoeren. Naast schoon, zijn ze ook licht ontvlambaar, waardoor transport op ruime afstand van bebouwd gebied moet plaatsvinden. 
Stadslogistiek

Wereld van planologie en goederenvervoer samenbrengen

Veel van de projecten die we Goudappel doen, hebben een focus op personenmobiliteit. Desalniettemin bekijken we vraagstukken integraal. Vaak blijkt dat goederenvervoer een substantieel aandeel heeft in een mobiliteitssysteem en daarmee een belangrijk puzzelstuk is bij het uitwerken van een oplossingsrichting of een visie. Om de werelden van planologie en goederenvervoer met elkaar te verbinden, moeten we goederenvervoer vaker meenemen bij het werken aan vraagstukken. Ook u als beleidsmaker kan daaraan bijdragen.

4 tips om logistiek te integreren in verkeersbeleid als beleidsmaker

 1. Beschouw goederenvervoer niet als paragraaf, maar als gelijk aan personenmobiliteit

  Het thema goederenvervoer is een complex samenspel van internationale en nationale stromen over weg, water, spoor, lucht en door buizen. Strategisch gelegen terminals of logistieke distributiehubs bieden de mogelijkheid voor overslag. Daarnaast is onderscheid te maken in de te vervoeren goederen. Alleen al in de stedelijke distributie zijn 9 verschillende stromen te onderscheiden. Ruimte om dit onderscheid te maken en te nuanceren is net zo relevant als dat bij personenmobiliteit onderscheid wordt gemaakt tussen type reizen en modaliteiten.  
   
 2. Stel reikwijdte en bijdrage goederenvervoer vast

  Maak gebruik van de beschikbare data om de meest relevante stromen in beeld te brengen. De relevantie is te bepalen aan de hand van de scope. Bij regionale en nationale visies zijn landelijke goederenstromen over weg, water en spoor relevant, waar bij stedelijke visies juist een focus op stadsdistributie via weg en water nodig is. Breng ook in beeld wat de bijdrage van goederenvervoer is, zoals werkgelegenheid en de werking van een regio of stad. 
   
 3. Bepaal kritische logistieke functies in de regio’s en leg deze vast 

  De last mile in de stad biedt het grootste verbeterpotentieel, zowel voor zero-emissie en verblijftijd en daarmee kosten van de logistiek. De wijze waarop de last mile wordt ingericht is sterk afhankelijk van kritische logistieke functies, zoals overslagpunten, afvalverwerking, groothandels aan de rand van de stad en de regio. Dit zijn juist ook werkgebieden die vaak getransformeerd worden. Breng deze kritische functies in beeld, leg ze vast en maak een integrale afweging op welke wijze de kritische functies geborgd kunnen blijven, en eventuele effecten worden gemitigeerd. 
   
 4. Creëer een multimodale visie voor logistiek en leg dit vast als beleidsdocument

  Veel lokale en regionale overheden hebben geen eenduidige visie voor een netwerk van goederenvervoer in de regio en welke doelstellingen zijn daaraan koppelen. Een dergelijke visie ondersteunt integrale besluitvorming en bestaat uit: 
 • een visuele kaart van het kwaliteitsnet voor goederenvervoer, met bijbehorende kwaliteitseisen
 • de kritische logistieke functies voor de regio en stad 
 • de geplande infrastructuur voor alternatieve schone brandstoffen (zoals laadinfrastructuur en waterstof)

Hulp nodig bij het integreren van logistiek in verkeersbeleid?

We denken graag met u mee over de rol van logistiek in uw mobiliteitsvraagstuk.

Neem contact op met Nick