Verkeersregelinstallaties (VRI)

Verkeersregelinstallaties VRI.jpg

Een leefbare, bereikbare en veilige leefomgeving, dat is ons doel. (i)VRI’s (verkeersregelinstallaties) die bijdragen aan betere bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming, spelen hierbij een essentiële rol. Van beslissing om een VRI te plaatsen tot het beheer - we ondersteunen u graag bij iedere fase in de levensloop van een VRI.

Maatwerk ondersteuning bij alle fasen van een VRI

Het hele traject in de levensloop van een (i)VRI is in grote lijnen te verdelen in vijf fasen: ontwerp, aanbesteding, programmering, realisatie en beheer. Iedere fase brengt zijn eigen vraagstukken. Als inhoudelijk expert en sparringpartner of als procesbegeleider ondersteunen we u daar graag bij: zowel bij een enkele fase als bij het gehele traject. Ook wanneer u bezig bent om (i)VRI’s werkend te krijgen in de dataketen.

Ontwerp van VRI

De ontwerpfase van een VRI draait om keuzes maken, onder andere op het gebied van: 

  • Nut: is een VRI (nog) wel de beste oplossing voor deze situatie?

  • Prioritering: voor welke soorten verkeer wil je iets extra’s doen? En kan dat wel binnen de beschikbare ruimte en randvoorwaarden zoals beleidsdoelen?

  • Geloofwaardigheid en uniformiteit: welke uitgangspunten nemen we? Bij Goudappel kijken we bijvoorbeeld altijd naar een verkeerskundig optimum.

  • Vormgeving: hoe ziet de optimale vormgeving eruit en is dit ruimtelijk inpasbaar?

Wat levert dat op?

Met een vormgevingsanalyse simuleren en toetsen we de ontwerpmogelijkheden op basis van nut en vormgeving. Om de optimale oplossing te vinden, bepalen we het nut van de oplossing met de Kruispuntwijzer (opvolger van Omni-X) of de Vissim Kruispunttool. Hiermee bepalen we de optimale kruispuntvorm: geen regeling, verkeersplein, rotonde of verkeerslicht.  

Vervolgens kijken we naar vormgeving: hoe ziet de oplossing eruit? Door middel van OTTO, Cocon, Transyt of Vissim berekenen en analyseren we de gekozen oplossing en toetsen deze aan de uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze onderdelen onderbouwen we in een helder advies. Bijvoorbeeld in de vorm van een korte technische notitie of een uitgebreide rapportage voor beleidsmakers, aangevuld met tekeningen of video’s van de simulatie. Zo krijgt u onderbouwd inzicht in de te nemen keuzes.

VRI

Bestek en aanbesteding van VRI

Doel van de besteks- en aanbestedingsfase is het vinden van een geschikte marktpartij voor het realiseren van de VRI. Met onze kennis van zowel de inhoud als het proces helpen we u hier graag bij. In de besteks- en aanbestedingsfase starten we met het uitwerken van het VRI ontwerp naar een bestekstekening. Wij kijken daarbij verder dan alleen het VRI ontwerp en richten ons ook op afstemming van de raakvlakken met o.a. civiel, openbare verlichting en bewegwijzering. Zo zorgen we voor een VRI ontwerp dat optimaal aansluit bij de omgeving waarin deze gaat functioneren. 

Het VRI ontwerp vertalen we naar de benodigde contractdocumenten. Hierbij adviseren wij u over de te hanteren besteksvorm, de aanbestedingsprocedure en de gunningscriteria. Onze experts stellen eenduidige besteksposten op en leggen de eisen omtrent de uitvoering vast in heldere besteksbepalingen. Tijdens de aanbestedingsfase verzorgen we voor u de communicatie met marktpartijen, de nota van inlichtingen en de beoordeling van de inschrijvingen. Onze bevindingen leggen we vervolgens voor u vast in een helder gunningsadvies. 

Programmeren van VRI

In de programmeerfase wordt aan de hand van de VRI-tekening, berekeningen, randvoorwaarden en uitgangspunten de applicatie (regelsoftware) opgesteld of aangepast. Dit doen wij door middel van softwaretools zoals CCOL of TLCgen. Het toverwoord in deze fase is maatwerk. Zo genereren we met TLCGen als basis of conform de eisen of andere voorgeschreven generator van u als opdrachtgever. Via onze add-on voor het Gouden Regelen bieden we u meerwaarde om doelgroepgericht invulling te geven aan uw beleidsdoelstellingen. 

We hebben hierbij oog voor aanvullende functionaliteiten (zoals wachttijdvoorspellers, radardetectie, file, busprioriteit, spooringrepen of brugopeningen) en innovatieve toepassingen (aftellers, Bossche lantaarns voor voetgangers en iVRI-functionaliteiten). Naast standaard functionele en duurtesten, toetsen we ook met onze eigen tools en bestaande tooling, zoals OmniSIM (onze eigen CCOL microsimulatie) en Vissim. Resultaat van deze fase is een toekomstbestendige robuuste applicatie met transparante documentatie en duidelijke communicatie richting de fabrikant. 

We begeleiden zowel trajecten waarbij we zelf (i)VRI’s programmeren als trajecten een andere partij de programmering verzorgt (bijvoorbeeld vanwege bestaande contracten). In dat laatste geval kunnen we de toetsing van de applicatie verzorgen. Zelf programmeren doen we op basis van de samen met u opgestelde eisen (vastgelegd in de functionele specificatie). Dat kan onder andere via de Gouden Regelen modules OmniFlex (voor lokale optimalisatie), OmniFlow (voor netwerkoptimalisatie) en OmniConnected (voor invulling van iVRI). 

Gouden Regelen: totaaloplossing voor verkeerslichten

Totaaloplossing voor verkeerslichten op basis van onze eigen gecertificeerde verkeersregelsoftware, omgevingsanalyse, advies, en ondersteuning bij implementatie.

Lees meer

Oplossing

gouden regelen nieuw.png

Ontzorging tijdens realisatie van VRI

In de realisatiefase bouwt de fabrikant de automaat en implementeert de applicatie. Daarnaast plaatst de installateur het wegmeubilair, brengt het detectieveld aan en verzorgt de ondergrondse infra. Ook hierbij ontzorgen wij de wegbeheerder. Wij zijn bij het uitzetten van stopstrepen, detectie en mastmateriaal, vormen het aanspreekpunt voor de installateur en fabrikant en ondersteunen de directie met onze technische kennis. Bij wijzigingen in de buiteninstallatie (detectie/stopstrepen) kunnen we direct aangeven of dit gevolgen heeft voor de software en passen we de software indien nodig aan. 

We vormen de spil tussen diverse stakeholders en ontzorgen u op het gebied van toezicht, bouwvergaderingen en het beoordelen van meer- en minderwerk of verkeersmaatregelen. We nemen afstemming met gemeente en (civiele) aannemers op ons. Ook voeren we de afname van hard- en software bij de fabrikant (iFAT) en de inbedrijfstelling op straat (iSAT) (incl. het evalueren/inregelen van de nieuwe situatie) voor u uit. Hierbij zijn wij scherp op restpunten en optimalisaties binnen de regeling en fysiek op straat.

Ruime ervaring met beheer VRI

Wanneer een VRI eenmaal is gerealiseerd, is het tijd voor de beheerfase. Het reserveren van budget en duidelijke plannen en  schema’s zijn hierbij essentieel: voor onderhoud, beheer en vervanging aan het einde van de levensduur van de VRI, maar ook voor het verkeerskundig beheer. Onze specialisten hebben ruim ervaring met het verkeerskundig beheer van (i)VRI’s bij zowel grote als kleine gemeenten. 

We onderzoeken storingen en klachten door middel van schouwen en evaluaties en het analyseren van V-log bestanden en bieden de juiste oplossing om het probleem te verhelpen. We stellen ons proactief op: op basis van verkeerskundige KPI's (zoals roodrijders, wachttijden, onnodig wachten) optimaliseren we bestaande regelapplicaties van de wegbeheerder. Hierdoor neemt de prestatie toe en wordt er beter beleidsgestuurd geregeld.

Zowel technische als verkeerskundige ervaring 

Of het nu gaat om een eerste inventarisatie, het daadwerkelijk implementeren van een verkeersregelinstallatie op straat of verkeerskundig beheer van een VRI, onze specialisten helpen u graag. Met ruime ervaring en kennis van zowel technische als verkeerskundige praktijk en theorie, bieden we u altijd maatwerk ondersteuning.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen op gebied van de VRI?

Als adviseur op de achtergrond of als spin in het web – we helpen u graag bij iedere fase van het VRI-traject.

Neem contact op met Wijnand