Evaluatie subsidieregeling winkelgebieden Noord-Holland

Project

provincie Noord-Holland

Winkelgebieden zijn in transitie: onder andere door de stijging van het aantal online aankopen verandert de functiemix. Veel provincies werken daarom aan het toekomstbestendig maken van winkelgebieden. De provincie Noord-Holland zet hiervoor een subsidieregeling in. Om inzicht te geven in de effectiviteit daarvan, evalueerden we samen met Decisio de regeling.

Over de subsidieregeling

De provincie Noord-Holland heeft in 2015 het Detailhandelsbeleid 2015-2020 opgesteld. Een van de ingezette middelen is de subsidie ‘Uitvoeringsregeling voor toekomstbestendige winkelgebieden’. Deze subsidie wordt toegekend aan projecten die zich richten op het verhogen van de kwaliteit van winkelgebieden in Noord-Holland. Voorbeelden zijn projecten gericht op het terugdringen van leegstand, het opzetten van een ondernemerscollectief of het beginnen van een gezamenlijk digitaal platform.

Evaluatie van de subsidieregeling

Nadat we eerder al het provinciale detailhandelsbeleid evalueerden, richten we ons deze keer samen met Decisio op de doeltreffendheid van genoemde subsidieregeling. Hiermee geven we antwoord op vragen als:

 • In hoeverre heeft de subsidieregeling bijgedragen aan de provinciale opgave met betrekking tot detailhandelsbeleid?
 • Hoe wordt de subsidieregeling ervaren door de doelgroepen: gemeenten en ondernemers(collectieven)?
 • Welke verbeteringen zijn mogelijk in de subsidieregeling, de bruikbaarheid en de bekendheid?

Hiervoor hebben we verschillende stakeholders (provincieambtenaren, aanvragers, potentiële aanvragers) geënquêteerd en geïnterviewd. Ook hebben we alle aanvragen en verleende subsidies geanalyseerd. Op basis van beschikbare data hebben we bepaald of de gestelde doelen - zoals een verbeterde samenwerking, afname van leegstand en een vitaler centrum - zijn behaald. Zo creëerden we een compleet beeld van het functioneren van de subsidieregeling.

Resultaten: subsidieregeling heeft positief effect

Uit onze evaluatie blijkt dat de regeling een positief effect heeft op de doelstelling van de provincie Noord-Holland: het verhogen van de kwaliteit van winkelgebieden. Zo draagt de regeling bij aan:

 • Een betere samenwerking: en het verhogen van  de organisatiegraad van ondernemers(collectieven) binnen winkelgebieden. Dit is noodzakelijk voor het doen van gezamenlijke investeringen die uiteindelijk bijdragen aan de vitaliteit van een winkelgebied en het voorkomen van leegstand.
 • Het tegengaan van leegstand: het transformeren van winkelgebieden is een langdurig proces. Door een goede samenwerking en het opstellen van gezamenlijke actieplannen/transformatievisies vindt op langere termijn transformatie plaats, worden winkelgebieden compacter en neemt daarmee de leegstand af.

Aanvragers zijn ook tevreden over de beschikbaarheid en het proces van de subsidieregeling. De provincie denkt actief mee met aanvragers en het contact verloopt over het algemeen soepel. De beschikbaarheid van de subsidieregeling wordt op prijs gesteld en draagt volgens aanvragers goed bij aan zowel lokale als provinciale doelstellingen.

Aanbevelingen

Naast de conclusies doen we op basis van het onderzoek verschillende aanbevelingen om de effectiviteit van de subsidieregeling te vergroten:

 • Vergroot de bekendheid van de subsidieregeling onder de beoogde doelgroep: dat vergroot het bereik en zorg voor meer bekendheid van de regeling bij vooral kleinere gemeenten in het noordelijk deel van de provincie.
 • Vereenvoudig en versnel het aanvraagproces: zal zorgen dat kleinere winkelgebieden sneller gebruik kunnen maken van de regeling.
 • Verken de mogelijkheden voor het verbreden van de subsidieregeling met maatregelen die bijdragen aan een vitale en toekomstbestendige winkelgebieden als geheel door en meer gebiedsgerichte aanpak waarbij naast detailhandel ook recreatieve- en horeca voorzieningen worden meegenomen.  Ook meer aandacht voor duurzaamheidsmaatregelen zoals de energietransitie en vergroening zijn benoemd.
 • Stel expertise beschikbaar voor de begeleiding van het proces om toekomstbestendige winkelgebieden te realiseren: bijvoorbeeld op het gebied van vooral bij ondernemersverenigingen en kleinere gemeenten.
 • Monitor de effecten van de regeling op de lange termijn: vooral indirecte effecten zoals leegstand, de kansrijkheid van het behoud van functies zijn interessant om te monitoren. Hier zijn verschillende tools voor beschikbaar: de Retail Risk Index of de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden
 • Draag ook buiten de subsidieregeling bij aan het toekomstbestendig maken van winkelgebieden: bijv. door het delen van kennis en best practices uit andere winkelgebieden

Bekijk de hele rapportage hier

Aangezien uit de evaluatie blijkt dat de subsidieregeling van toegevoegde waarde is voor de winkelgebieden in Noord-Holland, is het wenselijk om deze voort te zetten en op onderdelen aan te scherpen. Dit heeft de provincie Noord-Holland gedaan, zodat in 2023 opnieuw de regeling openstaat.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Jaar:
2022