Onderzoek naar hinderbeleving

Oplossing

Hinderbeleving

Bij bouw- en onderhoudsprojecten ervaren omwonenden en gebruikers vaak hinder. Denk aan geluidsoverlast, stof, langere reistijden of langere wachttijden. Omgevingsmanagers hebben als taak de beleefde hinder op een acceptabel niveau te houden. ​Maar hoe stel je hier normen voor op? Hoe maak je hinderbeleving meetbaar en hoe stuur je bij? Wij ontwikkelden een methode voor het meten van hinderbeleving die concrete informatie oplevert om bij te sturen wanneer nodig.

Meten en bijsturen van hinderbeleving 

Goudappel ontwikkelde met Meet4Research een methode om hinderbeleving onder omwonenden en gebruikers te meten. Hiervoor maken we gebruik van een gebruikerspanel waarin we beleving meten door het houden van enquêtes. Dit doen we door op verschillende momenten tijdens de duur van de werkzaamheden dezelfde enquête uit te zetten binnen het panel; voor-, tijdens- en na de werkzaamheden. De verschillende meetmomenten leveren informatie op waarmee de omgevingsmanager kan bijsturen. Bijvoorbeeld door de aannemer aan te spreken op zijn functioneren, of door maatregelen te nemen waarmee de ervaren hinder gericht verminderd kan worden. Door ook na afloop van de werkzaamheden te meten, wordt inzichtelijk of de werkzaamheden hebben bijgedragen aan een verbeterde beleving van de situatie door omwonenden en gebruikers.   

De meerwaarde van onderzoek naar hinderbeleving  

  • Hinderbeleving wordt concreet gemaakt: wat verstaan omwonenden en gebruikers onder hinder? 
  • Normen kunnen worden​ vastgesteld: wat is een acceptabel hinderniveau en blijven de werkzaamheden daaronder? 
  • Hinderbeleving wordt gekwantificeerd en daarmee meetbaar. 
  • De omgevingsmanager kan tijdig ingrijpen​ wanneer er te veel hinder wordt ervaren en weet op welke aspecten bijgestuurd kan worden.  
  • De gehele hinderbeleving kan na afloop van de werkzaamheden geëvalueerd worden om hier lessen uit te leren voor de toekomst. 
  • De beleving van de nieuwe situatie door omwonenden en gebruikers is na afloop van de werkzaamheden meteen inzichtelijk.​ 
  • Omwonenden en gebruikers zijn meer betrokken waarmee het draagvlak voor de werkzaamheden wordt vergroot.  

Meer soorten belevingsonderzoek 

Goudappel en Meet4Research voeren ook belevingsonderzoek uit op de volgende thema’s: 

Heeft u een vraag over belevingsonderzoek op een ander thema? Neem contact met ons op! Wilt u meer weten over belevingsonderzoek? Lees hier verder. 

Meer weten?

Benieuw wat we voor u kunnen betekenen op het gebied van belevingsonderzoek?

Neem contact op met Rick