Ontwikkelplan Centrum Eindhoven: meer woningen, groen en verblijven

Centrum Eindhoven

Goudappel, Tauw, PosadMaxwan en APPM hebben samen het ontwikkelperspectief Centrum Eindhoven 2040 opgesteld. De centrale opgave was om vanuit een brede set van doelstellingen vast te stellen hoeveel woningen er binnen de Ring van Eindhoven kunnen worden opgevangen en wat dat betekent voor onder meer het mobiliteitsbeleid.

Allereerst zijn gezamenlijk de doelstellingen vastgesteld en meetbaar gemaakt. Vervolgens is onderzocht wat de effecten zijn van het toe voegen van 30.000 nieuwe woningen. Dit bleek tot een verkeersinfarct te leiden. Vervolgens is integraal beschouwd wat wel kan. In combinatie met een mobiliteitstransitie voor het gebied binnen de ring en omvangrijke netwerkingrepen is het mogelijk gebleken 21.000 woningen toe te voegen, en tegelijkertijd zorg te dragen voor meer groen, meer ruimte voor verblijven en fietsen, en een betere waterberging in het centrumgebied. Inmiddels heeft de raad van Eindhoven het Centrum Ontwikkel Perspectief voor 2040 aangenomen als leidraad voor de verdere ontwikkeling van het gebied.

Ontwikkelplan voor het centrum van Eindhoven

Schetskaart van het ontwikkelplan

Integratie van plannen

Tussen 2020 en 2050 krijgt Eindhoven een kwart stad erbij aan woningen en inwoners, is de verwachting. De stad heeft alles in huis om zich te meten met belangrijke (Europese) stedelijke regio’s wat betreft economische concurrentiekracht, vitaliteit en aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hierdoor staat Eindhoven voor een aantal belangrijke uitdagingen. Voor het Ontwikkelplan dat nu opgesteld is, integreert het team de al bestaande studies en plannen voor de vergrote binnenstad, het Emmasingelkwadrant en de Internationale Knoop XL (door West8, MVRDV, KCAP en de gemeente Eindhoven). Daarnaast voegt het Ontwikkelplan een nieuwe dimensie toe door een overkoepelende visie en tactische keuzes voor verdichting te formuleren. Dit biedt houvast voor de toekomst op thema’s als klimaat, gezondheid en bereikbaarheid.

Centrum van de toekomst

Met zoveel opgaves en keuzes is het van belang om een afwegingskader te creëren waarmee bestuurders beslissingen kunnen nemen in dialoog met bewoners en belanghebbenden. Drie hoofdvragen lagen aan de basis van een overzichtelijk Ontwikkelplan:

  1. Welk centrum willen we zijn?
  2. Welk centrum kunnen we zijn?
  3. Wat voor centrum gaan we worden?

Het team heeft allereerst de identiteit, ambities en draagkracht in beeld gebracht voor het gebied, alsook de onderliggende systemen voor water, mobiliteit en groen. Dit gebeurt op basis van stresstests, data en inzichten, om een integraal beeld te geven van het centrum dat Eindhoven kan en wil zijn. Vervolgens werden drie mogelijke toekomstscenario’s voor het centrum van Eindhoven geschetst. Tot slot geeft het ontwikkelplan met een tactisch keuzemodel een antwoord op de vraag wat voor centrum het gaat worden. Met dit kader kan de stad werken aan haar centrum als duurzaam, toekomstbestendig en prettig woon-, werk- en verblijfsgebied van wereldklasse.

Lees hier meer over het Ontwikkelperspectief Centrum Eindhoven 2040

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven
Jaar: 2019