Hamerkwartier Amsterdam

Het Hamerkwartier is één van de grotere Amsterdamse binnenstedelijke verdichtingslocaties. Voor het Hamerkwartier zet de gemeente in op circa 6.100 woningen en 270.000 m2 oppervlakte aan werken en voorzieningen. Dit zorgt voor groei van de mobiliteit. Om deze mobiliteitsgroei goed op te vangen, zijn ambitieuze mobiliteitsmaatregelen nodig.

Programma Hamerkwartier

Voor het Hamerkwartier heeft Goudappel in opdracht van de gemeente Amsterdam het Mobiliteitsplan Hamerkwartier opgesteld. In dit Mobiliteitsplan wordt op hoofdlijnen de mobiliteitsmaatregelen geschetst om te komen tot een leefbaar en duurzaam Hamerkwartier. Er wordt onder andere ingegaan op het parkeerbeleid, inrichting van de openbare ruimte, adaptiviteit en nieuwe vormen van mobiliteit, zoals deelmobiliteit en mobiliteitshubs.

Benieuwd naar onze tips om aan de slag te gaan met duurzame mobiliteit? Lees het in dit artikel.

Programma Hamerkwartier

Programma Hamerkwartier

Leefbaar en duurzaam Hamerkwartier

Een leefbaar en duurzaam Hamerkwartier, dat is waar de focus van het mobiliteitsplan van Goudappel op ligt. De mobiliteitsstrategie is opgebouwd uit drie samenhangende visies. 

Allereerst de menging van wonen, werken en voorzieningen in de nabijheid. Hiermee zorg je ervoor dat een deel van de mobiliteit binnen het gebied kan blijven of op korte afstand van het Hamerkwartier. 

Ten tweede het autoluw maken van het Hamerkwartier. Hiervoor wordt verkeer zoveel mogelijk aan de randen van het gebied afgevangen. Hierdoor rijdt er geen onnodig verkeer door de kleinere woonstraatjes en blijven deze autoluw. De straten binnen het Hamerkwartier worden ingericht voor lopen en fietsen als hoofdgebruikers. Het Gedempt Hamerkanaal zal fungeren als de ontsluitende weg in het Hamerkwartier, met een gemengd profiel voor auto- en fietsverkeer.

Als laatste komen er hoogwaardige loop- en fietsverbindingen van, naar en in het Hamerkwartier. De Noord/Zuidlijn blijft de belangrijkste OV-voorziening voor het Hamerkwartier, met metrohalte Noorderpark en ontsluitende buslijnen die direct langs het Hamerkwartier rijden.

Hub Hamerkwartier

Voorbeeld van de hub aan de Johan van Hasseltweg

Uitwerking parkeren en mobiliteitshubs

De mobiliteitsvisie op hoofdlijnen is daarna voor de twee thema’s: parkeren en mobiliteitshubs verdere uitgewerkt. Zo zijn er randvoorwaarden opgesteld voor het realiseren van parkeerplaatsen en aanbieden van deelmobiliteit. Daarnaast heeft de projectgroep voor de gemeente Amsterdam onderzocht wat het effect is van de fasering van de openbare ruimte op de openbare parkeervraag in het Hamerkwartier. Uit die analyse blijkt dat vanaf 2025 de eerste behoefte aan deelmobiliteit ontstaat voor de nieuwe bewoners en gebruikers. Deze behoefte wordt ondergebracht bij de kavels die als eerste in ontwikkeling gaan en zorgt daarmee niet voor een tekort aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Vanaf 2027 is er niet voldoende openbaar parkeeraanbod beschikbaar om de openbare parkeervraag op te vangen. De bouw van de mobiliteitshub dient dan ook te starten omstreeks 2026, zodat deze in 2027 operationeel is.

    Opbouw hub

    De opbouw van een hub

    Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
    Jaar: 2018 - heden