Pilot autoluwe Nieuwe Veerstal in Gouda

Project

Toekomstige inrichting Nieuwe Veerstal

De Nieuwe Veerstal is een drukke verkeersweg aan de rand van de binnenstad van Gouda. Op dit moment vormt de weg een barrière tussen de binnenstad en het water van de Hollandsche IJssel. Bovendien is er nauwelijks ruimte voor recreatie en zijn de wandel- en fietsvoorzieningen van beperkte kwaliteit. Met een pilot onderzochten we de mogelijkheid om de Nieuwe Veerstal autoluw te maken.

Kans voor verbinding, verblijven, recreatie, wandelen en fietsen

Het autoluw maken van de Nieuwe Veerstal biedt kansen om de binnenstad weer met de Hollandsche IJssel te verbinden en van de weg een aantrekkelijke plek te maken om te verblijven, te recreëren, te wandelen en te fietsen. Het is waarschijnlijk dat het autoluw maken van de Nieuwe Veerstal leidt tot een verkeerstoename op andere routes. In het Verkeerscirculatieplan van Gouda, dat in 2019 is vastgesteld, is eerder op basis van modelberekeningen geconstateerd dat het autoluw maken van de Nieuwe Veerstal er voor zorgt dat de verkeerssituatie elders onder spanning komt te staan.

Nieuwe Veerstal huidige situatie

Huidige inrichting Nieuwe Veerstal in Gouda

Pilot autoluwe Nieuwe Veerstal

Aangezien een autoluwe Nieuwe Veerstal een mooie ruimtelijke kans is om de binnenstad te versterken, is besloten om de praktijkeffecten te testen in een pilot. Deze pilot heeft plaatsgevonden in maart 2022. De Nieuwe Veerstal is gedurende vier weken afgesloten geweest voor doorgaand autoverkeer. Enkel bestemmingsverkeer met een ontheffing mocht nog van de weg gebruik maken om de binnenstad te bereiken. Tijdens deze pilot zijn op verschillende aspecten effecten gemeten, waaronder:

  • verkeersintensiteiten
  • aantallen fietsers
  • ervaringen en beleving van inwoners en ondernemers
  • aantal binnenstadbezoekers
  • reistijden over verschillende trajecten

Resultaten van de pilot

Meer duurzame mobiliteit

Normaal gesproken rijden over de Nieuwe Veerstal zo’n 11.000 motorvoertuigen. Tijdens de pilot is dit verkeer grotendeels via andere routes gaan rijden. Een deel van het verkeer is echter weggebleven. Een deel van deze mensen is zich op een andere manier gaan verplaatsen (lopen, fietsen, OV), of heeft de verplaatsing niet gemaakt. Het kan zijn dat dit gedragseffect op de langere termijn milder is, doordat mensen tijdens de pilot hun reis hebben uitgesteld en dit op lange termijn mogelijk niet of minder doen.  Desalniettemin heeft de pilot voor meer duurzame mobiliteit gezorgd.

Bij het bepalen van effecten is rekening gehouden met externe effecten, zoals de groei van verkeersintensiteiten in de periode als gevolg van versoepeling van coronamaatregelen. 

Pilot autoluwe Nieuwe Veerstal

Tijdelijke afsluiting van de Nieuwe Veerstal tijdens de pilot

Toename verkeersdrukte andere routes

Doel van de pilot was om te achterhalen of de verkeersdrukte en hinder op andere routes (de Singels en het Kleiwegplein aan de andere kant van de binnenstad en in de toekomst waarschijnlijk ook op de Zuidwestelijke Randweg) zou oplopen. Dat bleek zo te zijn. Aangezien deze toename als onacceptabel wordt gezien voor aanwonenden en weggebruikers, is geconcludeerd dat de situatie hier eerst verbeterd moet worden voordat de Nieuwe Veerstal autoluw wordt gemaakt.

Tussenoplossing

In het Verkeerscirculatieplan zijn al maatregelen opgenomen om deze hinder te voorkomen. Deze maatregelen worden de komende jaren uitgevoerd. Het invullen van deze randvoorwaarden neemt echter tijd in beslag. Om op korte termijn de omgevingskwaliteit te verhogen, hebben we aanbevolen om de Nieuwe Veerstal tegelijkertijd met dijkwerkzaamheden een nieuwe inrichting te geven.

De gemeenteraad van Gouda heeft in het najaar van 2022 het uiteindelijke evaluatierapport vastgesteld en ingestemd met de voorgestelde tussenoplossing om op korte termijn de inrichting van de Nieuwe Veerstal te verbeteren, maar voorlopig nog geen autoluw regime in te stellen. 

Tijdens dit project ondersteunden we de gemeente Gouda bij het gehele proces: van planvorming, participatie en gesprekken met belanghebbenden tot monitoring van effecten en de uiteindelijke evaluatie en conclusievorming.

Opdrachtgever: gemeente Gouda
Jaar: 2022