Gevolgen transformatie centrumgebieden Almelo en Deurne voor parkeeroplossingen

Project

Centrum Almelo

De gemeenten Almelo en Deurne staan voor grote transformatieopgaven in hun centrumgebieden. Zoals in vele Nederlandse stadscentra en dorpskernen, is de winkelfunctie het laatste decennium fors afgenomen, en daarmee ook de bezoekersaantallen van het kernwinkelgebied. Door op grootschalige wijze winkels en kantoren te onttrekken en de woonfunctie in het centrum terug te laten komen, verandert de behoefte aan bereikbaarheid en parkeergelegenheid.

Inzicht in behoefte en oplossingsrichtingen

Goudappel onderzocht voor beide gemeenten welke bezoekersstromen als gevolg van de transformatie van winkels naar wonen te verwachten zijn, en welke impact dit heeft op de keuze voor bepaalde vervoerswijzen, en daarmee ook op de parkeerbehoefte. Door een onderbouwd inzicht te bieden in de nieuwe parkeerbehoefte van centrumbezoekers (lager) en nieuwe inwoners (fors hoger), is bepaald of de bestaande parkeercapaciteit nog voldoende is. Ook zijn oplossingen aangedragen zoals mogelijkheden voor dubbelgebruik, en bewoners en bezoekers op bepaalde gewenste locaties laten parkeren. Hierbij maakten wij gebruik van CBS-microdata over autobezit, waarmee we een gedetailleerd inzicht in de parkeerbehoefte inzichtelijk maakten. De gemeenten hebben op basis van ons onderzoek en de aangedragen oplossingsrichtingen kunnen bepalen welke parkeerlocaties zij voor bezoekers en bewoners wensen te gebruiken.

Door tijdig te onderzoeken welke gevolgen transformatie van winkels naar wonen heeft voor het parkeergedrag van bezoekers en bewoners, is te bepalen of de huidige parkeercapaciteit, parkeerlocaties en het parkeerbeleid passend zijn. Op basis hiervan kan bepaald worden welke aanpassingen gewenst zijn om het parkeren in en rondom het centrum tijdens en na de realisatiefase van alle herontwikkelingen op te lossen.

Opdrachtgever: Gemeente Almelo en Gemeente Deurne
Jaar: 2021