Toekomstbestendige binnenstad Doetinchem

Project

Doetinchem binnenstad

Centrumgebieden in heel Nederland staan voor grote uitdagingen. Om verschillende redenen daalt het aantal bezoekers in middelgrote centrumgebieden en veranderen de motieven om een binnenstad te bezoeken. Ook in de gemeente Doetinchem speelt de vraag: hoe zorgen we voor een toekomstbestendige binnenstad in een economisch vitaal Doetinchem? Wij dachten mee over een strategie om daarmee aan de slag te gaan.

Analyse van sterke en zwakke punten

Wie wil werken aan een toekomstbestendig centrumgebied, moet inzicht hebben in de sterke en zwakke punten van het gebied. Samen met de gemeente en binnenstadspartners, verenigd in het Binnenstadsbedrijf Doetinchem, gingen we daarom aan de slag met een SWOT-analyse, die later uitmondt in een kansenkaart en een daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda.

We begonnen met een inventarisatie van beschikbare databronnen. Een van de databronnen die we gebruiken is de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden (een analyse van centrumgebieden op basis van ruim 25 indicatoren). Daarnaast gebruikten we een analyse van ontbrekende branches en winkelformules en eerder verschenen rapportages over de stand van zaken in de Doetinchemse binnenstad.

Ook hebben we veel gesprekken gevoerd met belanghebbenden in de binnenstad van Doetinchem (van vastgoed tot cultuurbedrijf en van ondernemer tot mobiliteitsambtenaar) en externe partijen met relevante kennis en ervaring (zoals Inretail, centrummanagers van vergelijkbare steden en ambachtsspecialisten). Ook deze input namen we mee in onze analyse van de sterktes, zwaktes en de kansen en bedreigingen voor de binnenstad van Doetinchem.

10 concrete aanbevelingen voor een toekomstbestendige Doetinchemse binnenstad

Een toekomstbestendige binnenstad en onderscheidende positie vraagt om keuzes maken. Om de kracht van de Doetinchemse binnenstad te benutten en er het onderscheidende centrum van de Achterhoek van te maken, vertaalden we onze analyse naar tien concrete aanbevelingen:

 1. Creëer onderscheidend vermogen dat verder gaat dan de winkelfunctie
  De winkelfunctie is kwetsbaar en bezoekers hebben behoefte aan andere bezoekdoelen voor een langer verblijf. De basishouding in Doetinchem is ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’. Richting de toekomst is een onderscheidende positie noodzakelijk, wat kan door bewust voor specifieke doelgroepen en functies te kiezen (leeftijden, leefstijlen, regio).
   
 2. Ontwikkel een integrale langetermijnvisie
  Richt je op de functie en structuur van de binnenstad en durf keuzes te maken.
   
 3. Maak realistische keuzes en focus op de gekozen doelgroepen
  Ook hier geldt: durf te kiezen. Zorg voor een compact centrum met duidelijk herkenbare deelgebieden met minder winkels, meer wonen, zorg en functies die passen bij Doetinchem en de Achterhoek en de gekozen doelgroepen.
   
 4. Werk samen aan de visie met een heldere taakverdeling
  Het is belangrijk om projecten en acties in te zetten gericht op de langetermijnvisie en dat centrummanagement hierop stuurt in plaats van op het organiseren van evenementen.
   
 5. Versterk het merk Doetinchem
  Benadruk de kracht van Doetinchem: sterke (avond)horeca, gastvrijheid, noaberschap, het centrum van de Achterhoek en De Graafschap. Kies een duidelijke profilering die aansluit bij deze kracht en zorg voor een heldere positionering van de binnenstad die hierop aansluit.
   
 6. Creëer beleving
  Realiseer permanente publiekstrekkers en sfeerelementen in de openbare ruimte.
   
 7. Betrek de binnenstad bij het regionale toerisme in de Achterhoek
  Zorg voor verbinding tussen (verblijfs)toeristen, wandelaars en fietsers en de binnenstad door horecabezoek te stimuleren.
   
 8. Zorg voor passende voorzieningen en een groene omgeving
  Het centrum wordt steeds belangrijker als ontmoetingsplaats en voorzieningen moeten hiervoor toereikend zijn. Stuur niet alleen op een divers aanbod van horeca, maar ook op een openbare ruimte met genoeg groen, bankjes, fietsenstallingen en andere faciliteiten. Dit draagt ook bij aan het creëren van een inclusief en klimaatbestendig centrum.
   
 9. Zorg voor een duurzaam bereikbare binnenstad
  Maak belangrijke mobiliteitskeuzes en kies voor gebalanceerde oplossingen op het gebied van fiets(parkeren), bevoorrading en auto(parkeren). De binnenstad moet voor de gerichte bezoeker goed bereikbaar zijn, terwijl onnodige overlast (doorgaand verkeer) voorkomen wordt.
   
 10. Maak afspraken over de locaties van evenementen
  Het Simonsplein is de centrale plek van de stad met veel potentie als verblijfplaats: groen, (kleinschalige) evenementen, horeca. Houd grote evenementen in andere deelgebieden.

Deze aanbevelingen deelden we met de gemeente en alle stadspartners. Vervolgens spraken we samen over de aanpak: hoe kan op korte termijn tot actie worden overgegaan om de ontwikkelingen te laten aansluiten bij de overkoepelende visie van de Doetinchemse binnenstad? Door samen te werken tijdens dit proces, vormden we niet alleen een gedeelde visie maar vergrootten we ook het draagvlak voor de plannen. Resultaat: een grote actiebereidheid bij de binnenstadspartners om direct met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Opdrachtgever: Gemeente Doetinchem
Jaar: 2023

Benieuwd hoe vitaal uw centrumgebied is?

We maken het inzichtelijk met de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden: een analyse van ruim 25 indicatoren.

Lees meer

Oplossing

Vitaliteitsbenchmark.png